banner image

 

4.5.5. Duizenden komen tot bekering

Er kwamen erg veel mensen af op het geluid van de stormwind, zoals mensen tegenwoordig de deur uit komen als er brandweerauto's met loeiende sirenes langskomen. Valt er iets te beleven, dan zijn de mensen er als de kippen bij.

"In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen ..." (Handelingen 2:5-6, NBV2004)

Profeteren in vreemde talen

De apostelen legden aan de omstanders uit wat er zojuist was gebeurd. Daarbij liet God hen door de Heilige Geest spreken in al de verschillende talen van de internationale groep toehoorders.

"... en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf." (Handelingen 2:4, GNB1996).

De Heilige Geest verkondigde zelf het Goede Nieuws op een manier dat alle omstanders het konden horen in hun eigen taal. Hiermee was het startschot gegeven voor de uitvoering van de Grote Opdracht van Jezus om alle volken van de hele wereld te bereiken met het evangelie. Deze gebeurtenis is ook een belangrijke motivatie voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk, zodat iedereen op aarde Gods Woord in de eigen taal kan lezen, voorlezen en horen.

Dit bovennatuurlijke taalwonder was een overtuigend bewijs dat de almachtige God erbij betrokken was en dat de woorden, die de toehoorders in hun eigen taal hoorden, van A-Z waar en betrouwbaar waren.

Reacties van de omstanders

Hoe reageerderden de omstanders?

"... ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing ..." (Handelingen 2:6-7, NBV2004)

Ze waren 'buiten zichzelf', een zeer sterke uitdrukking van het feit dat ze er helemaal van ondersteboven waren en niet wisten wat ze ervan moesten denken. Het was natuurlijk een heel bijzondere situatie. Vanwege het Wekenfeest waren Joden uit alle omliggende landen aanwezig en ze konden allemaal getuige zijn van de komst van Gods Geest. Zij zouden later in al die landen aan hun volksgenoten vertellen over het taalwonder dat ze in Jeruzalem hadden meegemaakt. Zij werden de wegvoorbereiders voor de evangelieprediking.

Er waren ook mensen die het belachelijk vonden wat er gebeurde. Zulke dingen gebeuren altijd wanneer God iets doet. Ook vandaag de dag zijn er kerkmensen die kritisch spreken over uitingen van de Heilige Geest, omdat die niet passen binnen hun godsdienstig denkkader.

"Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!" (Handelingen 2:13, NBG1951)

Vlammende toespraak van Petrus

Petrus had vrij snel door dat deze gebeurtenis iets te maken moest hebben met een profetie die Joël honderden jaren eerder had uitgesproken".

"Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël.' " (Handelingen 2:14-16, NBV2004)

Deze profetie luidt:

"Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten." (Joël 2:28-29, NBV2004)

In zijn toespraak benadrukte Petrus de glorie van Jezus op de troon van God, die de Heilige Geest had gezonden om daarmee zijn koningschap te bevestigen.

"God heeft deze Jezus laten opstaan; daarvan zijn wij allen de getuigen. Verhoogd aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten; en dat is wat u ziet en hoort ... Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld ..." (Handelingen 2:32-36, WV2012)

Petrus legde uit dat de lichamelijke opstanding van Jezus en de duidelijk waarneembare komst van de Heilige Geest onweerlegbare bewijzen waren dat Jezus de beloofde messias was. Jezus heeft de Heilige Geest 'uitgegoten' en dat betekent: een buitengewoon overvloedige vervulling van gelovigen met Gods Geest. Tegelijk confronteerde Petrus de toehoorders dat het Joodse volk schuldig was aan het afwijzen en laten vermoorden van hun eigen messias!

"Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus, die u hebt gekruisigd.’ Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ Petrus zei tegen hen: ‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen." (Handelingen 2:36-38, WV2012)

De oproep tot bekering sloeg aan. De Heilige Geest openden vele harten voor de waarheid die tot diep in hun hart doordrong, waardoor zij zich schuldig en beschaamd voelden. Petrus deed een duidelijke oproep tot bekering en duizenden Joden gaven daar gehoor aan.

Wonderbaarlijke 'visvangst'

"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend." (Handelingen 2:41, NBV2004)

Petrus kon zijn ogen niet geloven. De voormalige visser mocht nu de meest wonderbaarlijke 'visvangst' meemaken die hij ooit had meegemaakt. Jezus zei ooit dat hij een visser van mensen zou worden. Nu kwamen er na zijn toespraak niet minder dan 3000 mensen tot geloof! De laatste wonderbaarlijke visvangst (153 vissen) had hij direct herkend als het werk van de Heer (Johannes 21:6-7). Nu wist hij het ook: deze 'vangst' is het werk van Jezus, die vanuit de hemel via zijn volgelingen meer kan doen dan dat Hijzelf op aarde had gedaan, zoals Hij had voorzegd:

"Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader." (Johannes 14:12, GNB1996)

En die belofte geldt ook voor vandaag, want:

"Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!" (Hebreeën 13:8, NBV2004)

Veranderde Petrus

Wat was er met Petrus gebeurd? Voordat Petrus vervuld was van Gods Geest sprak Petrus vaak voor zijn beurt en het was lang niet altijd even zinvol wat hij zei. Nu gaf hij een toespraak weg waardoor we kennismaken met een totaal vernieuwde Petrus (Handelingen 2:14-36). Hij schepte niet op over zijn leiderschap en ook niet over zijn geweldige ervaringen van Gods tegenwoordigheid door de vervulling met Gods Geest. Nee, hij had het over Jezus, Jezus en nog eens Jezus. Een geestvervulde gelovige is niet vol van zijn ervaring, maar vol van Jezus.

Zie meer over de karakterverandering van Petrus in hoofdstuk 'Karakter van Petrus'.

Gespreksvragen

 1. Als eerste wonder na de hemelvaart liet de Heilige Geest gelovigen in vreemde talen getuigen van Jezus, zodat mensen uit allerlei landen het in hun eigen taal konden horen.
  - Wat zegt dit over de doelgroep voor wie het evangelie van Jezus bestemd is?
  - Welke boodschap ligt hierin voor Bijbelvertalers?
  - Wat zegt dit over het gewenste taalgebruik bij het brengen van het evangelie, ook in onze kerkdiensten?
  - Wat zegt dit over het gewenste taalgebruik in de liederen die we in onze kerkdiensten zingen?
 2. Wat valt je op bij het optreden van de apostel Petrus? En wat stond centraal in zijn toespraak?
 3. Waarom kwamen er zoveel mensen tot geloof in Jezus?