link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.12. Lofprijzing bij beproevingen

Inhoud:

- Geloofsreactie
- Oppermachtige vijand
- Lied in de nacht
- Oefenen voor het lied in de nacht


Geloofsreactie

 

We hebben het eerder gehad over vrees en boosheid als gevoelsreacties op beproevingen. Die komen voort uit onze oude natuur die alleen put uit eigen krachtbronnen. Geloofsreacties zijn gebaseerd op het denken vanuit de hemel en vanuit Gods waarheid. Geloofsreacties komen vanuit je nieuwe natuur naar voren en vanuit de persoonlijke verbondenheid met God. Daarbij gaat het om twee aspecten:

  1. Zie de realiteit van je levensomstandigheden onder ogen. Maak de werkelijkheid in je gedachten niet lichter of erger dan die is.
  2. Kijk vervolgens naar God, die groter is dan je omstandigheden, die boven je omstandigheden staat en die een onvoorwaardelijke belofte heeft gegeven om gelovigen daadwerkelijk bij te staan.

Geloof kan zich op verschillende manieren uiten en lofprijzing is een goede geloofsreactie, waardoor talloze gelovigen beter zicht op God hebben gekregen. Maar let wel: lofprijzing mag nooit een soort ontkenningsritueel zijn, waardoor je het probleem probeert weg te drukken of te bagatelliseren. Geloof is niet zweverig, waardoor je buiten de normale werkelijkheid komt te staan, maar is gebaseerd op nuchtere feiten. Dit wil ik verduidelijken met twee Bijbelse voorbeelden.

Oppermachtige vijand

 

In 2 Kronieken 20 lezen we de spectaculaire geschiedenis over de strijd van koning Josafat tegen een overweldigend machtig leger, dat tegen hem was opgetrokken. De godvrezende koning bracht zijn nood bij God. Nadat het volk een periode van vasten en bidden in acht had genomen, gaf God aan Josafat de belofte dat Hij de overwinning over de vijand zou geven. Voorwaarde was wel dat hij met het hele leger moest uitrukken. Toen deed koning Josafat iets opmerkelijks:

"Na overleg met de leiders van het volk besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen: ' Looft de HERE, want zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid." (2 Kronieken 20:21, HB2008)

Lofprijzing was het geheime wapen van Israël. Het was een openbare geloofsuiting in het gezicht van de vijand. Het resultaat was verpletterend. God bewerkte dat de vijandelijke legers elkaar zo grondig om zeep hielpen, dat er geen soldaat in leven bleef. Zo krachtig komt God in actie op gelovige lofprijzing!

Lied in de nacht

 

Nu een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. In Handelingen 16 lezen we over een lied in de nacht. Paulus en Silas waren nauwelijks begonnen het evangelie in Europa te verkondigen, of ze werden opgepakt, mishandeld en in de gevangenis geworpen.

"Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok." (Handelingen 16:23-24, NBV2004)

Daar zaten ze dus, met een bebloede rug, teleurgesteld door het schijnbare mislukken van hun missie, zonder enige hoop op uitkomst. Niet alleen de kerker was donker, maar ook in hun harten was het licht uitgedoofd.

"Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen." (Handelingen 16:25, NBG1951)

Wat hadden ze de uren daarvoor gedaan? Waarschijnlijk hetzelfde als wat jij en ik ook hadden gedaan: verward, teleurgesteld en wanhopig voor zich uitstaren. Toen besloten ze te gaan zingen terwijl er niets te zingen leek te zijn. Dwars tegen hun gevoel in grepen ze zich vast aan de waarheid over God en zijn beloften. Als uiting daarvan begonnen ze God te prijzen om zijn goedheid. Gods reactie liet niet lang op zich wachten.

"Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong." (Psalm 66:17, NBG1951)

Het licht ging weer aan in hun harten en de uitwerking was enorm. Nadat de deuren van hun hart waren opengegaan voor de vrede en de blijdschap van God, gingen de deuren van de gevangenis open door een aardbeving die 'toevallig' op dat moment plaats vond. Door de lofprijzing raakten ze bevrijd van hun gebondenheid aan zorg en vertwijfeling, maar ook hun metalen boeien gingen los. Als klap op de vuurpijl mochten ze de gevangenbewaarder en zijn personeel tot de Heer leiden (Handelingen 16:22-34).

Oefenen voor het lied in de nacht

 

Als je in geloof je hart opent voor Gods goedheid, opent God de ogen van je hart, je geestelijke ogen, en dan laat God je zijn werkelijkheid zien. Dan daalt zijn vrede als een kostbare zegen in je hart neer zodat je er tegen kan. Toen ik jaren geleden in onze gemeente preekte over dat Bijbelgedeelte, heb ik het volgende gezegd:

"Als we in een samenkomst God prijzen is dat om te oefenen voor de échte lofprijzing. Die échte lofprijzing is het lied in de nacht."

Ik wist op dat moment niet, dat ik die woorden jaren later zelf ook zo hard nodig zou hebben, toen mijn vrouw plotseling van mij werd weggenomen. Twee dagen na die gebeurtenis was ik met alle kinderen in huis. Na de avondmaaltijd besloten we te gaan zingen, zoals we van huis uit gewend waren geweest, ook al waren we allesbehalve blij. We zullen het nooit vergeten, want er gebeurde iets heel bijzonders. Vanaf het eerste lied was Gods Geest zo krachtig aanwezig, zoals geen van ons ooit eerder had meegemaakt bij het gezamenlijk zingen van lofliederen. Ik herinner me nog met welk lied we toen begonnen:

"Maak groot de Here, onze God, de rots; zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht ..." (Opwekkingslied 284)

Het was een adembenemende belevenis en we konden maar niet ophouden. We keken elkaar aan, zo van: wat gebeurt hier? Waarom zijn we zo intens blij? De vrede van God was overweldigend en legde een bodem in onze harten, waardoor we vol vrede door die moeilijke dagen rondom de begrafenis heen gedragen werden. Het verwerkingsproces bleef pijnlijk en moeizaam, maar wat bleef was die grondtoon van Gods vrede. Het lied in de nacht werkt echt, ook nu!

" Hij is de rots, wat Hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is Hij en waarachtig." (Deuteronomium 32:4, WV2012)


Volgend onderwerp:

 6.3.13. Loslaten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies