link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.5.12. Vervulling met de Heilige Geest

Inhoud:

- Geloofservaring
- Doorbraak
- Het doel van vervulling
- Een voorbeeld: de geestvervulde Petrus
- Vervulling bij de wedergeboorte
- Vervulling op een later tijdstip
- Gespreksvragen


Geloofservaring

 

Er zijn ruwweg drie manieren waarop de Bijbel spreekt over het ontvangen en ervaren van de Heilige Geest:

  1. doop in de Heilige Geest
  2. vervulling met de Heilige Geest
  3. zalving met de Heilige Geest

Over de precieze betekenis van deze uitdrukkingen wordt verschillend gedacht. Woorden als doop en zalving doen vooral denken aan eenmalige gebeurtenissen. De uitdrukking 'vervulling met de Heilige Geest' heeft een bredere betekenis. Daarom wordt die voornamelijk in Herschepping gebruikt.

In de Bijbel lezen we ook wel dat de Heilige Geest OVER of OP de gelovigen kwam (Handelingen 1:8; Handelingen 10:44-45; Handelingen 19:6), wat op hetzelfde neerkomt, alleen met een iets andere beeldspraak. In alle gevallen gaan het om merkbare gebeurtenis, niet om een langzaam proces.

Doorbraak

 

Bij de vervulling met de Heilige Geest ontvang je als wedergeboren gelovige niet iets wat je eerder niet had. Want de Heilige Geest woont vanaf je wedergeboorte al in je. Vervuld worden met de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest op een bepaald moment meer bewegingsruimte krijgt dan voorheen en krachtiger wordt ervaren. We hebben het dan over een geestelijke doorbraak. Als je vol bent van Gods Geest kan Hij actiever aanwezig zijn, om in en door jou te werken. Bij iemand waar Hij alleen in het hart WOONT, is zijn aanwezigheid minder merkbaar in zijn leven. Dat is dus het verschil tussen inwoning en vervuld zijn: passieve of actieve aanwezigheid van Gods Geest in de gelovige.

Het verschil tussen inwoning en vervulling met Gods Geest werd eens afgebeeld met het kruikje nardusolie waarmee Maria de Heer Jezus zalfde kort voor zijn lijden en sterven. VOOR de zalving rook niemand iets, omdat de zalfolie in de dichte kruik zat. Pas toen ze de hals van de kruik had gebroken en de zalfolie over Hem heen goot, werd de kamer vervuld van de geur (Marcus 14:3). Bij veel gelovigen moet er eerst een doorbraak in hun leven komen en moeten barrières van zonde en gebondenheden worden verwijderd voordat de Heilige Geest hun bewuste leven kan binnenstromen.

Het doel van vervulling

 

Jezus deed de volgende uitspraak over mensen die vol zijn van Gods Geest:

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.' " (Johannes 7:38, GNB1996)

"Met dat levende water bedoelde Jezus de heilige Geest. Want iedereen die in Jezus gelooft, zou de heilige Geest in zich krijgen ..." (Johannes 7:39, BGT2014)

Het is duidelijk dat Jezus het normaal zou vinden dat iedere gelovige niet alleen de inwoning van de Heilige Geest zou ontvangen, maar ook daadwerkelijk VOL zou zijn van Gods Geest. Niet zozeer om er in je eentje van te genieten, maar vooral om het leven van Jezus te delen met anderen.

Het belangrijkste van vervulling is niet de ervaring van die vervulling, maar de uitwerking van die vervulling.

Als je vol bent van de Heilige Geest kun je liefhebben zoals Jezus deed en doen wat Jezus deed.

Een voorbeeld: de geestvervulde Petrus

 

Na de opstanding van Jezus ontvingen zijn discipelen de Heilige Geest (de inwoning dus), waardoor hun ogen open gingen voor wie Jezus was en waardoor ze gingen begrijpen wat Hij voorheen had verteld:

"Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.' " (Johannes 20:21-22, NBV2004)

Pas op de eerste Pinksterdag werden de apostelen VERVULD met de Heilige Geest en dat veroorzaakte een nog veel grote verandering in hun leven.

Dat is vooral duidelijk te zien in het leven van de apostel Petrus. Deze apostel, die kort daarvoor Jezus driemaal verloochend had uit angst voor vervolging, werd op de eerste Pinksterdag vervuld met de Heilige Geest. Dat bleek vooral uit zijn vlammende toespraak, waardoor massa's mensen tot bekering kwamen (Handelingen 2:14-42).

In Handelingen 4:1-3 lezen we dat Petrus (samen met Johannes) gevangen genomen werd omdat zij zoveel mensen onderwezen en doopten. Toen hij voor de Joodse Raad werd gebracht om verantwoording af te leggen voor zijn daden, werd hij vervuld met de Heilige Geest toen hij begon te spreken.

"Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt." (Handelingen 4:8-10, NBV2004)

Door de Heilige Geest was hij niet meer de bange Petrus van voorheen. Hier stond een geestvervulde Rotsman! Petrus was bijna onherkenbaar veranderd door de vervulling met de Heilige Geest.

Zie ook hoofdstuk 'Karakter van Petrus' over de veranderingen in het leven van Petrus.

Vervulling bij de wedergeboorte

 

Sommige gelovigen ervaren een krachtige vervulling van Gods Geest bij hun wedergeboorte. Dat heeft te maken met de radicaliteit van de bekering. Hoe radicaler iemand tot geloof komt, hoe nadrukkelijker hij afstand doet van zijn oude manier van leven en hoe serieuzer hij zich aan God toewijdt, hoe meer mogelijkheden de Heilige Geest in het hart van de pas-gelovige heeft als Hij in hem komt wonen.

Een voorbeeld hiervan vinden we in Handelingen 10. Toen Petrus het evangelie bracht aan een groep Romeinen, openden deze mensen hun hart voor de boodschap, waarna ze nieuw leven ontvingen. Tegelijk ontvingen ze de gave van het bidden in tongen, waardoor het duidelijk was dat ze een vervulling met de Heilige Geest hadden ontvangen.

Vervulling op een later tijdstip

 

Veel andere gelovigen ervaren hun wedergeboorte minder spectaculair. Ze hebben bijvoorbeeld wel een duidelijk besef dat er iets bij hen veranderd is, dat hun ogen zijn opengegaan voor wie Jezus is, dat ze honger krijgen om meer uit de Bijbel te leren, en dat er een verlangen is ontstaan om dicht bij Jezus te blijven en te groeien in hun geloof. Dat zijn allemaal verschijnselen die wijzen op het begin van een nieuw leven met God.

De meeste gelovigen die dit hebben meegemaakt vinden het zo wel goed. Ze zijn tevreden met wat ze hebben ontvangen en blijven over het algemeen trouwe christenen die in verbondenheid met God leven.

Maar anderen beseffen dat er meer is en dat ze nog geen vervulling hebben meegemaakt zoals ze in de Bijbel hebben gelezen. Ze gaan verlangen naar meer kracht in hun leven. Vroeg of laat ervaren velen van hen een duidelijke vervulling als een mijlpaalervaring waarbij hun geloofsleven blijvend verdiept wordt. Sommigen noemen dat ook wel een 'second blessing'. Vanaf die tijd is de Heilige Geest ook duidelijker werkzaam in hun hart en in hun levensstijl. Een voorbeeld van een latere vervulling vinden we in Handelingen 19:1-7. De manier waarop gelovigen een vervulling ervaren kan heel verschillend zijn en heeft ook te maken met hun persoonlijke karakter.

Gespreksvragen

 

  1. Wat is het verschil tussen wedergeboren worden en vervulling met de Heilige Geest?
  2. Heb je het idee dat een diepere vervulling met de Heilige Geest nodig en zinvol is?
  3. Veel gelovigen hebben moeite met dit onderwerp. Hoe zou dat komen?

Volgend onderwerp:

  4.5.13. Belofte van vervulling 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies