link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.4.4. Wat is geloofsgroei?

Inhoud:

- Vervolg op bekering en wedergeboorte
- Geloofsgroei is een veranderingsproces
- Geloofsgroei is nodig en normaal
- Gespreksvragen


Vervolg op bekering en wedergeboorte

 

Bij je bekering ontstaat een levend geloof waardoor je een innerlijke vernieuwing meemaakt (wedergeboorte). Daarna begint de levenslange periode van geloofsgroei, waarbij je bekeringsgeloof zich verder ontwikkelt tot een volwassen geloof. Bij je bekering heb je nog maar een erg onvolmaakt beginnersgeloof, soms net voldoende om de stap tot Jezus te nemen en nieuw leven te ontvangen en meestal niet erg compleet. Als het goed is worden daarna alle aspecten van je bekering en wedergeboorte verder aangevuld en ingevuld.

In sommige kerkelijke kringen spreekt men in dat verband over 'doorgaande bekering' of 'dagelijkse bekering'. Daarmee wordt vooral gedoeld op het belijden en afleggen van zonden en zondige gewoonten die na de bekering zijn ontdekt of hebben plaatsgevonden. Toch is dat maar een DEEL van het geestelijke groeiproces zoals in Herschepping wordt beschreven. Het christelijk geloof bestaat immers uit veel meer dan bezig zijn met zonden.

Bij de bekering ontstond er een begin van geloofszekerheid, geloofsvertrouwen, geloofskracht en geloofspraktijk. Bij de geloofsgroei worden deze vier geloofsaspecten verder verdiept en uitgewerkt.

Hier volgt een overzichtelijke samenvatting van de vier aspecten van een groeiend geloof vergeleken met een bekeringsgeloof.

zielsaspect geloof tot bekering geloofsaspect groeiend geloof na bekering
verstand Gods Woord aannemen
zondebesef
geloofszekerheid - Gods wil kennen vanuit de Bijbel
- een rein geweten houden
- geloofsfundament van waarheid
- heilzame manier van denken
gevoel vertrouwen krijgen in Jezus
je geluk van Jezus verwachten
geloofsvertrouwen - zegenrijke relaties met andere mensen
- je relatie met God onderhouden
- omgaan met God door gebed
- je geluk vinden in Gods zegeningen
- omgaan met verleidingen
- omgaan met beproevingen
wil Jezus aannemen als je verlosser
Jezus aannemen als je Heer
geloofskracht - toewijding, heiliging en discipelschap
- overwinnen met kracht in zwakheid
- omgaan met goddelijke leiding
- overwinning in de geestelijke strijd
- bevrijding van gebondenheden
- getuigen van Jezus zijn
- bereidheid om te lijden voor Jezus
gedrag afstand nemen van je oude leven
en willen leven met God
geloofspraktijk - vrucht dragen
- zegenende liefde
- karakterverandering

Geloofsaspecten bij bekering en geloofsgroei

Geloofsgroei is een veranderingsproces

 

Geloofsgroei is het levenslange ontwikkelingsproces van je geloofsleven als christen. Bij je bekering mag je bij Jezus komen zoals je bent. Maar God vindt je te belangrijk om je te laten BLIJVEN zoals je bent. Het is namelijk de bedoeling dat er steeds meer sporen van je oude leven worden uitgewist en dat je nieuwe leven steeds meer invloed zal krijgen op je dagelijks bestaan. Geestelijke groei is een proces waarbij er steeds meer van Jezus zichtbaar wordt in jouw leven.

Zo is er een anekdote over de grote kunstenaar Michel Angelo. Terwijl hij bezig was met de afwerking van een prachtig beeld van een paard, vroeg een vriend van hem hoe hij dat voor elkaar kreeg. "Heel gewoon", zei Michel Angelo. "Ik hak van het ruwe materiaal alles af wat niet op een paard lijkt!" En precies zo is God bezig jouw leven te vormen. Dat doet Hij door je van alles te laten meemaken waardoor je geestelijk gevormd wordt. Dan raak je steeds meer eigenschappen en gewoonten kwijt die niet bij Jezus horen, en je leert steeds meer te leven vanuit de verbondenheid met Jezus.

Over dat veranderingsproces lezen we het volgende in de Bijbel:

"En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2, HSV2010)

Hier staat dus niet dat je zelf je moet veranderen, maar dat je jezelf LAAT veranderen door de Heilige Geest. Geloofsgroei is dus geen proces van zelfverbetering, maar van voortdurend verbeterd WORDEN.

Geloofsgroei het natuurlijke vervolg op het proces van bekering en wedergeboorte. Dat proces stond onder Gods leiding, terwijl je daar als mens ook actief bij betrokken was, door de keus die je maakte om Jezus te willen volgen. Je ontving daarbij een nieuw leven doordat de Heilige Geest in je kwam wonen. Op dezelfde manier komt geestelijke groei alleen tot stand door de Heilige Geest die in en door jou als gelovige wil werken. Ook daar ben je actief bij betrokken door de keuzes die je neemt en je bereidheid om naar Gods wil te leven en te willen veranderen.

Zie ook hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Geloofsgroei is nodig en normaal

 

Iedereen weet dat een baby die niet groeit een zorgenkindje is. Zo'n kind is vaak erg kwetsbaar voor ziekten en als er niets gebeurt is het zo goed als zeker dat zo'n kindje niet lang te leven heeft. Datzelfde komt helaas ook voor onder wedergeboren gelovigen.

Sommigen gelovigen maken een goede start bij hun bekering, terwijl de geloofsgroei uitblijft. Langzaam maar zeker merken ze dan dat de eerdere kracht en de vreugde van het nieuwe leven verdwijnt. Op dat moment ben je je geloof kwijt.

Gespreksvragen

 

  1. Welke items van de kolom 'groeiend geloof na bekering' in het overzicht zijn volgens jou duidelijk aanwezig in je leven?
  2. En waarin denk je nog behoorlijk wat achterstand te hebben?
  3. Waarom moet je geloof zo nodig groeien? Kun je niet 'gewoon blijven' geloven en je best doen om dat geloof voor de rest van je leven vast te houden?

Volgend onderwerp:

  4.4.5. Hoe groeit je geloof? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies