link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.5.7. Werking van de Heilige Geest

Inhoud:

- Oude Testament
- Nieuwe Testament
- Wat doet Heilige Geest in de gelovige?
- Gespreksvragen


Oude Testament

 

In het Oude Testament wordt zelden onderscheid gemaakt tussen God en de Heilige Geest. Wel wordt specifiek genoemd dat gelovigen door Gods Geest worden toegerust tot allerlei praktische taken (Exodus 35:30-36:1) en voor leiderschap (Deuteronomium 34:9). In het Bijbelboek Rechters lezen we diverse keren dat de Geest van de Heer op iemand kwam, die daardoor gemotiveerd en bekrachtigd werd om Israëls vijanden te bestrijden (Rechters 3:10; 11:29, enzovoort). De Heilige Geest was ook betrokken bij Gods strafgerichten (Jesaja 4:4).

Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat de Heilige Geest ook in de oudtestamentische periode mensen inspireerde tot bovennatuurlijk inzicht en profetieën.

"Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege." (2 Petrus 1:21, WV2012)

Nieuwe Testament

 

In het Nieuwe Testament is de werking van de Heilige Geest de belangrijkste factor naast wat Jezus heeft gedaan en doet. De permanente inwoning van de Heilige Geest is het belangrijkste verschil tussen gelovigen onder het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.

De Heilige Geest speelt de belangrijkste rol in het herscheppingsproces van de mensen en bewerkt ook hun geloofsgroei. Daarmee verband houdend is het de taak van de Heilige Geest om vanuit de geestelijke wereld met de gelovigen te communiceren. Daardoor kunnen mensen God ervaren en zijn stem verstaan. Ook is het de Heilige Geest die openbaringen aan mensen doorgeeft. Voorbeelden hiervan zijn het inspireren van de Bijbelschrijvers, het doorgeven van profetieën, het 'verlichten' van een mensenhart om zicht te krijgen op God en Gods bedoelingen.

Wat doet Heilige Geest in de gelovige?

 

De Heilige Geest werkt zowel op een bijzondere, bovennatuurlijke manier (zoals bijvoorbeeld door bijzondere geestelijke gaven) als ondersteunend in het alledaagse leven. Sta vooral open voor beide werkingen van Gods Geest ook in jouw leven. Maar besef steeds dat Gods Geest in jou als gelovige werkt vanuit je binnenste, doordat Gods Geest in directe verbinding staat met jouw geest. Daar woont en werkt Hij om je geloofsleven te versterken en te vernieuwen.

Wat doet de Heilige Geest voor de gelovige? Daarover bestaan verschillende, vaak eenzijdige ideeën zoals:

  • je laten begrijpen wat je leest in de Bijbel
  • je blij maken en de aanwezigheid van God laten ervaren

We krijgen een meer gebalanceerd beeld als we de werking van de Heilige Geest structureren volgens de vier zielsaspecten: verstand, gevoel, wil en gedrag.

Hier volgt een kort overzicht:

ziel / hart aspect wedergeboorte werking van de Heilige Geest
verstand
    geweten
rechtvaardig-making God beschouwt je als een rechtvaardige inzicht in de dingen van God en verlangen naar een rein leven (vrede)
gevoel
    gemoed
verzoening je bent een geliefd kind van God geworden beleving van de relatie met God en medegelovigen, genieten van Gods zegeningen (blijdschap)
wil
   loyaliteit
verlossing je bent toegelaten tot het koninkrijk van God moed en kracht om te getuigen, God te gehoorzamen en te overwinnen in de geestelijke strijd
gedrag
   levensstijl
levendmaking je hebt een nieuw leven ontvangen zegenende liefde, vruchtdragen, karakterontwikkeling

Werking van de Heilige Geest in de gelovige

In de volgende vier onderwerpen worden deze vier aspecten van de werking van de Heilige Geest verder uitgewerkt.

Gespreksvragen

 

  1. Waarom is de werking van de Heilige Geest onmisbaar voor een christengelovige?
  2. In welke aspecten van je geloofsleven kan de Heilige Geest betrokken zijn?

Volgend onderwerp:

  4.5.8. Heilige Geest en je verstand 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies