link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.4.4. Wet van het geweten

Inhoud:

- Godsbesef
- Besef van goed en kwaad
- Leven volgens je geweten


Godsbesef

 

In alle culturen gedurende alle eeuwen is er een natuurlijke behoefte geweest aan religie en een besef van hogere machten in de onzichtbare wereld. Het besef dat er een schepper moet zijn die de wereld en de natuur in al zijn complexiteit heeft gemaakt, is ingebouwd in het menselijk geweten. Dat is veel natuurlijker en aannemelijker dan te veronderstellen dat alles is ontstaan door blind toeval. Dat is namelijk erg onlogisch en vanuit het oogpunt van kansberekening (een onderdeel van de wiskunde) extreem onwaarschijnlijk, zeg maar gerust: onmogelijk. Het ontkennen van Gods bestaan is naar mijn mening zeer tegennatuurlijk en een opzettelijke daad van ingaan tegen het normale religieuze besef dat we overal in de wereld tegenkomen.

"Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid ..." (Romeinen 1:19-20, WV2012)

In de voortijd waren alle wereldbewoners ongetwijfeld goed op de hoogte van wie God was en van welk gedrag Hij van de mensen verwachtte. Natuurlijk hadden Adam en Eva dat aan hun nakomelingen doorgegeven. Ook waren er later predikers als Henoch en Noach die in persoonlijk contact stonden met God en de mensen hebben onderwezen over deze dingen.

In de loop der eeuwen is de overgedragen kennis over God bij veel volken weggeëbd en zijn zij zelf bedachte goden gaan aanbidden in plaats van de levende God.

"Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, zodat hun lichamen misbruikt en onteerd werden. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig." (Romeinen 1:22-25, HB2008)

Besef van goed en kwaad

 

God heeft de mensen een geweten gegeven en ook een natuurlijk besef van goed en kwaad gegeven:

"Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten." (Romeinen 2:14-15, NBV2004)

Dat blijkt ook uit het feit dat in alle religies er een verwachting is dat mensen na het aardse leven voortleven in een andere vorm, in een geestelijke wereld, en dat zij in dat volgende leven de vruchten zullen plukken van hun gedrag op aarde: een goed leven voor goede mensen of een slecht leven voor slechte mensen. Een duidelijk besef dus van verantwoordelijkheid voor gedrag EN van een soort beoordeling na het aardse leven.

Elke samenleving heeft ongeschreven of geschreven gedragsregels en manieren om verkeerd gedrag te voorkomen of af te straffen. Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat elke wereldbewoner als vanzelf een aantal dingen weet over de manier waarop mensen met elkaar horen om te gaan:

  • dat het goed is om mensen lief te hebben en dat het slecht is om mensen te haten
  • dat het goed is om anderen te helpen en dat het slecht is om hen pijn of verdriet te doen
  • dat het goed is om trouw te zijn tegenover je man of vrouw en dat het slecht is om ontrouw te zijn
  • dat het goed is om voor je kinderen te zorgen en dat het slecht is om hen te verwaarlozen
  • dat het goed is om je ouders te respecteren en dat het slecht is om hen te minachten
  • dat het goed is is om tevreden te zijn met wat je hebt en dat het slecht is om jaloers te zijn op andermans bezittingen

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zonder het te weten kom je met zulke uitspraken al heel dicht bij de laatste zes van de tien geboden die God als grondwet voor het volk Israël heeft gegeven. Het zijn heel natuurlijke, voor de hand liggende leefregels. En eigenlijk weet iedereen dat.

Leven volgens je geweten

 

Als mensen geen overgedragen kennis hebben van God en zijn wil over het menselijke gedrag, zijn ze aangewezen op hun geweten. Hun geweten is dan hun enige wet, waarop God hen aanspreekt en beoordeelt.


Volgend onderwerp:

 5.4.5. Voldoen aan Gods levenswet 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies