banner image

 

6.3.10. Hulp van God

Bemoediging

Een van de meest bemoedigende Bijbelteksten over Gods hulp is de volgende:

"vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand." (Jesaja 41:10, NBG1951)

Hierin komen we wel vijf beloften tegen voor Gods kinderen:

  1. Ik ben met u - Dat geldt voor elke dag, dus ook voor moeilijke dagen.
  2. Ik ben uw God - Dit gaat over de relatie met God : God is je liefdevolle Vader.
  3. Ik sterk u - Vanuit zijn onbeperkte macht kan en wil God dat ook doen.
  4. Ik help u - Geloof dat er hulp onderweg is.
  5. Ik ondersteun u - God houdt je overeind en helpt je er weer bovenop te komen. Hij zorgt dat je niet zal struikelen en vallen.

Belofte van hulp

Ja God heeft ons zijn onvoorwaardelijke hulp beloofd en in geloof kunnen we dan bijvoorbeeld uitspreken:

"Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 124:8, NBV2004)

Jezus heeft de hoogste positie in het heelal en Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Er is niemand die beter kan helpen dan Hij. Bovendien heeft Jezus zelf de ergst denkbare beproeving meegemaakt, dus heeft Hij alle recht van spreken.

"Want wij hebben een hogepriester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd." (Hebreeën 4:15-16, WV2012)

God helpt meestal op één van de volgende twee manieren of met een combinatie van beide:

  1. God geeft vrede en kracht om de moeilijke omstandigheden aan te kunnen.
  2. God verandert levensomstandigheden.

Maar let goed op:

  1. Onder het Oude Verbond, dat meer op de uiterlijke levensomstandigheden van het volk Israël gericht was, helpt God meestal door de omstandigheden aan te pakken.
  2. Onder het Nieuwe Verbond, dat meer op het innerlijk van de mens is gericht, helpt God in de eerste plaats met de innerlijke verwerking en minder vaak door uiterlijke omstandigheden te veranderen.

"God zal jullie dan steunen met zijn grote, hemelse macht. Hij zal jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden." (Kolossenzen 1:11, BGT2012)

Dit moeten we steeds voor ogen houden als we oudtestamentische voorbeelden en beloften op onze situaties van vandaag proberen toe te passen! Als we bidden om Gods hulp, moeten we het aan Hem overlaten op welke wijze Hij die gaat geven en Hem daarbij vertrouwen voor zijn onbeperkte wijsheid en onbeperkte liefde. Bij een belofte uit het Oude Testament dat God je helpt om je vijanden te overwinnen zou je dan kunnen denken aan het overwinnen van vrees, gedeprimeerdheid of zelfbeklag. Dat zijn op dat moment je vijanden, die door de grote vijand, de satan, worden aangewakkerd.

Bidden om Gods hulp

Je kunt ervoor kiezen om je last zelf te dragen: tanden op elkaar, flink zijn en je niet laten kennen. Je kunt daar dan zo druk mee bezig zijn, dat je de verlosser niet ziet, die naast je staat. Bovendien is je eigen kracht onvoldoende om er op een heilzame manier uit te komen. Maar als gelovigen hebben we toegang tot de hemelse hulpbronnen, laten we ons daarom tot God richten.

"Voor onderdrukten is hij een burcht, een burcht in tijden van nood. Heer, wie u zijn toegedaan, kunnen op u rekenen; wie bij u hun toevlucht zoeken, laat u niet in de steek." (Psalm 9:10-11, GNB1996)

Menselijke hulp is bij beproevingen erg belangrijk, maar niet voldoende en soms erg teleurstellend, want voor veel mensen is het moeilijk om echt te helpen, hoe goed ze het ook bedoelen.

"Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren." (Psalm 50:15, NBV2004)

David wist uit ervaring dat Gods hulp heel reëel was. Daarom richtte hij zich in noodsituaties tot God, die zijn toevlucht was:

"God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden." Psalm 46:2, HSV2010)

In het geloofsleven is er altijd een wisselwerking tussen wat God doet en wat de gelovige doet. Hierbij hebben we het over God die graag bereid is om alle nodige hulp te geven en de mens die vertrouwt op Gods beloften. Dat is geen passief, lijdelijk wachten op wat God misschien ooit eens zal doen, maar actief uitzien naar wat Hij GAAT doen in antwoord op je gebeden om hulp.

Zie ook onderwerp 'Bidden om hulp bij uitdagingen' in hoofdstuk 'Gebed'.