banner image

 

4.5.10. Heilige Geest en je wil

Wil en loyaliteit

 

schema wil en loyaliteit

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je wil en loyaliteit op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofskracht en liefdevolle toewijding aan God.

 1. wil - De Heilige Geest geeft je als gelovige de benodigde moed en kracht om Gods wil te doen, wanneer je die nodig hebt bij alle uitdagingen en moeiten.
 2. loyaliteit - De Heilige Geest motiveert je loyaliteit tot gehoorzaamheid uit liefde voor God.

De Heilige Geest geeft niet in de eerste plaats bovennatuurlijke kracht. Niet in de eerste plaats om spectaculaire wonderen te verrichten, maar kracht om Gods wil uit te voeren en daarbij taken te verrichten die vanuit eigen kracht onmogelijk zijn.

Heilige Geest en je eigen wil

De Heilige Geest is er niet op uit om de besturing van je leven over te nemen. Hij maakt geen willoos mens of een soort robot van je. Een christengelovige heeft Jezus als zijn koning en Heer en de Heilige Geest helpt hem bij het navolgen van Jezus. De Heilige Geest geeft bijvoorbeeld persoonlijke leiding, maar zelf bepaal je wat je ermee doet. Natuurlijk is het altijd dom om iets anders te doen dan wat de Heilige Geest je aanreikt en het kan ook schadelijk zijn voor jou of voor anderen.

Hoe meer je groeit in je geloof, groeit in gehoorzaamheid aan de wil van God, des te meer zul je gaan denken en handelen 'in de geest van Jezus' ofwel zoals Jezus het zou doen.

Wanneer je geregeld de adviezen van de Heilige Geest negeert, dan zet je Hem aan de kant en dan zul je ook weinig ondersteuning van Hem krijgen. De Heilige Geest is bescheiden en trekt zich terug wanneer zijn bemoeienis ongewenst is.

Moed en kracht ontvangen

In het Oude Testament vinden we veel Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat Gods Geest moed en kracht geeft aan mensen, speciaal onder bijzondere omstandigheden:

"Toen kwam de geest van de HEER over Gideon; hij blies de bazuin en de mannen van Abiëzer sloten zich bij hem aan." (Rechters 6:34, WV2012)

De kracht van de Heilige Geest is een sleutelbegrip voor nieuwtestamentische gelovigen. Het is misschien wel het belangrijkste kenmerk van een gelovige in wie de Heilige Geest actief kan werken. Niet voor niets had Jezus gezegd tegen zijn apostelen:

"maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen ..." (Handelingen 1:8, WV2012)

Ook de apostel Paulus beschouwt geestelijke kracht als HET kenmerk van de volwassen gelovige:

"Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht." (1 Korintiërs 4:19-20, NBV2004)

Let op: het is niet zo dat de Heilige Geest je een hoeveelheid kracht geeft zodat je die kracht ZELF kan gebruiken om alles beter te kunnen doen. Het is en blijft de kracht van de Heilige Geest zelf en HIJ wil in en door je heen werken. Daarbij is overgave van je wil aan God, gehoorzame overgave aan zijn wil en een diep besef van afhankelijkheid van Hem van het allergrootste belang. Gods kracht ontvang je niet van buitenaf, maar vanuit je binnenste, waar de Heilige Geest woont.

De apostel Paulus schreef aan de gelovigen in Efeze (en indirect ook aan jou en mij):

"moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt" (Efeziërs 3:16, WV2012)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

Bemoediging bij beproevingen

Iedereen, dus ook elke gelovige, krijgt te maken met beproevingen en het is in veel gevallen moeilijk om daar goed mee om te gaan. De satan probeert dan misbruik te maken door je gedachten te vullen met angst, twijfel, bezorgdheid of zelfs neerslachtigheid. Omdat beproevingen vooral je gevoelens raken, is je verstand erg kwetsbaar voor zulke negatieve manieren van denken. Dan kan er een hevige innerlijke strijd in je binnenste ontstaan of je kunt wegzakken in wanhoop of zelfbeklag.

Vaak is er een proces nodig voordat je er weer helemaal bovenop komt, maar de Heilige Geest wil je van binnenuit bemoedigen en kracht geven om er niet onderdoor te gaan, maar er juist sterker doorheen te komen.

"Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput." (Jesaja 40:29-31, NBV2004)

"... u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen." (Kolossenzen 1:11, NBV2004)

Veel meer hierover vind je in hoofdstuk 'Beproevingen'.

Bemoediging bij uitdagingen

In het Oude Testament lezen we veel voorbeelden van Israëlieten die door Gods Geest kracht ontvingen om te overwinnen in de strijd. Hier is een voorbeeld uit Bijbelboek Rechters:

"De Israëlieten riepen de HEER te hulp, en de HEER zond iemand om hen te bevrijden: Otniël, een zoon van Kalebs jongere broer Kenaz. Gedreven door de geest van de HEER trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde, en de HEER leverde koning Kusan-Risataïm van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen." (Rechters 3:9-10, NBV2004)

Gideon werd door de Engel van de Heer geroepen om het volk Israël te bevrijden van haar vijanden, die hem met de volgende woorden aansprak:

"... De HEER is met u, dappere held." (Rechters 6:12, WV2012)

Gideon was echt geen held, maar God wilde hem juist leren dat Hij van elke bangerik een moedige held kan maken. Voel jij je ook geen held? Lees dan vooral in Rechters 6-7 hoe God van Gideon een succesvolle legeraanvoerder heeft gemaakt. Dezelfde God kan en wil jou ook helpen bij JOUW uitdagingen.

Christengelovigen ontvangen voornamelijk kracht van God op het geestelijke vlak. De Heilige Geest geeft bijvoorbeeld bovennatuurlijke kracht aan de gelovige om overwinningen te kunnen behalen over het rijk van de satan:

"... hij die in u is (=Heilige Geest), is machtiger dan hij die in de wereld heerst." (1 Johannes 4:4, NBV2004)

Dat is geen kleinigheid! ALLE gelovigen onderschatten de kracht van de Heilige Geest en wat Hij kan doen door een mens die met God verbonden is. Je Helper geeft kracht om te overwinnen in de innerlijke geestelijke strijd, die zich vooral in je gedachten en je gevoelsleven afspeelt.

De Bijbel spoort gelovigen niet aan om als passieve figuren te wachten totdat de Heilige Geest hen plotseling een injectie van kracht geeft, een soort power-up. Nee, het is van belang dat zij zich bewust zijn van Gods kracht die in hen IS en dat die kracht van God geactiveerd wordt zodra je een stap in geloof zet. Eerder niet.

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest ..." (Efeziërs 3:16, NBV2004)

Zie meer hierover in:
- onderwerp 'Bidden om hulp bij uitdagingen' in hoofdstuk 'Gebed'
- hoofdstuk 'Geestelijke strijd'

Kracht om te getuigen

De apostelen ondervonden kort na de eerste Pinksterdag vervolging van de kant van de Joodse geestelijkheid. Petrus en Johannes kregen kracht om tegenover de Joodse leiders te getuigen van Jezus' opstanding. Ze durfden de confrontatie aan:

"Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ... Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is." (Handelingen 4:8-11, NBV2004)

De Joodse leiders dreigden de apostelen met strafmaatregelen als ze door zouden gaan met hun getuigende activiteiten. Ze kropen niet in hun schulp maar baden om een extra manifestatie van Gods kracht:

" 'Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.' Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:29-31, NBV2004)

Dit Bijbelgedeelte geeft een prachtig voorbeeld van de interactie tussen geestvervulde mensen en de Heilige Geest. Waar die samenwerken ontstaat een explosie van kracht. Zo was het toen en zo is het nu ook. De Heilige Geest geeft moed aan werkers in Gods koninkrijk bij moeilijke confrontaties:

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timoteüs 1:7, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Kracht om confrontaties aan te gaan

De geestvervulde Petrus ging op een kundige en krachtige manier om met de Ananias en Saffira affaire. Dit echtpaar bracht een offergave en deed net of het de hele opbrengst van een verkoop was, terwijl ze een deel voor zichzelf hielden. Ze wilden daarmee eer van mensen ontvangen. Petrus sprak Ananias toe vanuit het inzicht dat God hem op dat moment moet hebben gegeven:

"Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen ... Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.' " (Handelingen 5:3-4, NBV2004)

God bevestigde de waarheid van Petrus' woorden en Hij bevestigde zijn gezag als kerkleider doordat Ananias ter plekke stierf en enige tijd later zijn vrouw ook hetzelfde lot onderging.

De geestvervulde Stefanus sprak de Joodse Raad confronterend toe en was niet bang om de gevolgen van zijn woorden te dragen, want hij zou daarna gestenigd worden. Hij wist dat hij namens God sprak:

"Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd." (Handelingen 7 :51-53, NBV2004)

Een ander voorbeeld van confrontaties lezen we in de geschiedenis van Barnabas en Saulus toen ze op zendingsreis door Cyprus kwamen en ze in aanraking kwamen met een leugenachtig figuur die het werk van God probeerde tegen te werken. Saulus (die vanaf die gebeurtenis Paulus werd genoemd) zei tegen hem:

"... U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien..." (Handelingen 13:10-11, NBV2004)

Uit deze voorbeelden blijkt dat de Heilige Geest gelovigen niet alleen leidt om lieve woorden tegen mensen te spreken!

Kracht om wonderen te verrichten

Bekende vormen van het verrichten van wonderen zijn het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. De Heilige Geest geeft aan gelovigen de geestelijke gave om dit namens God en onder leiding van de Heilige Geest te doen.

In Marcus 16 zegt Jezus het volgende, nadat Hij hen de Grote Opdracht gegeven had om de wereld met het evangelie te bereiken:

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

Gods wonderen dienen altijd een hoger doel, vooral om ons getuigenis in de wereld te bevestigen. In het Bijbelboek Handelingen kunnen we lezen dat ook de gelovigen wonderen verrichtten, die de verkondiging van het evangelie krachtig ondersteunden. Ook vandaag de dag werkt dat zo. Het is bekend dat een enorm aantal Chinezen vooral tot geloof is gekomen door het zien van genezingswonderen. God is niet veranderd en zijn vermogen en verlangen om wonderen op aarde te (laten) doen is nooit verminderd.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.

Goddelijke leiding

De Heilige Geest geeft niet alleen kracht die je nodig hebt bij het volgen van Jezus, maar geeft ook specifieke persoonlijke leiding wanneer je dat nodig hebt.

"Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond." (Psalm 143:10, NBV2004)

In veel gevallen ontvangen gelovigen Gods leiding die tot hen komt door de Heilige Geest.

"Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods." (Romeinen 8:14, NBG1951)

In dit Bijbelvers noemt de apostel Paulus het verband tussen goddelijke leiding en 'zonen' van God, en dat woord 'zonen' duidt op geestelijke volwassenheid. Gelovigen die nog maar weinig geloofsgroei hebben meegemaakt bepalen zelf hun doen en laten. De meer volwassen gelovigen staan meer open voor Gods leiding.

Terwijl Gods Woord richting geeft aan het christenleven in zijn algemeenheid, is de leiding van de Heilige Geest meestal heel specifiek gericht op een bepaalde situatie. Enkele voorbeelden uit de Bijbel:

"Door de Geest geleid ging hij (=de oude Simeon) naar de tempel ..." (Lucas 2:27, WV2012)

"De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naast die wagen lopen.' " (Handelingen 8:29, WV2012)

"Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' " (Handelingen 13:2, NBV2004)

"En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe." (Handelingen 16:6-7, NBG1951)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Gespreksvragen

 1. In welke opzichten is je toewijding voor Jezus veranderd vanaf de tijd dat je werd wedergeboren?
 2. Hoe kun je Gods wil steeds beter leren kennen?
 3. Wat doe je wanneer je iets wil doen terwijl je weet dat het niet past bij je relatie met God?
 4. Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om iets te doen waar ze tegenop zagen?
 5. Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?
 6. Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om onder moeilijke omstandigheden vol te houden?
 7. Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?
 8. Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om een standpunt in te nemen dat inging tegen dat van de meerderheid?
 9. Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?
 10. Kun je voorbeelden van Gods leiding uit je eigen leven noemen?