link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.5.9. Heilige Geest en je gevoel

Inhoud:

- Gevoel en gemoed
- Ervaren van je verbondenheid met God
- Omgang met God
- Omgang met medegelovigen
- Gelukservaring
- Gespreksvragen


Gevoel en gemoed

 

 

schema gevoel en gemoed

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen om je gevoel en gemoed op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofsvertrouwen en een stimulerende geloofsbeleving. Hoewel veel mensen bij de Heilige Geest vooral aan persoonlijke beleving denken, zien we dat de Bijbel veel meer nadruk legt op wat Hij in het verstand doet. Toch is beleving een wezenlijk deel van zijn gezegende aanwezigheid in de gelovigen.

  1. gevoel - Met je gevoel beleef je de wereld om je heen, de relatie met God en je medemensen. De Heilige Geest geeft gelukkig makende emoties als vreugde en vrede voor zover je als gelovige leeft vanuit de verbondenheid met Jezus.
  2. gemoed - Je gemoed werkt vanuit je diepste gevoelens en verlangens. Hoe meer je gemoed op God gericht is, hoe nadrukkelijker de Heilige Geest je motiveert om niet de verlangens van je oude natuur (je vlees) te volgen, maar je verlangens af te stemmen op Gods koninkrijk en die leiden tot het hoogste geluk dat alleen bij Jezus te vinden is.

Ervaren van je verbondenheid met God

 

Als wedergeboren gelovige ervaar je dat je met God in verbinding staat en dat de Heilige Geest in je is komen wonen. Dat ervaar je met je geestelijke zintuig: je intuïtie, een functie van je menselijke geest. Door de Heilige Geest weet je bijvoorbeeld in je hart dat je een kind van God bent en dat is meer dan een gevoel! Het is een zekerheid die je ook in je verstand en je gevoel ervaart, iets waar je stellig van overtuigd bent.

"De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God." (Romeinen 8:16, WV2012)

Zie meer hierover in onderwerp 'Geest' in hoofdstuk 'Wie ben je als mens?'.

Omgang met God

 

Communicatie met God is vooral gebaseerd op de hartsverbondenheid tussen God en de gelovige.

"Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest." (1 Korintiërs 6:17, WV2012)

Door de Heilige Geest, die in je hart woont als wedergeboren gelovige, kan God met jou en kun jij met God communiceren op een geestelijk niveau.

"dankzij hem (=Jezus) hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader." (Efeziërs 2:18, NBV2004)

In het Nieuwe Testament lezen we over de betrokkenheid van de Heilige Geest bij de gebedsomgang met God:

"Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze ..." (Efeziërs 6:18, WV2012)

Je kan uitdrukkingen als 'in de Geest' en 'in Jezus' waarschijnlijk het beste lezen als: 'in verbondenheid met de Heilige Geest'. Doordat de Heilige Geest één is met God de Vader en met Jezus, mag je dan ook denken aan verbondenheid met God de Vader of met Jezus. De verschillende Bijbelvertalingen geven die uitdrukking verschillend weer, zoals je bijvoorbeeld kunt zien bij het volgende Bijbelvers:

"... bid in de Heilige Geest ..." (Judas 1:20, HSV2010)

"... Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest." (Judas 1:20, NBV2004)

"... bid in de kracht van de heilige Geest ..." (Judas 1:20, WV2012)

De Heilige Geest is dus de verbindende schakel tussen de hemel en de gelovige. Zo kan een aards mens communiceren met God die in de geestelijke wereld woont.

"want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid." (Johannes 4:24, NBV2004)

Gods Geest helpt je om God steeds beter te leren kennen door de omgang met Hem en door dagelijks met Hem te leven:

"... de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen." (Efeziërs 1:17, WV2012)

Er is ook een andere vorm van geestelijke communicatie met God en wel door de gave van bidden in geestelijke talen. In het volgende Bijbelgedeelte zien we 'gewoon' bidden naast bidden in geestelijke talen:

"Kortom: ik moet bidden met mijn Geest maar ook met mijn verstand, en Gods lof zingen met mijn geest maar ook met mijn verstand." (1 Korintiërs 14:15, WV2012)

Zie meer over de omgang met God in hoofdstuk 'Gebed'.

Omgang met medegelovigen

 

Door de Heilige Geest heb je als wedergeboren gelovige ook een speciale verbondenheid met andere wedergeboren gelovigen. Als je een willekeurige gelovige ontmoet, ontstaat er al gauw iets als herkenning, een geestelijke 'klik' van verbondenheid. De ontdekking van die voelbare verbondenheid is voor iedereen een blijde verrassing nadat hij is wedergeboren. Die eenheid overstijgt kerkmuren en leerverschillen: het is de eenheid van het hart. Toch is het niet altijd gemakkelijk om die geestelijke eenheid binnen een plaatselijke gemeente vast te houden en vorm te geven. Dat vergt veel aandacht, nederigheid en vooral liefde:

"Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping ..." (Efeziërs 4:3-4, NBV2004)

Als gelovigen deze geestelijke eenheid met elkaar in de praktijk ook gestalte kunnen geven is dat een teken van geestelijke volwassenheid:

"... totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus." (Efeziërs 4:13, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gemeente'.

Gelukservaring

 

vreugde en vrede zijn de gevoelens die ons als mensen de diepste gelukservaringen geven. Beide worden als belangrijke vruchten van de inwoning van de Heilige Geest genoemd:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede ..." (Galaten 5:22, NBV2004)

"want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest." (Romeinen 14:17, NBV2004)

"En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest." (Handelingen 13:52, HSV2010)

Blijdschap en ontspannenheid zijn typische kenmerken van geestvervulde gelovigen. Deze diepe gelukservaringen kunnen ook standhouden onder moeilijke omstandigheden, wanneer men zich in geloof op God richt. Sterker nog, vooral onder moeilijke omstandigheden kunnen gelovigen leren om de vrede en de vreugde van God in hun hart te ervaren.

"U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest." (1 Tessalonicenzen 1:6, NBV2004)

Gods Geest geeft ook blijdschap en enthousiasme om God uitbundig te prijzen:

"En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart ..." (Efeziërs 5:18-19, HSV2010)

De Heilige Geest helpt je te zien hoeveel goeds God je als gelovige heeft gegeven en dat stimuleert je tot diepe dankbaarheid. Daar ga je van zingen!

Zie meer hierover in:
- hoofdstuk 'Gelukkig leven'
- hoofdstuk 'Vruchtdragen'

Gespreksvragen

 

  1. In welke opzichten is je relatie met Jezus en met andere mensen veranderd vanaf de tijd dat je werd wedergeboren?
  2. Op welke manier ervaar je je verbondenheid met God? Vooral onder welke omstandigheden?
  3. Heeft omgang met God alleen met bidden te maken of kan het ook meer inhouden?
  4. Op welke manieren ervaar je dat de Heilige Geest wedergeboren gelovigen met elkaar verbindt?
  5. In hoeverre heb je een diepgaande vrede en vreugde ervaren vanwege je verbondenheid met God door de Heilige Geest, ook onder moeilijke omstandigheden?

Volgend onderwerp:

  4.5.10. Heilige Geest en je wil 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies