link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.1. Doel van de Bijbel

Inhoud:

- God leren kennen
- Gods plan met je leven leren kennen
- Bron van kennis en wijsheid voor het dagelijks leven
- Levensverandering en geloofsgroei


God leren kennen

 

Het belangrijkste doel van de Bijbel is dat we God leren kennen: God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest. We zullen God nooit helemaal leren kennen, omdat God de schepper van een veel hogere orde is dan de mensen die Hij geschapen heeft. Aan de ene kant is God is een mysterie, maar aan de ander kant is Hij heel transparant. De Bijbel is erg open als het gaat om beschrijvingen van de manier waarop God denkt, spreekt en handelt. Je raakt nooit uitgeleerd over onze heilige en liefdevolle God en nooit uitgekeken op wie Hij is. Een mensenleven is daarvoor veel te kort.

"Wie Gods liefde niet kent, heeft nog niet geleefd."
(Wilkin van der Kamp)

Het écht kennen van God is DE bron van leven:

"Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus." (Johannes 17:3, NBV2004)

Zie ook hoofdstukken
- 'Wie is God?'
- 'Gods karakter'
- 'Relatie met God'

Gods plan met je leven leren kennen

 

Een ander belangrijk doel is dat je in de Bijbel kunt leren wie je zelf bent als mens. God heeft mensen geschapen die vanuit een liefdevolle verbondenheid met Hem tot volle ontplooiing kunnen komen. De Bijbel geeft inzicht over bijvoorbeeld:

Bron van kennis en wijsheid voor het dagelijks leven

 

"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." (2 Timoteüs 3:16-17, HSV2010)

  1. De Bijbel is de belangrijkste kennisbron van Gods waarheid.
  2. De Bijbel is het fundament voor je geloofsleven.
  3. De Bijbel is er om je als gelovige toe te rusten om op een geestelijk gezonde manier te leven.

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." (Psalm 119:105, HSV2010)

Gods Woord is de reisgids en tegelijk het kompas dat je nodig hebt om op je levensweg niet te verdwalen, maar op de goede eindbestemming aan te komen.

Zie meer hierover in hoofdstukken 'Waarheid en leugen' en 'Anders denken'.

Levensverandering en geloofsgroei

 

De Bijbel is de belangrijkste voedingsbron voor het hart.

"(Jezus zei:) 'Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.' " (Matteüs 4:4, NBV2004)

Het bevat ruim voldoende voedingswaarde om een pas wedergeboren gelovige te doen opgroeien tot een volwassen gelovige:

"Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten." (Jeremia 15:16, NBV2004)

"Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered zult worden." (1 Petrus 2:2, WV2012)

De Bijbel is bedoeld om je te helpen bij je geloofsgroei als de basis voor geloofszekerheid. Daardoor heb je een fundament van waarheid dat je helpt om:


Volgend onderwerp:

 5.1.2. Kenmerken van de Bijbel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies