banner image

 

4.1.5. Lichaam

Lichaam als Gods evenbeeld geschapen

Je lichaam is als Gods evenbeeld geschapen als het mooiste van al Gods scheppingsproducten op aarde. God heeft daarin heel veel van zichzelf uitgedrukt. Je lichaamsdelen zijn als het ware afbeeldingen van innerlijke aspecten van God. In de Bijbel wordt heel vaak over 'lichaamsdelen' van God gesproken. Voorbeelden:

"Hij (God) heeft het oor geplant - zou hij niet horen? het oog gevormd - zou hij niet zien?" (Psalm 94:9, NBV2004)

"De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen ..." (Deuteronomium 33:27, NBG1951)

"De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan ..." (2 Kronieken 16:9, NBV2004)

Veel Bijbeluitleggers zeggen dat dit een soort beeldspraak is om het handelen van God voor mensen begrijpelijk voor te stellen. Toch zouden we het ook van de andere kant kunnen bekijken. Bijvoorbeeld:

Functies van het lichaam

Er zijn massa's boeken geschreven over het functioneren van het menselijk lichaam. We beperken ons hier tot het kort benoemen van enkele functies van het lichaam die raakvlakken hebben met de menselijke ziel.

Je lichaam is het materiële deel van je persoonlijkheid, dat voeling heeft met de wereld om je heen. Met je lichaam kun je in de materiële wereld communiceren. Dat kun je doen door:

  1. input - Met je zintuigen kun je indrukken opvangen (gehoor, gezicht, reuk, tast, smaak) zowel van buitenaf als vanuit je eigen lichaam.
  2. output - Met je lichaam kun je jezelf te verplaatsen, handelingen verrichten en communiceren met je omgeving.

schema lichaam en ziel

Raakvlakken met de ziel

De indrukken van je zintuigen worden verwerkt in je verstand en je gevoel. Dat zijn allebei functies van de menselijke ziel. Daarnaast heeft je lichaam allerlei mogelijkheden om zich te manifesteren of uit te drukken in je leefomgeving (EXPRESSIE). Zo kun je met je wil beslissen wat je gaat doen en dat wordt dan door het gedrag uitgevoerd: bewegen, spreken, jezelf verplaatsen, iets maken, iets beetpakken, iets loslaten, enzovoort.

Het lichaam is goed

In diverse godsdiensten wordt de menselijke geest als goed bestempeld en het menselijke lichaam als slecht. Zo dacht men ook in de oostelijke landen rondom de Middellandse zee in de tijd van het Nieuwe Testament. Vooral door toedoen van kerkvader Augustinus werd dat on-Bijbelse idee door de kerk overgenomen, met als gevolg dat bijvoorbeeld seksualiteit als zondig werd aangeduid. En dat heeft gezorgd voor een eeuwenlange krampachtigheid rondom seksualiteit onder christenen.

De Bijbel leert dat de mens goed geschapen is, dus ook zijn lichaam. Het lichaam is op zich zo goed dat Jezus de Zoon van God zelf ruim dertig jaar in een menselijk lichaam heeft gewoond!

"Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim." (Psalm 139:14-15, NBV2004)

Het lichaam wordt in de Bijbel niet een gevangenis van de menselijke geest genoemd. Integendeel: het is bestemd om een tempel te zijn van de Heilige Geest, die in de geest van de wedergeboren mens woont. Dat is heel andere taal!

"Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam." (1 Korintiërs 6:19-20, NBV2004)

Natuurlijk mogen we van ons lichaam geen afgod maken. Maar het is ook helemaal fout om af te geven op ons lichaam, bijvoorbeeld als het niet zo mooi, zo sterk of zo gezond is als we zouden willen.

Wel is het lichaam ondergeschikt aan de ziel en de geest:

"Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?" (Matteüs 6:25, NBV2004)

God eren met je lichaam

Ons lichaam is dus buitengewoon waardevol. Daarom dienen we de juiste zorg te besteden aan ons lichaam, en rein om te gaan met ons lichaam zodat we daarmee God kunnen eren.

"U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam ." (1 Korintiërs 6:20, NBV2004)

Deze woorden hebben in dit Bijbelgedeelte betrekking op het omgaan met seksualiteit. De verleiding blijkt groot om met het lichaam God te onteren door onreine seksuele relaties aan te gaan. Door in dat opzicht rein om te gaan met ons lichaam (en dat van een ander) eren we onze Schepper die ons het geschenk van seksualiteit heeft gegeven met de bedoeling om het een mooie plaats te geven binnen het huwelijk van man en vrouw.

Het lichaam is tijdelijk

Vanwege de gedegenereerde status van de aarde vanwege de zondeval is ons lichaam sterfelijk. Wanneer het lichaam sterft, keert het als het ware terug tot het 'stof uit de aardbodem' waaruit het is voortgekomen.

"Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug." (Genesis 3:19, NBV2004)

De ziel en de geest zijn onsterfelijk. Beide zullen na het sterven voortleven in het hiernamaals.