banner image

 

4.1.3. Mens als drie-eenheid

Drie-eenheid van geest, ziel en lichaam

Meer dan enig ander schepsel lijkt de mens in zijn wezen op God. De Bijbel noemt dat: geschapen als Gods evenbeeld:

"Toen zei God: Laat Ons mensen maken die op Ons lijken ..." (Genesis 1:26, HB2008)

De woorden 'wij' en 'ons' doen ons denken aan de goddelijke drie-eenheid. De Schepper heeft zichzelf afgebeeld in een menselijke drie-eenheid. Zoals God een drie-eenheid is van Vader, Zoon en Heilige Geest, zo is de mens een drie-eenheid van ziel, geest en lichaam. Deze drie mensaspecten komen we op veel plaatsen in de Bijbel tegen en in het volgende Bijbelgedeelte lezen we ze alle drie:

"... en dat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. ..." (1 Tessalonicenzen 5:23, GNB1996)

Deze menselijke drie-eenheid is een belangrijk aspect van het 'beelddrager van God' zijn.

God mens
Vader voornaamste persoon van de Godheid; omvat de geestelijke en de materiële wereld ziel kern van de persoonlijkheid, verbonden met geest en lichaam
Zoon manifesteert zich voornamelijk in de materiële wereld lichaam functioneert in de materiële wereld
Heilige Geest manifesteert zich uitsluitend in de geestelijke wereld geest functioneert in de geestelijke wereld

Menselijke drie-eenheid, afbeelding van goddelijke drie-eenheid

Geest, ziel en lichaam zijn dan ook geen losse onderdelen van de mens. Alles in de mens is op een uiterst complexe manier met elkaar verweven.

"Want het woord van God ... dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart." (Hebreeën 4:12, WV2012)

Verderop in dit hoofdstuk zullen we een aantal menselijke functies van geest, ziel en lichaam apart benoemen.

Balans tussen geest, ziel en lichaam

Oorspronkelijk (dus voor de zondeval) waren bij Adam en Eva hun ziel en lichaam onderworpen aan hun geest. Watchman Nee schreef in zijn boek 'de geestelijke mens' (waarin hij dit onderwerp uitvoerig behandelt) het volgende voorbeeld. Onder normale omstandigheden functioneert:

  1. de geest als een heer des huizes,
  2. de ziel als een huismeester die alles regelt,
  3. het lichaam als een dienaar.

God heeft de mens zo geschapen dat hij alleen goed functioneert in afhankelijkheid van God. Dat betekent dat:

  1. de menselijke geest onderwerpt zich aan de Geest van God
  2. de ziel is onderworpen aan de geest
  3. het lichaam is onderworpen aan de ziel

Op die manier komt de mens tot zijn doel en heeft het meest glorierijke leven dat voor een geschapen wezen denkbaar is.

Na de zondeval is deze prachtige harmonie grondig verstoord. De mens wilde onafhankelijk van God zijn en daardoor werd de verbinding tussen Gods Geest en de geest van de mens verbroken. Daardoor verloor de menselijke geest zijn belangrijkste functie en werd het een verlengstuk van de ziel. Om het nog erger te maken liet de menselijke ziel zich voortaan vooral leiden door de begeerten van zijn 'vlees' (=oude natuur), waarbij de begeerten van het lichaam de hoofdrol spelen. Kortom: de hele harmonie van de mens is volledig op zijn kop gezet.

veranderde relatie tussen geest, ziel en lichaam

Bij de wedergeboorte is een begin gemaakt met het herstel van de juiste verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam. De verlangens die vanuit het lichaam en vanuit de buitenwereld worden opgewekt worden beheerst door de ziel. Tegelijk komt de ziel steeds meer onder de leiding van de menselijke geest te staan, die onder invloed staat van de inwonende Heilige Geest. Op die manier groeit de gelovige steeds meer tot een goede harmonie met God en zichzelf. En dat is het ware geestelijke leven.