link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.16. Oorzaken van beproevingen

Inhoud:

- Oorzaak 1: je omstandigheden
- Oorzaak 2: onverstandig of zondig gedrag
- Oorzaak 3: de satan
- Vergeldingsstraf van God?


Oorzaak 1: je omstandigheden

 

Veel beproevingen hebben natuurlijke oorzaken, die voortkomen uit allerlei levensomstandigheden op de aarde die door de zonde is gedegenereerd en waar veel onnodig lijden en zinloos geweld plaatsvindt. Als Nederlanders beseffen we maar nauwelijks hoe bevoorrecht we zijn dat we mogen leven in een land met veel vrijheid, veiligheid, welvaart en uitstekende voorzieningen. In andere landen hebben de mensen veel meer te lijden onder natuurrampen, onderdrukking, misdaad en uitbuiting. Daarbij vergeleken leven we hier in een paradijs.

Maar ook dan nog zijn er natuurlijke oorzaken waar we niets aan kunnen doen en die gewoonweg gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan erfelijke aandoeningen of ongevallen die ons overkomen. De meeste beproevingen ontstaan waar (zondige) mensen met elkaar omgaan. Maar dat kan overal zijn: in het gezin, op school, op het werk, in onze woonomgeving. Mensen kunnen elkaar veel leed bezorgen, opzettelijk of onopzettelijk.

Uiteindelijk maken we deel uit van de aarde en de mensheid die onder vloek van de zondeval ligt. We zijn sterfelijk, dus we hebben te kampen met ziekten en bij het ouder worden met de gebreken die daarbij ontstaan, totdat ons lichaam het opgeeft en we komen te sterven.

Oorzaak 2: onverstandig of zondig gedrag

 

Soms is iets, wat we als een beproeving beschouwen, het gevolg van onverstandig of zondig gedrag. Je kunt bijvoorbeeld een ongeluk krijgen door roekeloos gedrag in het verkeer, of je kunt overspannen raken doordat je te veel van jezelf gevergd hebt.

Diverse ziekten worden veroorzaakt of verergerd door verkeerd gedrag zoals roken, te veel of te vet eten, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, of verkeerd seksueel gedrag. En vergeet niet dat een verkeerde innerlijke houding zoals wrok, perfectionisme, eerzucht of trots ook een heel scala van lichamelijke problemen kan veroorzaken. Er zijn veel situaties waarbij 'het kwaad zichzelf straft'. In zulke gevallen heb je de gevolgen aan jezelf te wijten.

Zie daarvoor ook hoofdstuk 'Bevrijding'.

Binnen het pastoraat in onze kerkelijke kringen is het bijna een taboe onderwerp om beproefde gelovigen erop aan te spreken dat hun beproevingen geheel of gedeeltelijk veroorzaakt kunnen zijn door hun eigen gedrag. Beproefde mensen hebben behoefte aan bevestiging, bemoediging en acceptatie, niet aan mensen die hen een schuldgevoel aanpraten. Onze huidige cultuur schrijft voor dat iedereen mag doen wat hij wil, en dat niemand het recht heeft een ander er op aan te spreken. Die houding vinden we ook steeds meer bij kerkmensen. Als er sprake is van eigen schuld die vervolgens wordt verdrongen of ontkend, heeft men er een extra probleem bij en wordt het moeilijker om goed met de beproeving om te gaan.

Ook de apostel Paulus noemt de relatie tussen zonde en ziekte. Een voorbeeld: in de gemeente van Korinte waren er zondige praktijken bij de avondmaalsvieringen die onnodige ziekten en sterfgevallen opleverden:

"Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer ... Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld." (1 Korintiërs 11:27-31, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Gezondheid, zonde en ziekte' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Oorzaak 3: de satan

 

Ware gelovigen zijn bondgenoten van God en dus vijanden van de satan geworden, waardoor ze nog meer dan voorheen het mikpunt zijn geworden van Gods tegenstander. Vaak maken ze meer beproevingen mee dan ongelovigen. De Bijbel is daar duidelijk over:

"Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan." (1 Petrus 5:8-9, NBV2004)

Er zijn dus situaties waarin we ons moeten verweren tegen het onheil dat de satan over ons heeft gebracht. We mogen ons dan beroepen op de overwinning die Jezus aan het kruis heeft behaald over de machten van de satan en bidden dat God ingrijpt, vanuit Bijbelse beloften als:

"... Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." (1 Johannes 3:8, NBG1951)

Tegelijk moeten we de macht van de satan op ons leven ook weer niet overschatten. Wat die brullende leeuw betreft: zijn gebrul klinkt wel angstaanjagend, maar hij brult vooral omdat hij aan de ketting ligt. Zijn macht is beperkt tot de dingen die God in zijn wijsheid toelaat. Vergeet vooral niet dat de satan niets kan doen, wat je voor de eeuwigheid kan schaden. Hooguit 'blikschade', ofwel aardse schade, aan de buitenkant van je bestaan. Per saldo zal God er voor zorgen dat je er door beproevingen beter van wordt, vanuit het perspectief van Gods koninkrijk.

Jezus zei eens iets tegen Petrus:

"Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven." (Lucas 22:31, NBV2004)

Het beeld dat Jezus hier gebruikte ging over het wannen van tarwe. Het doel daarvan was om het kaf van het koren te scheiden, waarbij het kaf werd weggegooid en het koren werd bewaard. De satan gebruikt hetzelfde proces met als doel om het kaf te behouden en het goede koren te vernietigen. Zo kan de satan gebruik maken van de gevaren en dreigingen vanuit onze wereld die onder de vloek ligt, om Gods kinderen te vernietigen. Maar God maakt gebruik van dezelfde omstandigheden om zijn kinderen sterker te maken en tot geestelijke overwinning te doen komen. De volkomen goede en liefdevolle God laat alleen maar iets moeilijks toe in jouw en mijn leven als God er munt uit kan slaan voor zijn koninkrijk. Geloof je dat? Beproevingen zijn geen pijlen die God op ons afschiet (ook al lijkt het soms wel zo), maar God laat ze wel eens toe om redenen, die we meestal niet kennen. Dit is een moeilijk spanningsveld en als je persoonlijk een ernstige beproeving te verwerken hebt, kan het een hele worsteling zijn om hier vrede mee te krijgen.

Vergeldingsstraf van God?

 

Meestal is er geen verband tussen de mate waarin iemand beproefd wordt en de eventuele zonden die hij heeft gedaan. We moeten ons dan ook niet kwellen met gedachten over een wrekende God die beproevingen uitdeelt als straf op bepaalde zonden. In sommige kringen kom je mensen tegen die dan verzuchten dat 'God hen heeft geslagen'. Die gedachten zijn vaak gebaseerd op een verkeerde interpretatie van oudtestamentische uitdrukkingen die je in de Psalmen tegenkomt.

Nee, God heeft al zijn vergelding voor de zonden van de totale mensheid op Jezus doen neerkomen, toen Hij aan het kruis hing om jouw en mijn zondeschuld te dragen. Daarom geloof ik dat gedachten over vergeldingsstraffen voor Gods kinderen niet zijn gebaseerd op Gods Woord. Het zijn eerder misleidende gedachten uit de hel, bedoeld om beproefde gelovigen nog meer te kwellen. Bij natuurrampen zijn er steeds weer 'profeten' die uitspraken doen over 'de slaande hand van God'. Zulke uitspraken veroorzaken alleen maar misplaatste schuldgevoelens en gelaten neerslachtigheid die niets goeds opleveren.

Wel spreekt de Bijbel over 'tuchtiging' als een aspect van de opvoeding tot geestelijke volwassenheid, maar dat is heel iets anders.


Volgend onderwerp:

 6.3.17. Redenen voor beproevingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies