link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

5.5.6. Waarom toelating van zonde?

Inhoud:

- Hoge maatstaf
- Eigen wil
- Voor ons bestwil?
- Is God schuldig?
- Oplossing


Ik denk dat iedereen, die nadenkt over de geestelijke dingen, deze vraag wel eens gesteld heeft. Wie anders kan deze vraag beantwoorden dan God zelf? Het gaat immers om Gods diepste beweegredenen om ons als mensen te scheppen zoals we zijn en om zijn beleid bij het omgaan met de mensen. Ik beschouw het als één van de geheimen die in God verborgen zijn. Omdat we deze vraag niet goed kunnen beantwoorden, kunnen we ook het totale vraagstuk van de zonde niet doorgronden, hooguit voor een deel.

Hoge maatstaf

 

God heeft een ongekend hoogstaand plan met de mensen. We zijn geschapen als Gods evenbeeld met als doel 'als God' te zijn, kinderen en erfgenamen van God, mederegeerders over heel de schepping.

"Toch hebt Gij hem bijna Goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond." (Psalm 8:6, NBG1951)

God heeft de mens met bijna onbeperkte mogelijkheden geschapen zodat hij ook daadwerkelijk in staat is dit hoge doel te bereiken. Maar de voorwaarde is wel een vrijwillig gekozen afhankelijkheid en liefdevolle toewijding aan God. Daarom is Gods eis voor de mens even hoog als de eis die Hij aan zichzelf stelt:

"... Wees heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:16, HSV2010)

Het komt erop neer dat God volmaakte heiligheid van de mens verwacht, vooral in morele zin. Met minder neemt God geen genoegen om mensen te laten kwalificeren voor die enorm hoge roeping.

Wie dit niet begrijpt zal zich misschien ergeren aan het feit dat God de lat zo hoog legt. Toch weten we genoeg over God om te weten dat Hij niet onredelijk is. Om toch dit hoge doel te bereiken is het nodig dat Gods leven in ons is. In het paradijs bood God dit leven aan de mens aan door de levensboom. Nu is het Jezus die nieuw, eeuwig leven aanbiedt dat je kunt ontvangen via de weg van bekering en wedergeboorte.

Eigen wil

 

God heeft ons als mensen gemaakt met een eigen vrije wil en een keuzemogelijkheid om voor of tegen Hem te kiezen. Die vrijheid is een kostbaar geschenk, maar er kleeft een risico aan omdat het kiezen tegen God zulke ernstige consequenties heeft. Buiten God is immers geen leven mogelijk en dan blijft de dood over als enig alternatief. God heeft in zijn wijsheid het risico geaccepteerd dat er mensen tegen Hem zouden kiezen. Zou de mens alleen via de weg van de zonde met al haar vreselijke gevolgen kunnen leren zichzelf in vrijwillige, liefdevolle toewijding aan God te onderwerpen?

Voor ons bestwil?

 

"Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" (Romeinen 8:32, NBV2004)

Doordat God door het offer van Jezus heeft bewezen letterlijk ALLES voor de mensen over te hebben, kunnen we er op vertrouwen dat het toelaten van de mogelijkheid om te zondigen uiteindelijk voor ons bestwil is. Als dat niet zo was, zou God niet volkomen liefdevol zijn, en dat komt niet overeen met zijn karakter, zoals dat in de Bijbel is geopenbaard. Dus, of we het allemaal begrijpen of niet, we mogen rustig aanvaarden dat Gods plan met zijn schepping volmaakt is en dat Hij geen fouten heeft gemaakt. Ook de mogelijkheid van zondigen valt daar onder.

Is God schuldig?

 

God heeft de mogelijkheid tot zondigen in zijn schepping toegelaten en waarschijnlijk zal die mogelijkheid er tot in eeuwigheid blijven. Ik geloof niet dat God ooit onze eigen wil en keuzevrijheid zal afnemen, waardoor Hij ooit marionetten of veredelde robots van ons zal maken.

God wist heel goed dat veel van zijn schepselen zich uiteindelijk TEGEN Hem zouden keren. Daarom had God ook een heilsplan in zijn beleid opgenomen om afgedwaalde mensen met Hem te verzoenen en om alsnog een mogelijkheid te bieden voor een liefdevolle relatie met hun Schepper. Jezus heeft het voorbeeld gegeven van vrijwillige, onbaatzuchtige liefde door voor de afgedwaalde mensen te sterven. Daarmee liet Jezus zien wat in het hart van God is en wat God beweegt: zegenende liefde.

Is God dus zelf schuldig aan al de ellende die als gevolg van de zonde in de wereld is ontstaan? Nee! Sommige mensen zouden God wel voor het gerecht willen slepen en Hem beschuldigen van ondeugdelijk scheppingswerk en wanbeheer over de schepping. Zo'n rechtszaak is onnodig want ... de heilige, rechtvaardige God heeft ALLE schuld van de hele mensheid op zich genomen en zichzelf schuldig verklaard. Die rechtszaak heeft dus ruim 2000 jaar geleden al plaatsgevonden! Het vonnis is ook al uitgevoerd toen Jezus (God als mens geboren) aan het kruis is gestorven om als onschuldige de plaats in te nemen van de schuldige mensheid. Alle schuld van alle ellende in de wereld is op de schouders van Jezus gelegd en Hij heeft de straf gedragen, totdat Hij aan het kruis kon roepen: "Het is volbracht." Einde schuld! Er is dan ook geen enkele grond om God te beschuldigen van tekortkomingen. Elke aanklacht is bij voorbaat niet rechtsgeldig omdat er genoegdoening is betaald.

Gods heilsplan is wonderlijk en geniaal, nooit geheel te doorgronden. Maar WAT we ervan begrijpen brengt ons tot verbazing en tot de aanbidding van onze oneindig heilige en liefdevolle God. Hij alleen is waardig om de heerser te zijn van alles wat bestaat. God heeft recht op al onze liefde en toewijding.

Oplossing

 

Als we nadenken over de zonde, dan komen we er niet helemaal uit. Je kunt het vanuit verschillende kanten benaderen. Het is niet van levensbelang om het naadje van de kous te weten over dit onderwerp. Het is veel belangrijker dat we weten dat het zondeprobleem is opgelost door het plaatsvervangend sterven van Jezus de Zoon van God. Wie Jezus in geloof aanneemt als verlosser en de Heer van zijn leven, zal verlost zijn van zijn zondeschuld en is in Gods ogen een rechtvaardige geworden.

Zie daarover onderwerp 'Rechtvaardigmaking' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'.


Volgend onderwerp:

 5.5.7. Gevolgen van zonden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies