link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.4.1. Wat is Gods levenswet?

Inhoud:

- Onmisbaar thema
- Gods wet is een levenswet
- Vervelend onderwerp?
- Gods levenswet geldt voor alle mensen
- Gods levenswet is bovenal een morele wet
- Gods levenswet is ook een soort natuurwet
- Wet van gerechtigheid
- Wet van liefde
- Nut van Gods levenswet
- Verschillende vormen van Gods levenswet


Het woord 'wet', dat je erg vaak in de Bijbel tegenkomt, klinkt in het Nederland niet zo prettig. Wie wordt er nu blij van regels, geboden en verboden? Maar het Bijbelse woord voor wet is 'thora' (Hebreeuws) dat 'onderwijzing' betekent. Het woord 'onderwijzing' klinkt juist heel positief en opbouwend, bedoeld om je verder te helpen in het leven. Het is erg belangrijk om het Bijbelse woord 'wet' te lezen met deze positieve betekenis in je achterhoofd!

Onmisbaar thema

 

Waarom zo'n uitgebreid hoofdstuk over het thema 'wet'? Eenvoudigweg omdat het enorm belangrijk is om te weten wat de levensstijl van Gods koninkrijk is. En omdat de geboden en verboden in de Bijbel geen tips of suggesties voor christengelovigen zijn, maar echte geboden en echte verboden waar je je eenvoudigweg aan moet houden als je leven je lief is. Dat geldt ook voor christenen die allergisch zijn voor het woord 'moeten'. Net zo goed als je regelmatig je tanden MOET poetsen om een gezond gebit te houden en je je MOET wassen om niet stinkend door het leven te gaan. Gods wet bestaat uit alles wat in de Bijbel staat over wat we als gelovigen behoren te doen en wat we niet behoren te doen om een goed leven te leiden.

In sommige kerkelijke kringen wordt Gods wet overbelicht, waardoor er een sfeer van wetticisme en overtrokken zondegerichtheid is. Voor gelovigen uit die kringen kan Gods wet een beklemmend en neerdrukkend thema zijn.

In andere kerkelijke kringen wordt erg luchtig omgegaan met Gods geboden, omdat Jezus onze zonden gedragen heeft en we niet meer leven in de tijd van de wet, maar in de tijd van de genade. Gelovigen in die kringen doen er goed aan te bedenken dat Jezus Gods wet tot in alle details heeft nagevolgd. Wie een volgeling van Jezus is, behoort ook in dat opzicht zijn voorbeeld te volgen. En Jezus liefhebben betekent niet dat je Hem 'je Vriend' noemt, maar dat je doet wat Hij zegt. Want daardoor laat je zien dat je Hem vertrouwt en in Hem gelooft. Jezus zei:

"... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg ..." (Johannes 14:23, NBV2004)

Gods wet is een levenswet

 

Onze wijze, rechtvaardige, zorgzame God is de enige die het recht heeft om te bepalen hoe mensen zich behoren te gedragen.

"Machtige koning, die het recht bemint: u stelde rechtvaardige wetten vast ..." (Psalm 99:4, NBV2004)

Gods levenswet beschrijft de normale manier van leven die hoort bij de mens. Gods wet is geen strafwet, vooral bedoeld om overtreders te straffen. Het is in de eerste plaats een levenswet, bedoeld om mensen de weg te wijzen naar het overvloedige leven dat God wil geven. Daarom gebruiken we in Herschepping het woord 'levenswet' want dat geeft beter weer wat God bedoeld heeft met zijn voorschriften.

"Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer." (Psalm 119:1, BGT2012)

Gods levenswet is niet beperkend, maar levensvernieuwend. Het houdt je af van wat schadelijk is voor jou en anderen, en stimuleert je te doen waar je gelukkig van wordt en waarmee je anderen gelukkig maakt.

Vervelend onderwerp?

 

De meeste christenen vinden het woord 'wet' geen prettig woord. Je denkt daarbij al gauw aan dingen die niet mogen en die je juist wel graag wilt doen, of aan dingen die je moet doen en die je juist niet wilt doen.

Bij de wet denken veel lezers waarschijnlijk aan die keren dat ze in de kerk de Tien Geboden hoorden voorlezen: gij zult niet dit doen en gij zult niet dat doen. Daar werd je nooit vrolijk van. Het klonk allemaal zo van: denk erom dat je ALLES doet wat in de wet staat en anders zwaait er wat voor je! En je wist maar al te goed dat je NIET alles deed volgens de wet. Zo dacht ik er in mijn jongere jaren ook over, maar later ben ik het anders gaan zien en ging ik steeds beter begrijpen dat Gods wet juist iets heel moois is en zelfs een boeiend onderwerp is om over na te denken of te bespreken in een groep.

De meeste gelovigen die allergisch zijn voor het woord 'moeten' en het een vervelende verplichting vinden om te MOETEN leven volgens Gods levenswet, zijn nog niet volwassen in hun geloof. Jonge kinderen moeten leren dat zij dagelijks hun tanden MOETEN poetsen omdat ze anders gaatjes in hun kiezen krijgen. Dat vinden ze niet leuk en het liefst proberen ze er onderuit te komen. Volwassenen doen het gewoon zonder erover te zeuren: ze weten gewoon dat het nodig is om zo min mogelijk behandelingen van de tandarts te hebben. Als een christengelovige heeft geleerd met Jezus te wandelen in zijn dagelijkse doen en laten, vindt hij het vanzelfsprekend om zo goed mogelijk te leven als Hij. Daardoor wordt zijn relatie met Jezus steeds dieper en wordt hij er gelukkiger van.

Gods levenswet geldt voor alle mensen

 

"... uw richtlijnen hebt u voor eeuwig vastgesteld." (Psalm 119:152, NBV2004)

Gods levenswet is de eeuwige, onveranderlijke norm voor het menselijk gedrag, geldig voor alle mensen. Gods levenswet hangt nauw samen met Gods eigen morele eigenschappen: God is volkomen goed en rechtvaardig. Omdat de mens als evenbeeld van God is geschapen, heeft God zichzelf als norm gesteld voor het gedrag van de mens. Die norm is natuurlijk erg hoog, maar dat mag ook omdat God ons mensen met zoveel mogelijkheden heeft geschapen en 'bijna goddelijk' heeft gemaakt (Psalm 8:6). We zijn als Gods schepselen van zeer hoge komaf en ... adeldom verplicht.

"Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte." (Prediker 12:13-14, NBV2004)

Gods levenswet is bovenal een morele wet

 

De meest bekende betekenis van het woord 'wet' is: een verzameling regels waarnaar de mensen binnen een samenleving hun gedrag moeten richten. De meest fundamentele wetten zijn morele wetten die er zijn om ieders rechten te beschermen en recht te doen aan iedereen. Zonder zulke wetten glijden mensen immers vanzelf af naar het kwaad en een samenleving waar de sterken de zwakken onderdrukken. Kijk eens naar het volgende citaat:

"Een eerste vereiste voor beschaving is dat mensen bereid zijn hun laagste instincten en begeerten te onderdrukken; als ze daar niet in slagen, dan worden ze, vanwege hun intelligentie, veel erger dan de dieren. Als mensen niet actief worden aangespoord het goede te doen, zal het kwade overheersen." (Theodore Dalrymphe, Duitse psychiater)

De mensen binnen onze samenleving zijn geacht de wetten te kennen en verplicht om ernaar te handelen. Om de wetten te handhaven hoort de overheid eventuele overtreders boetes of straffen op te leggen om zo ieders rechten te beschermen. Een samenleving die wordt bestuurd vanuit rechtvaardige wetten, en waar de mensen er naar leven, is een gelukkige samenleving. Daar heersen vrede en vrijheid.

"En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid." (Jesaja 32:17, NBG1951)

Gods levenswet is ook een soort natuurwet

 

Naast wetten met regels voor een samenleving of groepen mensen kennen wij ook natuurwetten. Dat zijn wetmatigheden in de natuur waarvan is geconstateerd dat die altijd zo werken: er is een oorzaak en een gevolg. Een van de meest bekende natuurwetten is de wet van de zwaartekracht zoals we die op onze aarde kennen: wat je op een bepaalde hoogte boven de grond loslaat valt altijd naar beneden. We hebben veel profijt van die wet, want daardoor blijft alles op zijn plaats liggen en gaat niet alles zweven.

Leven volgens Gods gedragsregels is erg heilzaam voor jezelf én voor de mensen met wie je omgaat. Maar als je het tegenovergestelde doet, zorg je voor ellende bij anderen en lijd je er zelf ook schade door. Dat wordt bevestigd door bekende Nederlandse spreekwoorden als:

 • Het kwaad straft zichzelf.
 • Boontje komt om zijn loontje.
 • Wie goed doet, goed ontmoet.

In de Bijbel komen we ook zulke wetmatigheden tegen:

 • Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23).
 • Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6:7).

Zulke spreekwoorden kunnen ook worden opgevat als natuurwetten over de gevolgen van een bepaald gedrag. Laten we nog eens terugkomen op de eerder genoemde wet van de zwaartekracht. Met deze wet MOET je rekening houden, ook als je een hekel hebt aan het woord 'moeten'. Als je de wet negeert moet je er de gevolgen van dragen, bijvoorbeeld als je van een hoog dak afstapt, want dan val je toch echt naar beneden. Dus of je nu gelooft in Gods levenswet of niet, je krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van elke keer dat je één van Gods leefregels overtreedt.

Wet van gerechtigheid

 

"De HEER heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God." (Micha 6:8, WV2012)

Gods levenswet is een wet van gerechtigheid.

 1. Het is verplicht om gerechtigheid te doen (alles wat in moreel opzicht goed en eerlijk is).
 2. Het is verboden om ongerechtigheid te doen ofwel zonde (alles wat in moreel opzicht slecht en oneerlijk is).

Het doen van gerechtigheid betekent in de praktijk dat je recht doet:

 1. tegenover God - door Hem te respecteren en je te gedragen zoals Hij wil
 2. tegenover onze medemensen - door hen te respecteren en je in te zetten voor hun welzijn
 3. tegenover de natuur - door respectvol met de schepping om te gaan, uit respect voor de Schepper

"Wie gerechtigheid najaagt, zal leven, wie uit is op kwaad, zal sterven." (Spreuken 11:19, GNB1996)

Zie ook onderwerp 'Wat is Gods koninkrijk?' in hoofdstuk 'Koninkrijk van God'.

Wet van liefde

 

Veel lezers denken misschien: Als christenen geloven we in een wet van liefde, waarom die nadruk op gerechtigheid? Wel, bij Gods levenswet gaat het om allebei:

 1. gerechtigheid - wat we moeten DOEN
 2. liefde - als MOTIVATIE om gerechtigheid te doen

Bij de meeste wetten van wereldse overheden hanteert de overheid een zekere DWANG om aan de wetten te voldoen. God heeft ervoor gekozen om geen dwang uit te oefenen, maar aan de mensen te vragen Hem vrijwillig te gehoorzamen. God buit de mensen niet uit, zoals veel wereldheersers en wereldse overheden, maar doet al het mogelijke om hen gelukkig te maken. God vraagt de mensen zijn leefregels op te volgen uit liefdevolle toewijding en in vertrouwen dat Hij, als auteur van deze leefregels, het beste weet wat goed is voor jou en mij.

Zie ook onderwerp ' Koninkrijk van gerechtigheid' in hoofdstuk ' Gods koninkrijk'.

Nut van Gods levenswet

 

Gods levenswet is een wegwijzer voor Gods volk:

 • om God te leren kennen
 • om Gods wil te leren kennen
 • om kennis te verkrijgen over goed en kwaad, gerechtigheid en zonde
 • om te weten hoe men een rein en geheiligd leven kan leiden
 • om een gelukkig leven te hebben

Verschillende vormen van Gods levenswet

 

God heeft in de loop der eeuwen verschillende vormen van Gods levenswet geïntroduceerd:

doelgroep vorm van de wet verbond koninkrijk
Gods volk Israël wet van Mozes Oude Verbond Israël als theocratie
Gemeente van Jezus wet van Jezus Nieuwe Verbond koninkrijk van de hemel
overige mensen wet van het geweten niet van toepassing

Vormen van Gods levenswet

Ook in het messiaanse vrederijk zal Gods levenswet functioneren, waarschijnlijk weer op een andere manier. Daarover schrijft de profeet Jesaja:

"Op het einde der dagen zal het gebeuren ... alle volken stromen naar hem (=messias Jezus) toe; en zij zeggen: 'Kom, laat ons optrekken naar de berg van de HEER, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de HEER.' (Jesaja 2:2-3, WV2012)

Deze drie genoemde verschijningsvormen van Gods levenswet gaan we in de volgende onderwerpen verder bespreken.


Volgend onderwerp:

 5.4.2. Wet van Mozes 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies