link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.6. Bevrijd van een laag zelfbeeld

Inhoud:

- Leugens
- Mozes: van mislukkeling tot Godsman
- David: van verachte schaapherder tot koning
- Omarm de waarheid over hoe God over je denkt
- Vrijkomen van minderwaardigheidsgevoelens
- Getuigenis van bevrijding


Leugens

 

Omdat de Bijbel leert dat God elk mens even waardevol vindt, is een laag zelfbeeld ALTIJD gebaseerd op een verkeerde visie, zeg maar gewoon: op leugens. De oplossing begint bij het besef dat je als christen een nieuwe identiteit hebt gekregen als een geliefd kind van God. Hoe meer je dat beseft, hoe minder je toegeeft aan gedachten dat je niets of bijna niets waard bent. Gods waarheid is een genezende waarheid.

In de Bijbel komen we diverse voorbeelden tegen van mensen die ongetwijfeld geworsteld hebben met een negatief zelfbeeld. Uit hun levensverhalen blijkt dat God juist hén heeft geholpen om boven hun tijdgenoten uit te stijgen. Daaruit blijkt dat je negatieve beoordeling van jezelf een rem is om je op een gezonde manier te ontwikkelen EN dat je met Gods hulp ver boven jezelf kunt uitstijgen, als je Hem de kans geeft je te helpen.

Mozes: van mislukkeling tot Godsman

 

In de Bijbel lezen we over Mozes die als een Egyptische prins een hoge opleiding had genoten en een hoge positie had aan het hof van de farao. Toen hij zich opwierp als een soort verlosser van het volk Israël liep dat uit op een mislukking en hij moest uit Egypte vluchten om zijn leven te redden. Daarna heeft hij veertig jaar in de woestijn geleefd als herder. Hij moet geleden hebben onder minderwaardigheidsgevoelens. Dat bleek toen God hem riep als de bevrijder van het volk Israël (Exodus 3). Hij stapelde het ene excuus op het andere. Kort samengevat kwamen ze op het volgende neer:

  1. Ik kan niets.
  2. Ik kan niet goed spreken.
  3. Ik weet niets.
  4. Mensen nemen niets van mij aan.

God weerlegde al zijn excuses en zette daar zijn hulp en kracht tegenover. Mozes zei: "Ik ben NIETS." Maar God zei (vrij weergegeven): "Ik ben ALLES en als Ik bij je ben, ben jij ook ALLES." Toen Mozes uiteindelijk zei dat hij niet wilde gaan werd God boos op hem, omdat hij vanuit ongeloof Gods hulp en waarheid had afgewezen. Gelukkig had God genoeg geduld met Mozes om hem over die barrière heen te helpen. Alle excuses van Mozes heeft God in het tegendeel veranderd. Let maar op:

  1. Met Gods hulp leidde Mozes een miljoenenvolk veertig jaar lang door de woestijn.
  2. Mozes leerde uitstekend het woord te doen, ook tegenover de farao van Egypte.
  3. Mozes zette al Gods leefregels op schrift en onderwees ze aan het volk Israël.
  4. Mozes werd de meest gerespecteerde en invloedrijke persoon van het hele Oude Testament. De wet van Mozes is al duizenden jaren lang door miljoenen mensen een gids geweest tot een gelukkige manier van leven.

Zie meer over de manier waarop God hem door de jaren heen veranderde in hoofdstuk 'Karakter van Mozes'.

David: van verachte schaapherder tot koning

 

David had een totaal andere achtergrond. In de Bijbel vinden we enkele aanwijzingen waaruit blijkt dat hij waarschijnlijk een buitenechtelijk kind was. In enkele van zijn psalmen lezen we de volgende uitspraken van hem:

"Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan." (Psalm 27:10, NBG1951)

"Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen." (Psalm 51:7, HSV2010)

Toen de profeet Samuel bij zijn vader Isaï kwam om (in opdracht van God) één van zijn zoons te zalven als de aanstaande koning van Israël, liet Isaï al zijn zoons bij Samuel komen, behalve David. Die moest op de schapen passen, iets wat in die tijd meestal door slaven werd gedaan. Toch had God juist hém op het oog en Samuel zalfde hém tot koning (1 Samuel 16:1-13), hoewel Saul op dat moment nog de regerende koning van Israël was. Ondanks dat bleven zijn broers hem minachten, zoals we kunnen concluderen uit 1 Samuel 17:28-30.

In die eenzame jaren als herder bleef David niet bij de pakken neerzitten. Hij zocht de omgang met God en in zijn hart groeide een warme troostrijke verbondenheid met God. Hij deed zijn eenvoudige werk met veel toewijding en nam zelfs grote risico's om zijn kudde te beschermen. Hij zei er zelf over:

"Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed ... Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood." (1 Samuel 17:34-35, NBV2004)

Dit zei David tegen koning Saul, toen hij zei dat Hij bereid was te strijden tegen de reus Goliat. We kennen allemaal de afloop van dit gevecht: met Gods hulp doodde de jonge David zijn tegenstander met een steen uit zijn slinger.

Uiteindelijk is David de geschiedenis ingegaan als de meest gewaardeerde koning van Israël en God noemde hem 'een man naar zijn hart' (Nehemia 12:24, Handelingen 13:22). Bovendien was hij de voorvader van Jezus, die ook de 'zoon van David' werd genoemd.

Omarm de waarheid over hoe God over je denkt

 

Wanneer je bent wedergeboren heb je een nieuwe identiteit ontvangen, zoals je kunt zien in de meest rechtse kolom van het volgende overzicht.

voor je wedergeboorte
was je
na je wedergeboorte
ben je
een zondaar een rechtvaardige
een vijand van God een geliefd kind van God
een gevangene van de satan een burger van Gods koninkrijk
een geestelijk dood persoon iemand waarin Gods Geest woont

Identiteit van de wedergeboren gelovige

Als God zo positief over jou denkt en jou volkomen accepteert, WIE GEEFT JOU DAN HET RECHT OM JEZELF AF TE WIJZEN?

Vrijkomen van minderwaardigheidsgevoelens

 

Als je gebukt gaat onder een laag zelfbeeld, belijd dan je negatieve gedachten over jezelf als zonden aan God. Dat klinkt misschien wat vreemd, omdat je jezelf liever ziet als een slachtoffer van omstandigheden, maar zulke negatieve gedachten zijn echt zonden. Neem radicaal afstand van die manier van denken.

De oplossing ontstaat wanneer je door de Heilige Geest bevrijd wordt van de tirannie van de leugen en je gedachten worden gevuld met Gods waarheid. Die bevrijding begint nadat je je echte identiteit als christengelovige in geloof hebt vastgegrepen. Die bevrijding wordt compleet als je volhardend aan deze waarheid blijft vasthouden. Een verkeerd zelfbeeld, dat je jarenlang gekoesterd hebt verdwijnt niet in één dag. Door telkens weer Gods waarheid als medicijn in te nemen voor de genezing van je hart, zal die waarheid een deel van je leven worden en zul je van binnenuit veranderen. Het gevolg is dat je een gezond zelfvertrouwen ontwikkelt, dat niet gebaseerd is op eigen vermeende kwaliteiten. Maar wel op het feit dat God je accepteert en je waardevol vindt.

Spreek tegenover God plechtig uit dat je een waardevol persoon bent omdat God dat heeft gezegd. Om de volledige overwinning te behalen neem je die gedachte 'in bezit': je spreekt die gedachte dagelijks in geloof uit totdat de negatieve gedachten helemaal achterwege blijven. Doe ter ondersteuning iets om je nieuwe besef van eigenwaarde te onderstrepen. Je zou bijvoorbeeld iets aan je uiterlijk kunnen doen of een nieuw kledingstuk kunnen kopen om er flitsend uit te zien.

Getuigenis van bevrijding

 

Eens hoorde ik een man spreken (ik ben zijn naam vergeten) die het grootste deel van zijn leven had geworsteld met gevoelens van minderwaardigheid. Hij had zich als kind voortdurend achtergesteld gevoeld bij zijn oudere broer en hij schaamde zich vreselijk voor zijn schriele uiterlijk. Hij vertelde hoe hij tot vrijheid in Jezus was gekomen en die vrijheid straalde van hem af. Hij vertelde dat hij nog steeds bijna elke morgen in de spiegel keek en het volgende Bijbelvers citeerde:

"Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan." (Psalm 139:14, HB2008)

Als je weet hoeveel de almachtige God van je houdt en hoe Hij over je denkt, spreek het uit, omarm die waarheid en leef daar dan ook naar.

Het onderwerp 'Positief denken' in dit hoofdstuk kan je ook helpen om minderwaardigheidsgevoelens te voorkomen.


Volgend onderwerp:

 5.3.7. Perfectionisme 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies