link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.1.5. Woord van God

Inhoud:

- Wat is het Woord van God?
- Inspiratie
- Communicatiemiddel


"... Uw woord is de waarheid." (Johannes 17:17, NBV2004)

Wat is het Woord van God?

 

Strikt genomen is het begrip 'Woord van God' veel breder dan het boek dat wij de Bijbel noemen. Het heeft betrekking op alles wat God ooit heeft gezegd heeft of bekendgemaakt. Een deel daarvan kennen wij als de Bijbel, waarvan we geloven dat die inhoud door God is geïnspireerd.

In het evangelie van Johannes wordt Jezus het 'mens geworden Woord' genoemd omdat Hij de ultieme openbaring is van God zelf.

"Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet ... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader." (Johannes 1:10,14, NBV2004)

Paulus schreef eens:

"Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen ..." (Kolossenzen 3:16, NBV2004)

Daarmee bedoelde Paulus niet de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, want die waren er nog niet toen hij deze woorden schreef. Ik geloof dat hij daarmee in de eerste plaats doelde op het geloofsonderwijs dat de gelovigen van Jezus hadden ontvangen en mondeling hadden doorgegeven. Daarnaast waarschijnlijk ook wat de Heilige Geest tegen de gemeenten had gezegd, bijvoorbeeld door geïnspireerde profeten en leraren (vergelijk Handelingen 4:25). In ieder geval gaat het om woorden waarbij Jezus en het koninkrijk van de hemel centraal staan.

Inspiratie

 

Ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde, levende Woord van God is. Inspiratie wil zeggen dat de Bijbel is opgeschreven onder de leiding van Gods Heilige Geest. Dat betekent niet dat alle Bijbelwoorden letterlijk van bovenaf gedicteerd of ingegeven zijn. Op zijn minst was de inhoud geïnspireerd, waarbij mensen er vorm aan hebben gegeven. Daardoor komen we bij verschillende Bijbelschrijvers hun eigen karakteristieke stijl, woordkeuze en accentueringen tegen.

De Bijbel bevat veel uitspraken van God zelf, uitspraken van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel bevat veel teksten met letterlijke uitspraken van God of van Jezus. Ongeveer 3800 keer wordt in de Bijbel duidelijk gemaakt dat bepaalde woorden rechtstreeks van God afkomstig zijn.

Jezus, de Zoon van God, heeft passages uit niet minder dan 24 Bijbelboeken van het Oude Testament geciteerd en daarmee ingestemd met hun goddelijke oorsprong en waarheidsclaim. De geschiedenis van Jona en de vis wordt door veel critici smalend aan de kant gezet als een mythe. Maar Jezus citeerde het als pure waarheid, toen Hij de geschiedenis van Jona vergeleek met zijn eigen sterven en opstanding na drie dagen. Als we Jezus betrouwbaar vinden, moeten we ook de Bijbel accepteren als het betrouwbare, goddelijk geïnspireerde Woord van de levende God.

Daarom heeft de Bijbel onder christengelovigen het hoogste gezag, boven alle andere geschriften die door mensen zijn geproduceerd. De Heilige Geest is als het ware de zender, die het levende Woord heeft doorgegeven aan Bijbelschrijvers, die (menselijke) communicatiekanalen zijn geweest om het levende Woord op schrift te stellen.

"Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt." (Job 32:8, NBV2004)

"Elk schriftwoord is door God geïnspireerd ..." (2 Timoteüs 3:16, WV2012)

De Bijbel wordt ook wel eens het 'profetische Woord van God' genoemd om daarmee op een andere manier aan te duiden dat het door God geïnspireerd is. De apostel Petrus schrijft hierover:

"Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest." (2 Petrus 1:20-21, NBV2004)

Communicatiemiddel

 

Via de Bijbel wil God vanuit zijn hart tot jouw hart spreken. Dan gebeurt het volgende:

  1. Gods Geest heeft een Bijbelschrijver geleid om iets te schrijven (schrijfinspiratie).
  2. Jaren later lees jij wat de Bijbelschrijver geschreven heeft.
  3. De Heilige Geest spreekt door het Bijbelwoord tot je hart (leesinspiratie).

Op die manier kan de oorspronkelijke geestelijke waarheid in je hart landen, waardoor het tot geestelijk voedsel wordt. Er is dus tweemaal een inspiratieslag nodig om de oorspronkelijke boodschap via het geschreven Woord in het hart van de gelovige te doen aankomen.

Dit verklaart waarom ongelovigen de Bijbel kunnen lezen, zonder de boodschap te vatten.

"In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met uw oren zult u horen en niet begrijpen met uw ogen zult u kijken en niet zien." (Matteüs 13:14, WV2012)

Pas als de Heilige Geest iets doet in iemands hart komt de boodschap over bij mensen die ervoor openstaan.


Volgend onderwerp:

 5.1.6. Gezag van de Bijbel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies