link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.2.4. Strijd om de gedachten

Inhoud:

- Ietsisme
- Secularisme
- Atheïsme
- Satanisme en hekserij
- Wetteloosheid van de eindtijd


Let op je gedachten - gedachten worden woorden.
Let op je woorden - woorden worden daden.
Let op je daden - daden worden gewoonten.
Let op je gewoonten - gewoonten vormen je karakter.

De strijd tussen Gods koninkrijk en het koninkrijk van de satan is in de eerste plaats een strijd tussen waarheid en leugen, een strijd om de gedachten van de mens. De Engelsen noemen het 'the battle of the mind.' Niet voor niets noemt de apostel Paulus de waarheid als het eerste (en dus het meest fundamentele) onderdeel van de geestelijke wapenrusting:

"Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen ..." (Efeziërs 6:13-14, NBV2004)

Laten we naar enkele van de gevaarlijkste stromingen van deze tijd kijken, die de gedachten van de mensen proberen af te houden van Gods waarheid.

Ietsisme

 

Dit is een denkwijze waarbij men meestal niet gelooft in een god, maar wel in bovennatuurlijke dingen: er moet toch wel 'iets' zijn. Ietsisten vinden dat iedereen zijn eigen beeld van het goddelijke erop na moet houden en invullen naar eigen smaak, met als motto: iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Tegelijk ergeren zij zich aan godsdiensten die menen de enige waarheid in huis te hebben. Volgens een opiniepeiling van 2004 in het dagblad Trouw bestond toen ongeveer 40% van onze bevolking uit ietsisten. Deze denkwijze ligt in het directe verlengde van kerkverlating. Veel ietsisten zijn ook te vinden binnen vrijzinnige kerkelijke kringen.

Ietsisten sprokkelen meestal hun waarheden bij elkaar door uit allerlei bronnen iets te halen wat hen aanspreekt en aannemelijk lijkt, dus ook uit het christelijke geloof en andere godsdiensten. Daarmee zijn ze in feite hun eigen god geworden. Ze willen zich niet onderwerpen aan een God aan wie ze verantwoording moeten afleggen van hun daden. Het is een vorm van goddeloosheid met een intellectueel tintje en een vage spiritualiteit. Heel wat ietsisten noemen zichzelf wel religieus en houden ook wel van religieus aandoende rituelen.

Secularisme

 

Dit is de denkwijze dat een samenleving het beste functioneert zonder religie en dat religies geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij. Religies worden wel getolereerd zolang ze zich niet op het publieke vlak bewegen.

Het secularisme vindt zijn oorsprong in de Verlichting, waarbij invloedrijke filosofen zich afkeerden van elk godsbesef en beweerden alleen in menselijke kennis en de wetenschap antwoorden te kunnen vinden op zingevingvragen. Diverse politieke partijen en vooral de media lijken steeds meer te handelen vanuit deze manier van denken. Het proces van ontkerkelijking en normvervaging in ons land gaat gelijk op met de groei van het secularisme.

Secularisten zijn blind voor het feit dat de christelijke godsdienst de drijvende kracht is geweest bij het ontstaan van onze natie en de vrijheid die we eeuwenlang hebben genoten. Ook de politieke stabiliteit en de welvaart van ons land is voor een belangrijk deel te danken aan het christelijke erfgoed. Iedereen kan zelf zien welke soorten landen in de wereld je de meeste vrijheid en welvaart vindt: dat zijn de landen waar de Bijbel een belangrijke rol inneemt bij de bevolking.

Atheïsme

 

Dit is de religie van de leegheid en de zinloosheid met als voornaamste dogma: "God bestaat niet". Omdat atheïsten heel goed weten dat ze in deze tijd niet met zulke absolute waarheden aan kunnen komen hoor je ze ook wel zeggen: "Waarschijnlijk bestaat God niet." Maar het is natuurlijk duidelijk dat ze niet in God geloven. Omdat atheïsten niet in een schepper geloven, zijn de meesten van hen overtuigde evolutionisten en geloven zij dus dat het leven ontstaan is uit blind toeval. Zij erkennen dus ook geen van 'bovenaf' gedicteerde morele wetten of regels. Atheïsme bestaat dus vooral uit het NIET geloven in iets. Wat voor goeds kun je daarvan verwachten?

Atheïsme is pure rebellie tegenover God. Atheïsme onderdrukt de waarheid door goddeloosheid. De Bijbel spreekt ongekend negatief over mensen die Hem bewust ontkennen:

"Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt." (Psalm 53:2, NBV2004)

Atheïsme kan gemakkelijk leiden tot immoraliteit. Ter illustratie hiervan het volgende. In de afgelopen honderd jaar zijn er diverse landen en wereldrijken geweest die het atheïsme als onderdeel van hun ideologie hebben geadopteerd, bijvoorbeeld:

  • de communistische Sovjet-Unie (Stalin)
  • het nationaalsocialisme (Hitler)
  • het communistische Noord-Korea (Kim Il Sung)

We zien daarbij enkele overeenkomsten:

  • Hun oprichters beloofden de bevolking een nieuwe toekomst en behaalden in eerste instantie veel succes.
  • De leiders werden toegejuicht en op een bijna religieuze manier vereerd. Elk mens heeft een aangeboren behoefte aan religie (dit is wetenschappelijk bevestigd!) en als er geen godheden zijn om te aanbidden, dan vult het vereren van leiders die leegte.
  • Minderheden werden achtergesteld, uitgebuit, vervolgd of vermoord.
  • De overgebleven bevolking zakte weg in een moeras van ellende.

Afwijzing van de God van het leven kan niet anders dan leiden tot vernietiging en dood.

Zie ook onderwerp 'Bestaat God echt' - in hoofdstuk 'Wie is God'.

Satanisme en hekserij

 

Satanisme zouden we een soort antireligie kunnen noemen omdat daarmee de satan en zijn demonen op een directe of indirecte manier worden vereerd in plaats van de God van de Bijbel.

Witte heksen geloven niet in de satan, maar vereren wel hun eigen vermeende godheden en daarmee komen ze toch indirect in verbinding te staan met de demonische wereld. Zij zien de hekserij als een natuurreligie en doen aan genezende energie. Zwarte heksen doen aan zwarte magie en vervloekingen. Zij staan meestal in relatie met satanisten.

Satanisten zijn uit op de onderdrukking van Gods waarheid, promotie van leugenachtige denkwijzen en de vernietiging van elke christelijke invloed. Zij bestrijden het christelijke geloof met vervloekingen Voorgangers en belangrijke mensen in de evangelische wereld behoren tot hun belangrijkste doelwit en daarmee geven ze ongewild aan dat het christelijke geloof de enige geestelijke kracht in de wereld is die is opgewassen tegen hun praktijken.

Zie ook onderwerp 'Occultisme' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Wetteloosheid van de eindtijd

 

Naar mijn mening behoren deze vier denkwijzen of stromingen tot de grootste bedreigingen van het welzijn van onze huidige samenleving. Het zijn even zoveel componenten van de wetteloosheid waarvan Jezus zei dat die de aarde zou overstromen vlak voor zijn wederkomst:

"Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:11-14, NBV2004)

Veel christenen geloven dat er in de eindtijd een antichristelijke wereldmacht of wereldleider zal zijn, met wetteloosheid als 'moraal':

"... De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan." (2 Tessalonicenzen 2:3, NBV2004)

Veel van deze wetteloosheid is vandaag de dag al zichtbaar om ons heen. Gelovigen moeten ernst maken om grondige kennis te hebben van Gods waarheid, want dat is de belangrijkste bescherming tegen de leugens waarmee ze vanuit de wereld steeds krachtiger worden bestreden. Het christelijke geloof is de enige invloed die het kan opnemen tegen dit wereldwijde leugenoffensief. Het goede nieuws is dat Jezus overwinnaar is over de machten van de leugen. Gods kinderen nemen deel in de geestelijke strijd en zullen in verbondenheid met Jezus en de kracht van de Heilige Geest de eindoverwinning behalen.


Volgend onderwerp:

 5.2.5. Satanische leugens 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies