link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.1.2. Doel en roeping van de mens

Inhoud:

- Geschapen tot evenbeeld van God
- Geschapen om in verbondenheid met God te leven
- Geschapen om God en de medemens lief te hebben
- Geschapen om de aarde te bevolken
- Geschapen om de aarde te beheren


Omdat God onze schepper is, is Hij de enige die het doel van de mens kan bepalen.

"En God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken ..." (Genesis 1:26, NBV2004)

Geschapen tot evenbeeld van God

 

De mens is het meest hoogstaande wezen dat ooit door God geschapen is, Gods meesterwerk. Van alle geschapen wezens lijkt de mens in de meeste opzichten op God, meer dan bijvoorbeeld de engelen.

"U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd ..." (Psalm 8:6-7, GNB1996)

Dat is een ongelooflijk kostbaar Bijbels gegeven. Het menselijke geslacht heeft dus een zeer grote waarde voor God. We zijn op aarde neergezet als beelddragers van onze Schepper en wel in de volgende opzichten:

  1. De mens is het enige geschapen wezen dat zowel in de geestelijke als in de materiële wereld kan functioneren.
  2. God is een drie-enig God (Vader, Zoon en Geest) terwijl de mens ook een drie-enige persoonlijkheid heeft (ziel, lichaam, geest).
  3. Menselijke karaktereigenschappen zijn afbeeldingen van Gods karaktereigenschappen.
  4. Man en vrouw zijn elk op een speciale manier geschapen om iets van Hem zelf af te beelden: de man als beeld van Gods heiligheid, de vrouw als beeld van Gods liefde.

Bij de zondeval is de mensheid ernstig ontluisterd en ver van God af komen te staan en vanaf die tijd wordt ieder mens geboren als een onvolmaakt persoon dat geneigd is om te zondigen. Na bekering en wedergeboorte is een mens weer op weg om beelddrager van God te zijn, waartoe de Schepper de mens oorspronkelijk had bedoeld:

"Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn ..." (Romeinen 8:29, HSV2010)

Het geestelijk ontwikkelingsproces van een gelovige is er op gericht om tijdens zijn leven op aarde zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. We zijn als mensen door God geschapen:

  • om Gods liefde te ontvangen
  • om God lief te hebben
  • om Gods liefde aan anderen door te geven

Geschapen om in verbondenheid met God te leven

 

God heeft de mens geschapen als een voorwerp van zijn liefde. De liefde van God voor de mensen wordt op talloze manieren in de Bijbel verwoord. Deze liefde van God is de basis voor het overvloedige leven dat God gelovigen geeft in het hier en nu, en na het aardse leven in volmaaktheid. Leven in gemeenschap met God en in liefdevolle toewijding aan Hem is de hoogste roeping van de mens. In het Nieuwe Testament zien we dat als volgt verwoord:

"God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, HB2008)

Die mogelijkheid tot eenheid en verbondenheid met God is een groot geheim en de kern van het mens-zijn. Het doel van de mens is niet dat hij tot geloof in God komt, maar om één te worden met Hem. Geloof is niet het doel, maar het middel tot verbondenheid met God. Materiële dingen hebben betrekkelijk weinig waarde voor God: in een oogwenk zou Hij nieuwe werelden kunnen maken. Maar er is één ding dat zelfs de Schepper niet kan maken en wat voor Hem van onschatbare waarde is: de vrijwillige toewijding en liefdevolle aanbidding van de mens. Laten we nooit vergeten dat we God daar onnoemelijk blij mee kunnen maken. God heeft de mens geschapen als HET voorwerp van zijn vreugde. De mens vindt dan ook zijn hoogste bestemming en vreugde door te leven in dagelijkse verbondenheid met God.

Zie ook de hoofdstukken
- 'Gods verbonden'
- 'Relatie met God'

Geschapen om God en de medemens lief te hebben

 

God heeft de mens zo gemaakt dat hij alleen goed functioneert als de toewijding van zijn hart in de eerste plaats op God is gericht en in de tweede plaats op andere mensen. Dat komt overeen met de samenvatting van Gods leefregels, zoals Jezus die als volgt heeft verwoord:

"... Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet." (Marcus 12:29-31, WV2012)

Geschapen om de aarde te bevolken

 

In deze opdracht van God ligt de waarde van het huwelijk tussen man en vrouw verborgen. Man en vrouw kunnen een team vormen, elkaar liefhebben en vanuit de meest intieme liefdesuiting kinderen voortbrengen. Dat is wel het meest subtiele en het meest verwondering oproepende van Gods schepping. Het laat zien dat de heilige Schepper in wezen een liefdevolle, relatiegerichte God is. God heeft alle levende wezens het vermogen gegeven om zich voort te planten (een van de belangrijkste kenmerken van levende wezens), maar de manier waarop dat bij mensen werkt is wel heel bijzonder.

Geschapen om de aarde te beheren

 

"U hebt ... hem (= de mens) toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd." (Psalm 8:6-7, NBV2004)

Al op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we dat God aan de mens de opdracht gaf om over de aarde te heersen (Genesis 1:28). De mens is bestemd om namens God verantwoordelijkheid te dragen voor de schepping. God heeft de mens enorme mogelijkheden gegeven om creatief om te gaan met de natuur, het houden van vee, verbouwen van gewassen, bouwen van huizen, enzovoort. Het was Gods uitdrukkelijke bedoeling dat de mensen goed zouden omgaan met zijn schepping, vanuit een vanzelfsprekend respect voor het werk van hun Schepper. Ondanks de zondeval heeft God deze 'cultuuropdracht' aan de mens nooit teruggetrokken. Helaas is het beschamend hoezeer we als mensheid God onteren door respectloos de natuur te bevuilen en uit te buiten. Ik vrees dat we in de toekomst heel wat zure vruchten zullen plukken van ons onbenullige gedrag!

Wanneer Jezus terugkomt zal Hij koning zijn over de hele aarde. In het Nieuwe Testament zien we op verschillende plaatsen dat gelovigen na de wederkomst van Jezus zullen meeregeren over de aarde, met en onder Jezus. Dit is de uiterste vervulling van de opdracht aan de mens om te heersen over de aarde. Reden genoeg overigens om het onderwerp rentmeesterschap over de natuur serieuzer te nemen dan we gewend zijn. Het is een goede voorbereiding op onze toekomstige taak!


Volgend onderwerp:

  4.1.3. Mens als drie-eenheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies