link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.8. Volmaakt worden

Inhoud:

- God is volmaakt
- Jezus ontmoet een perfectionist
- Volmaaktheid en liefde
- Volmaaktheid: geschenk en opdracht
- Bevrijding van perfectionisme


God is volmaakt

 

Het streven naar zo goed mogelijke resultaten in je leven is een goede zaak. God zelf is een uitgesproken perfectionist, maar wel in de goede betekenis van het woord. God is namelijk volmaakt in alles wat Hij bedenkt, zegt en doet. God deed dat bijvoorbeeld toen Hij zijn schepping schiep. Het resultaat was: zeer goed, zo goed als het maar geschapen had kunnen worden, tot in de details volmaakt.

"God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was ..." (Genesis 1:31, NBV2004)

Door de zondeval is Gods volmaakte schepping ontluisterd. Gods plan voor de herschepping van de mens, waarbij het kruis van Jezus een centrale rol speelt, is ook volmaakt. Er had geen beter herscheppingplan ontworpen kunnen worden. God is het summum van onovertroffen perfectie in alles.

Gods plan voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde overtreft zijn ontwerp voor de huidige hemel en aarde. We zullen daar van de ene verbazing in de andere vallen en dingen zien die onze hoogste verwachtingen te boven gaan.

Jezus ontmoet een perfectionist

 

Jezus ontmoette eens een hooggeplaatste man die op zoek was naar volmaaktheid om het hoge doel te bereiken dat Gods Woord hem aanreikte, maar dat toch zo onbereikbaar leek te zijn. Hij vroeg aan Jezus:

"Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' " (Lucas 18:18, NBV2004)

De man had overduidelijk zijn hart gezet op het volbrengen van Gods levenswet, maar had daardoor niet de voldoening gevonden die hij verwacht had. Maar hij had in Jezus iets goeds gezien dat hem volmaakter toescheen dan wat hij ooit had gezien. Met nadruk noemde hij Jezus 'GOEDE meester' en Jezus haakte daar meteen op in:

"Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God." (Lucas 18:19, NBV2004)

Jezus was ongetwijfeld aangenaam verrast om iemand te ontmoeten die goddelijke kwaliteiten in Hem ontdekt had! Jezus lokte de man een beetje uit de tent door hem eraan te herinneren dat hij eenvoudigweg Gods levenswet moest volgen, omdat dat de weg naar de volmaaktheid is.

De jonge man vertelde dat hij zich nauwgezet aan Gods levenswet had gehouden, maar ondanks dat niet volmaakt was geworden. Jezus ging hem de weg naar volmaaktheid wijzen:

"Jezus antwoordde hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.' Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen." (Matteüs 19:21-22, NBV2004)

Het antwoord van Jezus was verrassend en de jonge man wenste waarschijnlijk dat hij het nooit gevraagd had. Hij wilde graag een antwoord, maar niet zo'n antwoord. De regels van Gods koninkrijk, zoals Jezus die verkondigde en voorleefde, waren zo anders dat wat hij in de Thora had gelezen. Volmaakt worden is namelijk een proces van zelfverloochening, jezelf kwijtraken en groeien in liefde voor God en de medemens. Volmaaktheid is wat wij, evenals de man uit deze geschiedenis, willen grijpen, willen bereiken als resultaat van ons eigen streven. Maar we vinden volmaaktheid als we leeg willen worden van onszelf en voller van Jezus. We worden niet volmaakt door groter te worden, maar juist door kleiner te worden.

Volmaaktheid en liefde

 

De weg naar de volmaaktheid is een groeiproces dat begint met het ontvangen van Gods liefde:

"... want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken." (Romeinen 5:5, WV2012)

In 1 Korintiërs 12 spreekt Paulus over de geestelijke gaven van de Heilige Geest. Die gaven zijn volmaakt en Paulus spoort gelovigen aan om zich ernaar uit te strekken:

"Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert." (1 Korintiërs 12:31, NBG1951)

Er zijn gelovigen die zich sterk concentreren op het ontvangen van bijzondere geestelijke gaven, in de hoop dat ze daarmee dichter bij de volmaaktheid in Jezus komen. Geestelijke gaven zijn volmaakt, maar de ontvanger van die gaven is het niet en hij wordt ook niet volmaakter DOOR die gaven. Hoe belangrijk geestelijke gaven ook zijn, de hoogste weg is die van de liefde, de zichzelf niet zoekende, zegenende liefde. Daar zegt Paulus in 1 Korintiërs 13 zulke prachtige dingen over die elke geestelijke perfectionist op de goede weg helpt: Gods liefde door je heen laten stromen is de weg naar de volmaaktheid. Alle volmaaktheid is van God en elke volmaaktheid in de mens is ... een geschenk van God en NOOIT het resultaat van menselijke inspanning.

Volmaaktheid: geschenk en opdracht

 

Wij zijn als evenbeelden van God geschapen en dus ook ons verlangen en streven naar volmaaktheid is ons door de Schepper als het ware ingebakken. Toen Adam en Eva geschapen werden, zette God hen op de weg naar de volmaaktheid en gaf hen de levensboom om dat doel te kunnen bereiken. Door de zondeval is de hele schepping gedegenereerd, maar God gaf later een nieuwe levensboom in de persoon van Jezus, de volmaakte Zoon van de volmaakte God. Door het geloof in Hem kan een mens wedergeboren worden en dan komt dat volmaakte nieuwe leven weer beschikbaar voor de mens.

Volmaaktheid hoort bij het doel dat God met ons heeft:

"Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is." (Matteüs 5:48, NBV2004)

Hoe kon Jezus zoiets zeggen terwijl Hij wist dat dit een onbereikbaar doel is voor sterfelijke mensen? Het Griekse woord voor 'volmaakt' in de brontekst is 'teleios' en daarin zit het woord 'telos' dat 'doel' betekent. Het woord dat met 'volmaakt' is vertaald heeft dus vooral te maken met de toewijding waarin we ons op het einddoel richten dat God heeft met ons leven. De Bijbel spoort ons aan om onverdeeld te zijn in onze liefdevolle toewijding aan God en onze medemensen lief te hebben. Ik denk dat je de aangehaalde Bijbeltekst het beste zo moet lezen.

De apostel Paulus wist maar al te goed dat we tijdens ons aardse leven alleen nog maar OP WEG zijn naar de volmaaktheid van onze totale persoonlijkheid en die nog niet bereikt hebben. Hij schreef:

"Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen." (Filippenzen 3:12, HSV2010)

Paulus zelf was van nature ook een perfectionist. Om te beginnen was hij een farizeeër en voordat hij Jezus had ontmoet was hij de meest fanatieke christenvervolger en hij ging daarbij tot het uiterste. Na zijn bekering ging Paulus ook tot het uiterste, maar dan voor de navolging van Jezus. Ook al was Paulus misschien wel de meest succesvolle zendeling ooit, toch heeft hij ontdekt dat niet succes maar liefde de belangrijkste graadmeter van volmaaktheid is binnen het koninkrijk van de hemel.

"... als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden." (1 Johannes 4:12, GNB1996)

Dat is de opdracht voor het leven van hier en nu. Het is een leerproces van geestelijke volwassenwording. Paulus zegt dat ook in het volgende Bijbelvers:

"Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen." (Kolossenzen 1:28, NBV2004)

Tijdens het leven op aarde kan die volmaaktheid maar voor een klein deel doorwerken in je leven, maar het begin is er. Pas in het volgende leven, als je in de hemel bent en uiteindelijk op de nieuwe aarde, zul je pas echt volmaakt zijn omdat Jezus dan al het onvolmaakte van je heeft weggenomen. Voordat het zover is, moet je genoegen nemen met een leven dat sterk tekortschiet. Daarom is het dwaasheid om perfectie van jezelf te eisen.

Bevrijding van perfectionisme

 

De psycholoog Ulrike Zollner heeft eens een boek geschreven met als titel: "De kunst om niet perfect te zijn." Alleen die titel geeft al heel wat stof tot nadenken. Kom uit je gevangenis van angst voor het niet voldoen aan verwachtingen van anderen en van jezelf. Wees niet langer je eigen slavendrijver, maar rust in het feit dat Jezus in jou een volmaakte prestatie heeft geleverd en ... geniet ervan! Dit kan moeilijk zijn als je een perfectionistische instelling hebt. De oplossing ligt zoals altijd in het gelovig accepteren van wat Jezus voor je heeft gedaan. Het is een verandering van DENKEN.


Volgend onderwerp:

 5.3.9. Kritische gedachten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies