link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.11. Gods uitredding

Inhoud:

- God verandert levensomstandigheden
- Reageert God traag?
- Stapsgewijze uitredding
- Geeft God altijd uitredding?
- Alternatieve hulp


God verandert levensomstandigheden

 

Zowel in het Oude als in het Nieuwe testament lezen we voorbeelden van gelovigen die op een bovennatuurlijke manier door God gered werden uit moeilijke omstandigheden. Enkele voorbeelden:

 • God zorgde ervoor dat Abraham zijn vrouw Sara terugkreeg, nadat de farao van Egypte haar bij hem had weggehaald (Genesis 12:10-19).
 • God redde Lot en zijn gezinsleden uit Sodom, zodat zij niet omkwamen bij de verwoesting van die stad (Genesis 19).
 • God bewerkte dat Jozef naar aanleiding van dromen van de farao uit de gevangenis werd bevrijd om onderkoning van Egypte te worden (Genesis 41).
 • God bevrijdde het volk Israël uit het land Egypte (Exodus 1-14).
 • God hielp David tegen de doodsbedreigingen van koning Saul (Bijbelboek 1 Samuel).
 • God gaf een weduwe olie om haar financiële problemen op te lossen (2 Koningen 4:1-7).
 • God hielp een houthakker om het verloren ijzer van zijn bijl terug te krijgen (2 Koningen 6:1-7).
 • God genas koning Hizkia en gaf hem 15 extra levensjaren (2 Koningen 20:1-11).
 • God redde Daniëls vrienden uit een brandende oven (Daniël 3).
 • God bevrijdde Daniël uit een kuil met hongerige leeuwen (Daniël 6).
 • Jezus genas talloze zieken.
 • Jezus deed de storm bedaren toen de discipelen bang waren dat hun schip zou vergaan (Marcus 4:35-41).
 • God bevrijdde Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12).
 • God bewaarde Paulus voor een moordaanslag (Handelingen 23).

Uit deze voorbeelden kunnen we het volgende leren:

 • God heeft aandacht voor grote en kleine problemen.
 • God doet grote en kleine wonderen.
 • God redt, geneest en voorziet in noden.
 • God handelt soms op zijn eigen initiatief, andere keren in antwoord op gebed.

"Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God." (Psalm 146:5, NBV2004)

Reageert God traag?

 

In moeilijke momenten is het moeilijk om geduld op te brengen. In veel Psalmen komen we de volgende noodkreet tegen: "HEER, kom mij snel te hulp!" (Psalm 22:20; Psalm 38:23; Psalm 40:14; Psalm 70:2,6; Psalm 71:12). Natuurlijk, als je in nood bent, duurt het altijd te lang voordat er redding komt opdagen. Soms lijkt het of God traag is in het geven van uitkomst, of dat Hij helemaal niet van plan is om iets voor je te doen.

 • Jaïrus, de leider van een synagoge, vroeg Jezus of Hij met hem mee wilde komen om zijn doodzieke dochter te genezen. Jezus nam onderweg rustig de tijd voor een vrouw die naar Hem was gekomen voor genezing. Het gevolg was dat Jezus te laat aankwam, want het meisje was intussen overleden. Vervolgens wekte Jezus het meisje op uit de dood (Marcus 5:22-41).
 • Ook bij zijn vriend Lazarus reageerde Jezus uiterst traag, met dezelfde afloop: zijn vriend stierf, maar werd vervolgens ook opgewekt uit de dood (Johannes 11).

In beide gevallen leek het alsof Jezus te laat was gekomen, terwijl Hij juist zorgde voor een oplossing die veel glorierijker was dan wanneer Hij haast gemaakt zou hebben. Nee, Gods hulp komt nooit écht te laat.

Stapsgewijze uitredding

 

Gods meest spectaculaire uitreddingsoperatie was die van de uittocht van Israël uit Egypte. Maar wat een ellende ging daaraan vooraf! God liet het zover komen dat het volk het naar Hem uitschreeuwde (Exodus 2:23) en toen kwam Hij pas in actie. Vaak wacht God met uitredden totdat wij Hem erom vragen!

Eerst riep God Mozes als leider, vervolgens verbrak Hij de weerstand van de farao door tien indrukwekkende plagen en vervolgens liet Hij het miljoenenvolk uit Egypte trekken. God bevrijdde het volk niet alleen, maar vormde het ongeorganiseerde slavenvolk om tot een geordende samenleving met de best denkbare wetgeving. Er gingen jaren overheen om zover te komen, maar de uitkomst was dan ook heel bijzonder.

Geeft God altijd uitredding?

 

Ik denk dat veel lezers nu bij zichzelf denken: al die Bijbelse voorbeelden en verhalen zijn mooi en aardig, maar in de praktijk werkt het lang niet altijd zo. Het lijkt er af en toe op dat God wel helpt, maar meestal niet. En als God me niet helpt, ligt dat dan aan mijn geloof of laat God me gewoon links liggen? En wat heb ik dan aan al die mooie Bijbelverhalen?

Als we de Psalmen lezen, komen we teksten tegen over dit onderwerp die elkaar tegen lijken te spreken. Kijk eens naar enkele teksten over uitredding en bescherming:

"De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven ..." (Psalm 121:7, NBV2004)

"Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt. De Oppermachtige HERE bewaart ons voor de ondergang." (Psalm 68:21, HB2008)

Maar we lezen ook over lijden en tegenslagen alsof die van God zelf lijken te komen:

"uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. ... De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos." (Psalm 88:8,17, NBV2004)

God bewaart ons niet voor alle onheil en soms lijkt het erop alsof God eerder onze tegenstander is dan onze helper. De psalmdichters worstelden met zulke ervaringen en wij worstelen er ook mee.

Eenmaal beschermde God de profeet Jeremia en zijn vriend Baruch zodat hij niet gevangen werd genomen:

"Hij (= koning Jojakim) beval ... om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de HEER gaf hun een schuilplaats." (Jeremia 36:26, NBV2004)

Maar op een later tijdstip liet God wel toe dat Jeremia gevangen werd genomen op bevel van koning Sedekia:

"Maar in de Benjaminpoort werd hij gearresteerd door de officier van de wacht ... Zo kwam Jeremia in een overwelfde kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven ... (Later:) Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer; er was alleen modder, waarin Jeremia wegzakte." (Jeremia 37:13,16; 38:6, NBV2004)

Waarom werd hij de ene keer beschermd, en moest hij de tweede keer een vreselijke tijd van gevangenschap meemaken? Zit er dan geen systeem in Gods manier van omgaan met moeilijke levensomstandigheden? Ik denk het niet, tenminste niet volgens onze manier van denken. Wel geloof ik dat God doet wat het meeste rendement oplevert voor zijn koninkrijk en ook voor de betrokken mensen. God doet het allerbeste om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Ook in dit verband geldt de volgende belofte:

"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." (Romeinen 8:18, HSV2010)

Alternatieve hulp

 

God is volmaakt in alle opzichten en dus ook als het gaat om de manier waarop Hij omgaat met onze moeilijke levensomstandigheden. Daarin is God een ware perfectionist, in de beste betekenis van dat woord. Maar het levert ons wel eens hoofdbrekens op.

Je bidt om genezing en er gebeurt niets. Je omstandigheden verslechteren misschien zelfs en God lijkt er niets aan te doen om die te verbeteren. Wat moet je daar dan mee? Daarvoor is geen pasklaar antwoord op te geven, maar wel een richting van denken die waarschijnlijk kan helpen. Onder het Nieuwe Verbond geeft God wel fysieke hulp, maar die is ondergeschikt aan de geestelijke dingen. In het volgende Bijbelgedeelte zien we een combinatie van een fysieke oplossing gecombineerd met een geestelijke oplossing van iemands noodsituatie. Het gaat over een verlamde man die door zijn vrienden door het dak van het huis voor Jezus' voeten werd neergelaten.

"Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven ', zei Hij, nu tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' " (Marcus 2:10, WV2012)

"Daarop zei Jezus: 'Sta op, pak uw bed en loop.' ... Later vond Jezus hem in de tempel terug. 'U bent nu gezond', zei Hij. 'Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers kunnen overkomen!' " (Johannes 5:8,14, WV2012)

De lichamelijke genezing was nooit Jezus' hoofddoel, maar een middel om harten van mensen te openen voor de noodzaak voor de genezing van hun hart. Jezus heeft de apostelen gaven van genezing en andere bovennatuurlijke hulp beloofd als tekenen ter ondersteuning van de evangelieverkondiging (Marcus 16:15-18). God wil ook vandaag op vele manieren bovennatuurlijke hulp geven en Hij doet dat ook. Er zijn talloze voorvallen bekend van Gods wonderlijke hulp in levens van gelovigen, ook nu in deze tijd. Al die wonderen hebben maar één doel: mensen dichter bij God brengen. En als bijvoorbeeld de verwerking van een ziekte iemand dichter bij God brengt dan het wonder van de genezing, dan kiest God voor het eerste.

"Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. 'Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.' " (Psalm 41:4, NBV2004)

Gods gedachten zijn wijzer dan de onze. De werkelijkheid is dat God veel lijden toelaat bij zijn kinderen om redenen die ons meestal onbekend zijn. Daarom leven beproefde gelovigen in een spanningsveld:

 • Aan de ene kant vragen ze God of Hij hun levensomstandigheden wil veranderen.
 • Aan de andere kant leren ze te rusten in Gods trouw, ook als de omstandigheden onveranderd blijven.

Bedenk ook het volgende: het effect van een wonderlijke uitredding duurt meestal niet zo lang, maar een levensles uit beproeving is een enorme zegen die eeuwigheidswaarde heeft.


Volgend onderwerp:

 6.3.12. Lofprijzing bij beproevingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies