link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.4.5. Voldoen aan Gods levenswet

Inhoud:

- We kunnen niet aan Gods levenswet voldoen
- Genade en vergeving van zonden
- Leven vanuit Gods Geest
- Zo kunnen we wel aan Gods levenswet voldoen


We kunnen niet aan Gods levenswet voldoen

 

Als nieuwtestamentische gelovigen hebben we een probleem met Gods levenswet: Niemand, hoe ver hij ook gevorderd is in de dagelijkse wandel met God, is in staat om zich volledig aan Gods levenswet te voldoen. Want niemand is goed, behalve God. En als mensen zijn we allemaal geneigd om te zondigen, vanwege onze oude natuur die gedurende heel ons aardse leven invloed heeft op wat we doen. Elke menselijke daad, hoe goed die ook lijkt, heeft tekortkomingen. Hoe moeten we dat oplossen?

In Romeinen 1-3 gaat de apostel Paulus uitvoerig in op deze kwestie. Daarin onderstreept hij dat mensen dit probleem nooit en te nimmer kunnen oplossen. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat God een oplossing heeft gegeven om wel aan Gods levenswet te kunnen voldoen.

Genade en vergeving van zonden

 

Gods genade maakt het mogelijk om af te rekenen met begane zonden. Die genade heeft God zichtbaar gemaakt door zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden.

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen." (Titus 2:11, NBG1951)

De volmaakte gerechtigheid van Jezus, vanwege zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, is de basis voor de rechtvaardigmaking van mensen die in Jezus geloven. Voor mensen die onmogelijk de gerechtigheid konden volbrengen die Gods levenswet eist.

"Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de Wet en de Profeten getuigenis afleggen: Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid." (Romeinen 3:21-22, WV2012)

Op die manier heeft onze genadige God het mogelijk gemaakt om door bekering en wedergeboorte een nieuw leven te ontvangen op voorwaarde van geloof in Jezus. Door wedergeboorte word je door God niet meer als een zondaar beschouwd, maar als een gerechtvaardigd mens. Dat is dan een onderdeel van je nieuwe identiteit geworden. Wanneer je daarna gezondigd hebt tegen Gods levenswet, en je belijdt je zonden aan God, worden deze ook vergeven op grond van Gods genade.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

Dit is Gods oplossing om de overtredingen van Gods levenswet, weg te doen. Als zonden zijn beleden en vergeven, bestaan ze niet meer voor God.

Leven vanuit Gods Geest

 

De tweede oplossing van God is ook een genadegeschenk: de Heilige Geest die woont in elke wedergeboren gelovige. Want in hun hart is Gods liefde uitgestort (Romeinen 5:5) en dat is de bron waaruit de gelovige kan leven. Het is een bron van echte, zuivere liefde tot God en tot de medemens. Alles wat uit die bron komt voldoet geheel aan de eisen van Gods levenswet. Vanuit dat perspectief moeten we de woorden van de apostel Johannes lezen:

"Ieder die in Hem blijft, zondigt niet ... want Gods zaad is blijvend in hem. Hij KAN zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:6+9, NBV2004)

Naarmate de gelovige meer vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest leeft, zal hij meer putten uit de bron van de Geest. Andersom ook. Naarmate de gelovige meer vanuit eigen krachtbronnen put, zal hij minder putten uit de bron van de Geest. Het is een levenslang groeiproces om steeds minder vanuit eigen kracht en steeds meer vanuit de relatie met Jezus in verbondenheid met de Heilige Geest te leven. Daarom benadrukte Jezus in zijn onderwijs aan de discipelen steeds het leven vanuit die verbondenheid als de kern van het christenleven:

"Blijf in mij, dan blijf ik in jullie ..." (Johannes 15:4, NBV2004)

De Heilige Geest helpt de gelovige om de levenswet van de liefde te vertalen naar de praktijk van elke dag.

"Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft." (1 Johannes 2:27, NBV2004)

Zo kunnen we wel aan Gods levenswet voldoen

 

Vanwege de bovenstaande oplossing van Gods kant kun je als gelovige tot op zekere hoogte voldoen aan Gods levenswet en wel op een manier die de mogelijkheden van het Oude Verbond ver overstijgt. En dat alles via de actieve werkzaamheid van Gods Geest in het hart van de gelovige. Wanneer je in verbondenheid met Jezus leeft is het voldoen aan Gods geboden niet moeilijk. Daarom zei Jezus ook:

"... Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Matteüs 11:30, HSV2010)

In de praktijk kunnen christengelovigen natuurlijk nooit zo overvloedig Gods liefde doorgeven als Jezus dat deed, eenvoudigweg omdat zijn toewijding aan God de Vader volkomen was, en die van ons beperkt is. Maar alles wat de Heilige Geest door een gelovige doet, is volmaakt omdat Gods werk volmaakt is.


Volgend onderwerp:

 5.4.6. Wet, genade en Geest 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies