link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.2.3. Wereldse leugens

Inhoud:

- Verduisterd verstand
- Wereldse manieren van denken
- Materialisme
- Liberalisme
- Rationalisme
- Hedonisme
- Individualisme
- Conclusie


Verduisterd verstand

 

Bij mensen die niet verlicht zijn met Gods waarheid is het verstand verduisterd:

"... in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart." (Efeziërs 4:17-19, HSV2010)

"Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas ... Ze hebben de waarheid van God ingewisseld voor de leugen." (Romeinen 1:21,25, NBV2004)

We kunnen het ook andersom zeggen: ze zien Gods waarheid niet omdat ze verblind zijn door de leugens van de wereld, die worden gepromoot door de aartsleugenaar van alle tijden: de satan:

"Zij geloven niet omdat de god van deze wereld (=satan) hun geest heeft verblind. Daardoor kunnen zij de lichtstralen niet opvangen van het evangelie dat de heerlijkheid verkondigt van Christus, die het beeld is van God." (2 Korintiërs 4:4, GNB1996)

Door de verduistering van hun verstand en de blindheid van hun hart hebben ongelovigen geen verweer tegen hun zondige, zelfzuchtige verlangens en gedachten van hun oude, zondige natuur. In Romeinen 1:20-32 legt de apostel Paulus uit wat de gevolgen zijn wanneer mensen de waarheid inruilen voor de leugen: ze kunnen uiteindelijk tot de meest decadente zonden vervallen. Het begint met een verkeerde manier van denken en het eindigt met een totale degeneratie van het menselijke gedrag.

Wereldse manieren van denken

 

De Bijbel roept ons nadrukkelijk op om er niet dezelfde denkwijzen op na te houden als de wereld.

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken ..." (Romeinen 12:2, NBG1951)

Er staat dus niet: verander jezelf door op een andere manier te leren denken, maar laat God je denken veranderen. Maar daarbij heb je als gelovige zelf de verantwoordelijkheid om de denkwijze van de wereld af te wijzen, voor zover die haaks staat op Gods waarheid.

Laten we eens kijken naar een aantal eigentijdse manieren van denken die we in de wereld om ons heen tegenkomen. De invloeden van deze denkwijzen zijn immens groot en ook diep doorgedrongen in kerkelijke kringen. De meeste christenen hebben nauwelijks door hoezeer hun persoonlijke denken erdoor is aangetast.

Materialisme

 

Materialisme is: geloven in materiële waarden, alles willen uitdrukken in geld.

Ook christenen willen het steeds een beetje beter hebben in materieel opzicht en hebben niet gauw genoeg, precies zoals ongelovigen. Er is ook nauwelijks verschil tussen christenen en niet-christenen in de manier waarop ze kopen wat er in de winkels te koop is. Hoe meer liefde en aandacht je besteedt aan materiële dingen, hoe minder liefde je hebt voor God en alles wat met het dienen van God te maken heeft.

Liberalisme

 

Liberalisme is: je mag vrij zijn in je denken en zelf bepalen hoe je leeft. Vrijheid blijheid. In onze samenleving heerst een dwangmatige tolerantie van allerlei kwaad: je mag alles doen, zolang je er anderen maar niet te veel mee irriteert. En wat niet mag, wordt gedoogd. Liberalisme lijkt wel de staatsgodsdienst van ons land te zijn.

Bij veel christenen zien we ook vaak dat ze compromissen sluiten met de zonde. Vooral op het gebied van seksuele relaties gaan veel kerkmensen hun eigen gang, zonder te beseffen hoezeer hen dat beschadigt. Op het gebied van amusement kijken veel kerkmensen zonder gewetensbezwaar naar films en programma's waarin wordt gevloekt of de naam van Jezus wordt misbruikt. Dat zelfde geldt voor films met intiem gefilmde seks of overdadig geweld. Zulke producten van een losbandige samenleving hebben een vervuilende invloed op de harten van kerkmensen als ze niet de discipline kunnen opbrengen om er niet naar te kijken of te stoppen wanneer zulke smerigheid op hun beeldscherm verschijnt.

Rationalisme

 

Rationalisme: het denken (de ratio) van de mens staat centraal. Wat niet verklaarbaar of meetbaar is, heeft geen waarde. Vanuit die denkwijze wordt God als schepper afgewezen en worden de wonderen van de Bijbel als verzinsels weggezet. Ook onder christenen zijn er mensen die het geloof in de schepping volgens Genesis 1-2 hebben omgeruild voor de onbewijsbare evolutietheorie, die vanuit de Bijbel heel eenvoudig te weerleggen is.

Veel christenen kunnen interessante, diepgaande gesprekken voeren over godsdienstige onderwerpen, terwijl hun hart er koud onder blijft en zich niet openstelt om zich door God te laten vernieuwen.

Hedonisme

 

Hedonisme is: het najagen van genot en alles wat lekker, comfortabel, leuk en fijn is.

Ook veel christenen vinden aards genot belangrijk voor hun levensgeluk en menen alles te moeten meemaken wat ze leuk en fijn vinden. In sommige kerkelijke kringen wordt te sterk de nadruk gelegd op het ervaren van Gods aanwezigheid (al of niet in combinatie met entertainment) in de zondagse samenkomsten. Daardoor kunnen ze het idee krijgen dat deze ervaringen hen tot geestelijke mensen maken. De werkelijkheid is dat ze daardoor slappe gelovigen worden, die moeilijk kunnen omgaan met tegenslagen omdat ze dan het prettige gevoel kwijt zijn.

Ook christenen (vooral jongeren) kunnen zich laten meeslepen door de wereldse opvattingen over seksuele relaties, zonder te beseffen dat die ingaan tegen Gods richtlijnen over liefde en seksualiteit en dat die altijd negatieve gevolgen hebben.

Individualisme

 

Individualisme is: de belangen van het individu belangrijker vinden dan die van de gemeenschap. Daarbij horen onder meer begrippen als: geloven in jezelf, zelfontplooiing en zelfrealisatie.

Conclusie

 

Als je dit rijtje bekijkt, valt het je waarschijnlijk wel op dat al die denksystemen één ding gemeenschappelijk hebben: het draait uiteindelijk allemaal om het eigen ik en om het bevredigen van zelfzuchtige verlangens en meegaan met de wereldse manier van denken. De Bijbelse manier van denken is erop gericht om God en je medemensen lief te hebben en leidt tot het hoogst denkbare levensgeluk. De wereldse manieren van denken zijn gericht op de mens en zijn eigen behoeften en verlangens. Ze lijken je gelukkig te maken, maar het is misleiding die op den duur vooral ellende en degeneratie tot gevolg heeft.

Sta eens stil bij deze voorbeelden om biddend te overdenken in hoeverre jij je hebt laten meeslepen door deze denksystemen. Het zijn instrumenten van de satan om je af te houden van het echte leven met God. We hebben het zo nodig dat de Heilige Geest ons gaat omvormen (weer Romeinen 12:2) door een vernieuwing van ons denken, en er een positieve, op Gods Woord gebaseerde denkstijl op na te houden.


Volgend onderwerp:

 5.2.4. Strijd om de gedachten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies