link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.5.5. Zonde door alle eeuwen

Inhoud:

- Steeds weer gefaald
- Geen verontschuldiging - een eeuwige les
- Uiteindelijke herluistering
- Conclusie


Dit is een overzicht van de verschillende tijdperken waarin de mensheid heeft geleefd en zal leven. In al die tijdperken blijkt de mensheid zich tegen God te keren totdat het laatste oordeel een definitieve scheiding zal maken tussen goed en kwaad.

Steeds weer gefaald

 

Als we de balans opmaken, dan zien we dat de mensheid door alle eeuwen heen teleurstellend slecht heeft gereageerd op Gods goedheid. In alle tijdperken hebben de mensen bewezen opstandig te willen zijn tegenover God door nauwelijks of helemaal niet te willen leven zoals Gods het bedoeld had:

  1. Paradijs - God schiep de aarde en de mensheid. In het paradijs waren de omstandigheden optimaal. Adam en Eva wandelden met God en hadden alles wat hun hart kon begeren. Toch kozen zij ervoor om onafhankelijk van God te worden en het opstandige voorbeeld van de satan te volgen. Adam en Eva hebben hun roeping verzaakt en werden uit het paradijs verdreven.
  2. Voor de zondvloed - God gaf de mensen van de voortijd de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze wilden leven. Ze kregen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen en hoge leeftijden te bereiken. God had voor zover we weten geen leefregels ingevoerd, dus ze mochten min of meer zelf hun normen stellen. Want elk mens heeft een aangeboren besef van goed en kwaad. Het gevolg was dat de aarde zo vol was van grove geweldpleging dat het niet langer zo door kon gaan. Ook waren er zo weinig mensen die God trouw dienden dat alleen door de zondvloed de mensheid nog de mogelijkheid had tot voortbestaan. Alleen de familie van Noach werd door Gods leiding en hulp gered en overleefde de zondvloed. De wereldbevolking breidde zich daarna weer uit.
  3. Oude Verbond - God sloot een verbond met het volk Israël: het Oude Verbond. God beloofde veel voorspoed en zegen als zij God zouden liefhebben door volgens zijn leefregels te leven. Israël heeft Gods leefregels zwaar overtreden, zich overgegeven aan zondige levenspraktijken en afgoderij. Ballingschap was de enige manier om het volk van de totale ondergang te redden. Israël heeft weinig terecht gebracht van haar roeping.
  4. Jezus op aarde - Jezus kwam naar de wereld en bracht het koninkrijk van de hemel en het 'Nieuwe Verbond', dat werd gesloten met individuele mensen uit de hele wereld die via de weg van bekering en wedergeboorte werden bevrijd van de overheersing van de zonde. Jezus wees hen op de levenswet van de liefde, vooral gericht op het dienen van God vanuit het hart en de verbondenheid met Hem.
  5. Nieuwe Verbond - Door de komst van de Heilige Geest waren de mogelijkheden van de gelovigen in feite grenzeloos. En toch, de Kerk heeft in de loop der eeuwen haar roeping om van Jezus te getuigen vaker niet dan wel serieus genomen. Ook binnen de Kerk zijn alle denkbare zonden en misstanden voorgekomen.
  6. Messiaans vrederijk - Vervolgens zal Gods Zoon naar de aarde terugkomen om de wereldheerschappij op zich te nemen. Nu zou iedereen duidelijk kunnen zien dat een samenleving met koning Jezus aan het hoofd tot het hoogst mogelijke welzijn zou bieden. En toch, als het uiteindelijk op kiezen aankomt, zullen er nog massa's mensen zijn die zich laten verleiden tot een opstand tegen de beste regeringsleider die ooit op aarde zal hebben geregeerd.
  7. Nieuwe aarde - Op de nieuwe aarde zal geen zonde meer voorkomen. Dan is het plan van God met de mensheid voltooid en dan breekt het beste tijdperk aan dat de mensheid ooit gekend heeft.

Zie ook onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

Geen verontschuldiging - een eeuwige les

 

Geen mens kan zijn zonden verontschuldigen door te beweren dat zijn levensomstandigheden of de satan of Gods leefregels verantwoordelijk waren voor zijn verkeerde daden. Niemand kan God aanklagen door te beweren dat Hij de mens niet voldoende kansen heeft gegeven om zichzelf te bewijzen. God heeft de mensheid op vijf verschillende manieren 'uitgetest' om tot in eeuwigheid duidelijk te maken dat de mens niet uit zichzelf, maar alleen in verbondenheid met God tot iets goeds kan komen. Zonder die verbondenheid met God gaat het gegarandeerd fout. Geen mens blijkt verstandig genoeg om zelfstandig en voortdurend het goede te doen.

Onder alle denkbare omstandigheden hebben de mensen getoond dat ze hun eigen baas willen zijn en tegen Gods heerschappij over hun leven in opstand komen. Maar onder al die verschillende omstandigheden zullen er ook mensen zijn geweest die Gods uitgestoken hand hebben aangegrepen en het leven hebben ontvangen van God die genadig is.

Uiteindelijke herluistering

 

Na het messiaanse vrederijk zal het laatste oordeel plaatsvinden en de schepping van de nieuwe hemel en aarde. Pas dan zal er een einde komen aan alle vroegere ontluistering. De heerlijkheid van de nieuwe aarde zal veel groter zijn dan die van het paradijs. Dan pas zal blijken dat mensen echt geleerd hebben dat werkelijke vrijheid en geluk pas ontstaat vanuit de vrijwillige, liefdevolle toewijding aan de Schepper en aan zijn levenswetten. Kennelijk was die hele ontluisterende geschiedenis daarvoor nodig. God zal ons blijven verbazen vanwege de perfectie van zijn plannen en zijn scheppingkracht en niet te vergeten: zijn vermogen tot herschepping. Na de herschepping en de herluistering zal de heerlijkheid van de schepping veel rijker zijn dan bij de oorspronkelijke schepping!

herluistering

Conclusie

 

Wie later op de nieuwe aarde mag leven heeft de volgende lessen geleerd:

- Zonde maakt alles stuk en leidt alleen maar tot dood en ellende.
- Er is alleen leven mogelijk in verbondenheid met God en in afhankelijkheid met Hem.
- Alleen daarin vindt de mens zijn volmaakte vrede en geluk.


Volgend onderwerp:

 5.5.6. Waarom toelating van zonde? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies