banner image

 

4.5.6. Inwoning van de Heilige Geest

"De Heilige Geest is nu op aarde de goddelijke vervanging voor de lichamelijke aanwezigheid van Jezus Christus 2000 jaar geleden."
(Alan Redpath)

Uniek geschenk

De inwoning van de Heilige Geest is een geschenk van God dat iedere gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte. Paulus schrijft hierover:

"In Hem (=Christus) hebt u ook het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis ..." (Efeziërs 1:13-14, WV2012)

Het is belangrijk dat we door dit Bijbelvers weten dat de Heilige Geest altijd bij en in de gelovige zal zijn. Dat is dus vanaf zijn wedergeboorte dwars door al de gebeurtenissen van zijn leven heen. Of hij dat elk moment ervaart of niet, Hij is er gewoon. De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus zelf, die permanent in het hart de wedergeboren mens woont.

"... zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart ..." (Efeziërs 3:17, NBV2004)

De inwoning van de Heilige Geest is het belangrijkste geschenk van God en het belangrijkste kenmerk van het nieuwe leven. Daarom is het werk van de Heilige Geest in de gelovige één van de belangrijkste thema's van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest is het die je leven tot Leven maakt. De inwoning van de Heilige Geest betekent een doorlopende verbondenheid met God. Het is als een permanente online verbinding met de hemel. Er staan duizenden beloften van God in de Bijbel. Toch is er maar één belofte die DE belofte genoemd wordt: de belofte van de Heilige Geest. Dat is een belangrijk gegeven.

"Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest." (1 Johannes 4:13, NBV2004)

De inwoning van Gods Geest is ook een wezenlijk verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. Bij andere godsdiensten wonen en werken de godheden vooral vanuit een onbereikbaar verre hemel of vanuit tempels en heiligdommen. De levende God, de God van de Bijbel, wil niet alleen te midden van gelovigen wonen, maar vooral IN de gelovigen. Dat is een heel uniek concept.

Zie ook onderwerp 'Wie is de Heilige Geest?' in dit hoofdstuk.

Helper en krachtgever

Wat de Heilige Geest allemaal wil doen vanuit het hart van een gelovige, wordt gedetailleerd beschreven in de laatste onderwerpen van dit hoofdstuk. Dit kan worden samengevat in twee woorden: helper en krachtgever. In sommige bekende Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het Griekse woord 'parakletos' in Johannes 16:7 vertaald met 'Trooster' of 'Pleitbezorger', maar daarmee wordt maar een klein deel van de betekenis van dat woord weergegeven. Letterlijk betekent dat woord: degene die naast je staat, dus om je te helpen, te bemoedigen en kracht te geven. (De vertaling 'Trooster' is overigens wel betekenisvol als je bedenkt dat Jezus zijn discipelen met deze woorden wilde troosten omdat Hij kort daarna afscheid van hen zou nemen.)

Kort voor zijn hemelvaart zei Jezus:

"maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen ..." (Handelingen 1:8, WV2012)

Die kracht is geen psychologische power-up of een aansporende bemoediging, maar niets minder dan de bovennatuurlijke kracht van de almachtige God waardoor je vanuit de hemel boven je eigen beperkingen wordt uitgetild. Die kracht wordt in je binnenste geactiveerd door actief geloof en precies wanneer je die kracht daadwerkelijk nodig hebt.

Herschepper en raadgever

De Heilige Geest speelt de belangrijkste rol in het herscheppingsproces van mensen en bewerkt ook hun geestelijke ontwikkeling. We hebben het dan over de hulp van de Heilige Geest bij het vinden van God, wanneer het geloof ontluikt gedurende het proces van bekering en wedergeboorte. Maar ook over de geloofsgroei en het vruchtdragen gedurende het hele verdere aardse leven.

Door de Heilige Geest kun je als gelovige met God de Vader of met Jezus communiceren omdat de Heilige Geest in jouw geest woont. Je geest is ongeveer hetzelfde wat ook wel je hart genoemd. Je geest maakt onderdeel uit van de geestelijke wereld. Daardoor kunnen mensen God ervaren en zijn stem verstaan. Wanneer mensen het gevoel hebben dat God tot hen spreekt, of dat Jezus tot hen spreekt, is het in werkelijkheid de Heilige Geest die Gods woorden aan je doorgeeft. Tegelijk vormen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een eenheid.

Zo is het ook de Heilige Geest die openbaringen aan mensen doorgeeft en inzicht geeft of ideeën aanreikt. Voorbeelden hiervan zijn het inspireren van de Bijbelschrijvers, het doorgeven van profetieën, het 'verlichten' van een mensenhart zodat hij zicht krijgt op God en Gods bedoelingen.

Door de Heilige Geest is God altijd dichtbij

God is oneindig ver verheven boven ons mensen. Maar door de Heilige Geest is Hij tegelijk oneindig dichtbij iedere wedergeboren gelovige. Geen mens kan zo dicht bij je zijn als de Heilige Geest die in je hart woont! Daarom is de 'Vader in de hemel' (en evengoed Jezus) altijd heel dicht bij je. En dan hoef je nooit meer te bidden: "Heer, wilt U bij me zijn?" Want Hij IS bij je. Vergeet dat nooit.

Veel christengelovigen bidden tot een God die ver weg is en ver buiten hun gewone leven staat. Doe dat niet en bid steeds tot de levende God die in de persoon van de Heilige Geest dichtbij is gekomen. Jezus zei eens:

"... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen." (Johannes 14:23, NBV2004)

Let ook op de voorwaarde in dit Bijbelgedeelte: gehoorzaamheid aan God is voorwaarde voor een diepgaande verbondenheid met God door de Heilige Geest.

Zie meer over wat de Heilige Geest doet in onderwerp 'Werking van de Heilige Geest' en de daarop volgende onderwerpen.

Gespreksvragen

  1. Welke mensen ontvangen het geschenk van de inwoning van de Heilige Geest?
  2. Wie woont er in het hart van wedergeboren gelovigen: de Heilige Geest of Jezus?
  3. Bij welke processen van schepping en herschepping was en is de Heilige Geest betrokken?
  4. In welke opzichten wil de Heilige Geest je helper en krachtgever zijn?