link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.3.18. Hoop doet leven

Inhoud:

- Bijbelse hoop
- Hoop is een anker voor de ziel
- Beloften
- Hoopvolle beloften
- Hoop op eeuwig leven
- Vrede


De manier waarop je met het heden omgaat, wordt sterk beïnvloed door je visie op de toekomst.

Hoop is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Bijbelse hoop

 

We zeggen in het dagelijks leven wel eens: "Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!" Met 'hopen' bedoelen we dan dat we niet zeker zijn dat het droog blijft, maar wel verlangen dat het zal gebeuren, zo van: je weet maar nooit. Dat is dus hopen met vooral veel onzekerheid.

Het Bijbelse begrip 'hoop' is van een totaal andere orde. Het is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft. Hoop is een vorm van geloofszekerheid. Dat is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag. Terwijl geloofsvertrouwen meer betrekking heeft op het heden, is hoop eigenlijk geloof in Gods beloften voor de nabije en verre toekomst. Hoop is dus een toekomstgerichte geloofszekerheid.

"Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt ..." (Hebreeën 11:1, GNB1996)

Evenals geloof richt hoop zich op wat nog niet gezien kan worden.

"... Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden." (Romeinen 8:24-25, NBV2004)

Hoop is een anker voor de ziel

 

De Bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd:

"... een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom." (Hebreeën 6:18-19, WV2012)

Onze toekomstverwachting is verankerd in Gods diepste wezen en in al zijn macht en kracht. Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd. Als in figuurlijke zin de golven over je heen slaan ofwel als je het moeilijk krijgt en je heen en weer wordt geslingerd door emoties en negatieve gedachten, angst en bezorgdheid, dan kun je niet zonder anker. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal omslaan. Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Een spreekwoord zegt: hoop doet leven, en zo is het ook. De hoop, die gebaseerd is op geloofszekerheid op grond van het Woord van God, is een krachtige ondersteuning op je levensweg. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en blijdschap.

Hoop is een anker dat je wordt aangereikt. Zelf moet je als gelovige deze hoop van God aanpakken en je eraan vastklampen (Hebreeën 6:18). Dat is een daad van geloof. En geloof is de voorwaarde om je beloften daadwerkelijk van God te ontvangen.

Beloften

 

Onze Bijbelse hoop heeft betrekking op allerlei beloften over wat God ons zal geven of voor ons zal doen, gebaseerd op het Woord, zoals: zeker weten dat God alle omstandigheden laat meewerken voor je bestwil, ook al zit je nu nog volop in de moeilijkheden.

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." (Romeinen 8:28, HSV2010)

"Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven." (Jeremia 29:11, NBG1951)

Een gelovige heeft altijd voldoende reden om hoop te hebben! De manier waarop God dat uitwerkt kan natuurlijk anders zijn dan wat we zelf zouden willen, maar God houdt zich hoe dan ook aan zijn beloften.

Hoopvolle beloften

 

De Bijbelse hoop is de stellige verwachting dat God iets goed voor je gaat doen.

"Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt." (Psalm 42:6, NBV2004)

De Bijbel reikt een overvloed van beloften aan over onze toekomst. Enkele voorbeelden:

Er is geen verzekeringspolis, geen pensioenverzekering die zulke hoge uitkeringen belooft. Al Gods beloften hebben met Jezus te maken. Immers, het is Jezus, die de verzekeringspremie heeft betaald. Die premie was ongelooflijk hoog: zijn eigen volmaakte leven! Daarom mag je weten dat de uitkering van die verzekering ook enorm hoog zal zijn. Je zult er nooit door teleurgesteld worden. De Bijbel spreekt natuurlijk niet over verzekeringspolissen, omdat die toen nog niet bestonden. De Bijbel gebruikt een nog veel krachtiger woord: 'erfenis' die beloofd is aan alle wedergeboren gelovigen:

"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel." (1 Petrus 1:3-4, WV2012)

Alles in je leven gaat verloren, maar je schat in de hemel is onvergankelijk. Van deze erfenis hebben ware gelovigen op aarde al een voorschot door de inwoning van de Heilige Geest.

"In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid." (Efeziërs 1:13-14, WV2012)

Hoop op eeuwig leven

 

In de Bijbel wordt het begrip hoop vaak gekoppeld aan de zekerheid van eeuwig leven na de dood. De opstanding van Jezus wordt daarbij genoemd als de onaantastbare zekerheid van die hoop. Zo zeker als Jezus als eerste is opgestaan uit de dood, zo zeker zal de wedergeboren gelovige opstaan tot eeuwig leven met God. Jezus legt dat uit aan Marta met de krachtige woorden:

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?" (Johannes 11:25-26, NBV2004).

Vrede

 

Je leeft in vrede:

  1. als je bevrijd bent van je zonden en je verleden hebt verwerkt,
  2. tevreden bent met het heden en
  3. hoop hebt voor de toekomst.

Die vrede vind je alleen bij God.

HOOP is een lichtje in je hart,
die je vandaag MOED geeft,
en morgen KRACHT.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 5.3. Anders denken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies