link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.1.12. Gedrag en levensstijl

Inhoud:

- Gedrag
- Levensstijl
- Gedrag, levensstijl en geloof
- Geloofspraktijk


 

schema gedrag en levensstijl

Gedrag

 

Het verstand, het gevoel en de wil worden vaak genoemd als de drie functies van de menselijke ziel. In Herschepping hanteren we nog een vierde functie: het gedrag. Hiermee voer je uit wat je met je verstand hebt overdacht, waar je gevoel zijn mening over heeft gegeven en wat je wil uiteindelijk heeft besloten. Het gevolg is dat je iets gaat doen. Terwijl je wil bepaalt WAT je gaat doen, bepaalt je gedrag HOE je het gaat doen. Eigenlijk betekent het woord 'gedrag' wat je doet, maar in Herschepping betekent het dus ook de functie van je ziel WAARMEE je het doet (bij gebrek aan een beter woord).

Levensstijl

 

Je levensstijl is de functie van je hart die je gedrag aanstuurt en ondersteunt. Omdat hart en ziel min of meer in elkaar overvloeien is het moeilijk een grens aan te wijzen tussen gedrag en levensstijl. Je bent steeds bewust van wat je doet. Maar je meeste gedragingen hangen samen met de gedragspatronen en gewoonten die je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. En al die routines zijn gevormd door alles wat je in het verleden gedaan hebt.

We doen verreweg de meeste dingen op een routinematige manier. Je kunt dan denken aan allerlei vanzelfsprekende vaardigheiden als lopen, spreken, je lichaam verzorgen. Maar ook aan vaardigheden die je al doende hebt geleerd, zoals een muziekinstrument bespelen, omgaan met je smartphone, tafelmanieren. Ook de manier waarop je op bepaalde gebeurtenissen reageert, hoe je met mensen omgaat, hoe je je afspraken nakomt, al die dingen doe je voor een groot deel routinematig. Al die routines zijn gevormd door wat je in het daarvóór hebt gedaan. Als je meestal vriendelijk bent tegenover mensen, wordt vriendelijkheid gewoon een deel van je levensstijl. Wanneer je vaak egoïstische keuzen maakt, word je vanzelf een egoïst. Dan maak je daarna meestal ook weer egoïstische keuzes. Zo werkt de macht van de gewoonte.

Gedrag, levensstijl en geloof

 

Wanneer je je tot bekering komt, is het een heel natuurlijke zaak om anders te willen leven dan dat je eerst gewend was. Dat voornemen is een onmisbaar kenmerk van een echte bekering. Je vroegere, ingesleten gedragspatronen zitten dan nog in je systeem en die ben je niet zomaar kwijt. Maar door er herhaaldelijk voor te kiezen de dingen op Gods manier te doen, worden je slechte gewoonten steeds zwakker, en ontstaan er nieuwe, goede gewoonten. Wees dan niet verbaasd wanneer oude patronen op zwakke momenten weer de kop opsteken. Gewoon volhouden, want al doende leer je een nieuwe levensstijl op te bouwen.

Maar geloofsontwikkeling is niet een kwestie van zelfverandering. Bij je wedergeboorte ontvang je een nieuw leven en komt de Heilige Geest in je hart wonen om je te helpen een nieuwe levensstijl te ontwikkelen door bij herhaling op Gods manier te willen leven. Oefening baart kunst. Door bij herhaling goede dingen te doen krijg je een steeds betere levensstijl. Het kan niet anders dan dat een levend geloof een veranderd gedrag tot gevolg heeft. Je gaat steeds meer de dingen doen die Jezus deed.

Zie ook onderwerp 'Geestvervuld leven' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Geloofspraktijk

 

"Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem." (Kolossenzen 2:6, NBG1951)

"Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt." (Kolossenzen 2:6, NBV2004)

Het wandelen (in verbondenheid) met Jezus of het volgen van de weg van Jezus zijn mooie uitdrukkingen voor de levensstijl van een volgeling van Jezus in alle dingen van het dagelijkse leven. En dat is precies waarvoor God je heeft geschapen, wat de roeping is voor elke christen:

"Want hij (=God) heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (Efeziërs 2:10, NBV2004

"en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God." (Efeziërs 5:2, NBV2004)

Hier spreekt de Bijbel over goede daden uit liefde tot Jezus, en vanuit de bron van Gods liefde waar je mee verbonden bent.

Bij geloofspraktijk denken we ook aan geestelijke vruchten. Dat zijn in de eerste plaats de resultaten van je daden, maar daarnaast zijn het ook veranderingen in levensstijl. De meest bekende Bijbeltekst over geestelijke vruchten is de volgende:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22, NBG1951)

De belangrijkste geestelijke vrucht is de liefde, die je niet uit jezelf kunt opbrengen maar die van God komt. Dat is de zegenende liefde die totaal belangeloos is. Het resultaat van geestelijk vruchtdragen is dat je als persoon steeds meer op Jezus gaat lijken. Je karakter gaat steeds meer trekken van Gods karakter krijgen. Daarom zijn geestelijke vruchten en karakterverandering de zichtbare resultaten van een vernieuwde levensstijl. Dit alles is alleen mogelijk door de actieve hulp van de Heilige Geest die zowel je geestelijke vruchten als de vernieuwde levensstijl in je uitwerkt.

Dit wordt allemaal uitvoerig uitgewerkt in Herschepping deel 8 'Geloofspraktijk'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  4.1. Wie ben je als mens? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies