link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.4.2. Wet van Mozes

Inhoud:

- Wat is de wet van Mozes?
- Inhoud van de wet van Mozes
- Zegen en vloek
- Thora
- Het ontvangen van de wet van Mozes
- Blij met de wet van Mozes (de Thora)


Wat is de wet van Mozes?

 

De wet van Mozes is de vorm van Gods levenswet zoals die onder het Oude Verbond gestalte heeft gekregen en die geldig is voor het Joodse volk. De term 'wet van Mozes' komen we niet in de boeken van Mozes tegen, maar wel in later geschreven boeken van het Oude Testament:

"Hij (=Ezra) was een schriftgeleerde, zeer bedreven in de Wet van Mozes, de Wet die de HEER, de God van Israël, geschonken heeft ..." (Ezra 7:6, WV2012)

Ook Jezus had het over de 'wet van Mozes' en ook in verschillende brieven in het Nieuwe Testament wordt die term gebruikt.

"Hij (=Jezus) zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik jullie dit gezegd: alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ " (Lucas 24:44, GNB1996)

Inhoud van de wet van Mozes

 

In de eerste vijf Bijbelboeken van het Oude Testament vinden we ruwweg de volgende soorten leefregels:

  1. de Tien Geboden, een samenvatting van Gods levenswet voor Israël met algemene bepalingen over de relatie met God en medemensen
  2. ceremoniële voorschriften over het onderhouden van de relatie met God, zoals regels over feestdagen, rustdagen, offerrituelen
  3. voorschriften voor de inrichting van de samenleving en voor de persoonlijke levensstijl: over de relatie met de medemens en wetten om de Joodse samenleving te reguleren, over seksualiteit en huwelijk, vrijsteden, armenzorg, enzovoort

Zegen en vloek

 

God beloofde de Israëlieten te zegenen wanneer ze zich van harte zouden toewijden om te leven volgens Gods leefregels. Het volk zou welvarend en gelukkig zijn, en God zou hen beschermen tegen vijandige volken. Maar wanneer ze dat niet zouden doen, zouden ze veel ellende meemaken en door vijandige volken worden overwonnen. Dat wordt bijvoorbeeld uitvoerig beschreven in Deuteronomium 11 en 28.

Het Oude Testament staat vol met verhalen waaruit blijkt dat dit ook daadwerkelijk gebeurde. Het ging goed met het volk Israël zolang zij zich aan Gods levenswet hielden en er ontstonden ernstige problemen wanneer ze Gods levenswet links lieten liggen.

Thora

 

Het begrip 'wet' zoals het in het Oude Testament voorkomt (de Joden gebruiken de term 'Thora') betekent letterlijk 'onderwijzing'. Dat woord 'Thora' heeft een veel bredere betekenis dan het woord 'wet' dat vooral aan regels doet denken. Het doet meer recht aan de positieve betekenis van Gods levenswet, namelijk dat die bedoeld is om mensen stapsgewijs te leren een gezegend leven te hebben.

"De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven." (Jesaja 42:21, NBG1951)

Laten we de diepste betekenis van Gods onderwijzing in ons hart vasthouden:

De ONDERWIJZING van God
wijst de WEG van God
naar het HART van God
en naar het LEVEN met God.

God heeft zijn schepping lief en wil graag dat zijn schepping het hoogst denkbare geluk ervaart. Gods onderwijzing is een levensgids die de weg wijst naar dit gelukkige leven.

"Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is." (Psalm 119:18, NBV2004)

Het ontvangen van de wet van Mozes

 

In het Bijbelboek Exodus lezen we dat God zijn levenswetten pas aan zijn volk gaf nadat ze door de Rietzee waren getrokken, dus nadat ze 'Gods volk Israël' waren geworden. In Exodus 15:25 lezen we voor het eerst dat God enige wetten en regels gaf. Dat was bij Mara, de plaats waar God ondrinkbaar water drinkbaar had gemaakt.

Zo'n vijftig dagen na de uittocht uit Egypte had het volk een bijzondere ontmoeting met God bij de berg Sinaï. Gods heerlijkheid verscheen met vuur en donderslagen en met veel vertoon van goddelijke macht om de wet aan zijn volk te presenteren. Dit was een buitengewoon gewichtige gebeurtenis, waarbij God zelf de tien geboden uitsprak, hoorbaar voor het hele volk Israël.

"U daalde neer op de Sinaï, u sprak met hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden." (Nehemia 9:13, NBV2004)

Het ontvangen van Gods levenswet kan ook wel het oudtestamentische Pinksteren worden genoemd. Die gebeurtenis heeft voor de Joden dezelfde betekenis als de eerste Pinksterdag voor de nieuwtestamentische gelovigen. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide gebeurtenissen en de diepere betekenis daarvan.

Blij met de wet van Mozes (de Thora)

 

Voor christenen is het woord 'wet' in Bijbelse zin bepaald geen populair onderwerp. Ze denken bij dat woord aan eindeloze reeksen geboden en vooral verboden. Ook zijn de meeste christenen zich ervan bewust dat geen mens in staat is aan al die regels te voldoen dus dat geeft hen onmiddellijk een onbestendig schuldgevoel. Nee, ze worden niet blij als ze aan Gods wet denken!

Hoe anders is dat bij de Joden. De Thora heeft voor hen ongeveer dezelfde gevoelswaarde als de Heilige Geest bij geestvervulde gelovigen. Het is Gods genadegeschenk en de belangrijkste bron van inspiratie en geestelijke kracht. Nog steeds wordt op de laatste dag van het Joodse Loofhuttenfeest het Simchat Thora feest gevierd (vreugde van de Thora) waar mensen uitbundig ronddansen met boekrollen met teksten van de Thora.

Het was een buitengewoon voorrecht voor het volk Israël dat ze het Thora van God had ontvangen. Over Gods leefregels schreef Mozes:

"Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: 'Wat is dat grote volk wijs en verstandig!' Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?" (Deuteronomium 4:6-8, NBV2004)

Door goed onderwijs leerden de Israëlieten de diepere betekenis van Gods leefregels te ontdekken en God beter te kennen, omdat de Thora een uitdrukking is van God zelf. Daaraan gekoppeld waren er allerlei mooie beloften aan degenen die zich er aan hielden. De langste Psalm uit de Bijbel is een loflied op de Thora. De dichter raakt niet uitgesproken over de zegen van Gods levenswet:

"Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed." (Psalm 119:14, NBV2004)

"Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief." (Psalm 119:47, NBV2004)

"Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten." (Psalm 119:97, NBV2004)

"Zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede ..." (Psalm 119:165, NBG1951)

Ook in Psalm 19 lezen we woorden van deze strekking:

"De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.
Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond." (Psalm 19:8-12, NBV2004)

God wilde de omliggende volken jaloers maken op de Israëlieten, omdat God goed voor hen was. God vroeg immers geen onmenselijk zware offers van hen zoals de andere 'goden' van die tijd (zoals kinderoffers). Ze hadden heilzame leefregels gekregen. Daardoor werden ze immers een wijs en welvarend volk. Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk onevenredig veel bekwame mensen voortgebracht. Hun gemiddelde IQ is hoger dan die van bijna alle andere volken. Met hun wetenschappelijke prestaties en uitvindingen hebben ze meer voor de mensheid betekend dan de meeste mensen vermoeden. Naar mijn mening heeft het zich houden aan de Thora daarbij een belangrijke rol gespeeld.


Volgend onderwerp:

 5.4.3. Wet van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies