link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.4.9. Gods naam niet misbruiken

Inhoud:

- Het derde van de tien geboden
- Gods naam
- Niet vloeken of God lasteren
- Gods naam niet onnodig of respectloos gebruiken
- Respect voor God


Dit gebod gaat over de manier waarop je met Gods naam omgaat. Gebruik je zijn naam met respect en eerbied, of onteer je Hem door Godslasterlijke woorden uit te spreken?

Het derde van de tien geboden

 

"Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan." (Exodus 20:7, NBV2004)

Gods naam

 

De naam van God vertegenwoordigt zijn identiteit, alles wat God is en doet. Joden spreken de naam JHWH nooit uit, uit respect voor de heiligheid van God. In plaats daarvan gebruiken ze verschillende omschrijvende benamingen zoals 'de Heer' of 'de Almachtige'. Wij spreken als gelovigen vaak over 'God' om daarmee zijn goddelijkheid te benadrukken. Als nieuwtestamentische gelovigen worden we aangespoord om God 'Vader' te noemen om daarmee de geestelijke relatie met God aan te duiden.

"... Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden ..." (Matteüs 6:9, NBV2004)

Gods naam is buitengewoon heilig en verdient alle mogelijke eerbied en respect. De manier waarop mensen omgaan met de naam van God laat horen in welke relatie ze tot Hem staan: aan de ene kant zijn er mensen die Gods naam zegenen en te eren. Aan de andere kant zijn er mensen die zijn naam misbruiken door te vloeken, lasteren of respectloos te gebruiken, en die de naam van Jezus alleen kennen als een soort krachtterm.

Niet vloeken of God lasteren

 

Het volgende Bijbelgedeelte geeft aan hoe ernstig God het vloeken of lasteren van God aanrekent aan degenen die het doen:

"... Wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de HEER lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd ..." (Leviticus 24:15-16, NBV2004)

Het ergste zijn de vloeken waarin de naam van God of de naam van Jezus voorkomt. Bedenk ook dat bastaardvloeken dezelfde betekenis hebben als de oorspronkelijke vloeken, ook al klinken ze iets anders! Zo hoor je ook kerkmensen wel de afschuwelijke GVD vloek uitspreken, maar dan met veranderde klinkers zodat het niet zo vloekerig klinkt (bijvoorbeeld beginnend met 'gad' of 'ged'). Dat zou dan ineens geen GVD meer zijn? Grote flauwekul natuurlijk. Alsof door een verandering van de 'o' klank in GVD de betekenis van de woorden verandert! Ook het woord 'verdorie' betekent hetzelfde als GVD (zie de 'dikke Van Dale').

Toen ik bij IBM werkte was er een man die op een vreselijke manier stond te vloeken. Toen ik er een opmerking over maakte zei hij: "Als God het hoort, zegt Hij: doe het nog eens, want ik heb nog nooit iemand zo mooi horen vloeken!" Enkele jaren later, toen ik daar al niet meer werkte, vernam ik dat deze man in zijn eigen huis was vermoord. Wat een huiveringwekkend bericht was dat!

Gods naam niet onnodig of respectloos gebruiken

 

Gebruik de naam van God of die van Jezus nooit als stopwoord, ook niet in verbasterde vorm. Woorden als "Gô", "Jee", "Jeetje" en andere krachttermen of uitroepen die met die klanken beginnen hebben steevast betrekking hebben op God en Jezus. Het zijn geen betekenisloze klanken, ook al bedoel je er zogenaamd niets mee! Woorden als 'Jasses' zijn verbasterde vormen van Jezus' naam. Wie liefde en respect heeft voor God, heeft geen behoefte aan zulke termen. Er zijn genoeg andere woorden waar we uit kunnen kiezen.

Respect voor God

 

Het heiligen van Gods naam houdt meer in dan respect voor God te tonen in je woordgebruik. Het houdt vooral in dat de belangen van Gods koninkrijk de eerste plaats in je leven krijgen en dat je als gelovige je hart erop zet om tot Gods eer te leven. Dat is een leven met liefdevolle toewijding aan God als het hoogste doel, niet alleen als theorie, maar in woord en daad, ook bij de kleine dagelijkse beslissingen.

Als christengelovige ben je een ambassadeur van je Schepper. De mensen horen iets van Gods goedheid en morele kwaliteiten in jou te herkennen. Ook daarmee kun je de naam van God eren.

Zie ook onderwerp 'Onze Vader gebed - 2' in hoofdstuk 'Gebed'.


Volgend onderwerp:

 5.4.10. Sabbatsrust in acht nemen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies