Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

6.3.17. Redenen voor beproevingen

 

- 1. Om je dichter bij Jezus te brengen
- 2. Om sterker te worden in afhankelijkheid van God
- 3. Om te leren bidden
- 4. Om tot inkeer te komen
- 5. Om nederigheid te leren
- 6. Om een wending in je leven tot stand brengen
- 7. Om je karakter te vormen
- 8. Om je op te voeden tot geestelijke volwassenheid
- 9. Om je te zegenen

 

"De grootste nood van een mens is Gods grootste kans." (Matthew Henry)

Laten we voorop stellen dat God in geen enkel opzicht verplicht is om aan ons uit te leggen waarom Hij bepaalde beproevingen in ons leven toelaat. Misschien zullen we in het hiernamaals antwoorden krijgen op vragen die vandaag onbeantwoord blijven. Naar de redenen voor Gods toelaten van beproevingen kunnen we alleen maar gissen, maar er is toch wel iets meer over te zeggen. Hierna gaan we kijken naar een aantal mogelijke redenen.

Wel kunnen we overtuigd zijn van het volgende: Omdat God goed is en alleen het allerbeste met zijn kinderen voor heeft, laat Hij alleen beproevingen toe die winst opleveren voor zijn kinderen. Vergeet dat NOOIT!

 

1. Om je dichter bij Jezus te brengen

Dit is naar mijn mening de belangrijkste reden en de basis voor alle andere redenen. Want:

"Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, WV2012)

De Bijbel vermeldt twee gebeurtenissen dat Jezus een storm op het meer van Galilea tot bedaren bracht, terwijl zijn discipelen in hun boot worstelden en vreesden dat ze zouden vergaan. De eerste keer was Jezus aan boord (Marcus 4:35-41), maar de tweede keer kwam Hij lopend over het water naar hen toe (Marcus 6:45-52). Waarschijnlijk wist Jezus in beide gevallen van tevoren dat die storm zou komen. De storm kan ook in beide gevallen door de satan zijn veroorzaakt om Gods plannen te dwarsbomen. Bij de eerste gebeurtenis maakten de discipelen Jezus wakker om Hem aan te sporen hen te redden. Bij de tweede gebeurtenis kwam Jezus op eigen initiatief naar hen toe, lopend over het water.

Zie meer hierover in de onderwerpen 'Storm op het meer' en 'Lopen over water' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Ongetwijfeld wilde Jezus door deze gebeurtenissen zijn discipelen leren op Hem te vertrouwen, ook wanneer Hij niet zichtbaar bij hen aanwezig was. De vraag is: heeft Jezus hen met opzet op die manier in de problemen laten komen, met als enige doel hen een paar belangrijke levenslessen te leren? Misschien wel. Maar het is niet altijd nodig dat die vraag wordt beantwoord. Het is duidelijk dat God onze nood kent en gevraagd of ongevraagd ingrijpt als die nood te groot dreigt te worden. Dat is een heel belangrijk gegeven. Onthoud vooral ook het volgende:

"De golven die een bedreiging vormden voor de discipelen, waren tegelijk de weg waarop Jezus naar hen toe kwam."

 

2. Om sterker te worden in afhankelijkheid van God

"maar hij (=God) zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk." (2 Korintiërs 12:9-10, NBV2004)

Veel gelovigen menen dat ze door eigen inspanningen (bijvoorbeeld door kerkelijke of sociale activiteiten) geestelijke vrucht kunnen dragen, maar dat is niet zo. Alleen wanneer God in en door de gelovige werkt (via de actieve aanwezigheid van de Heilige Geest) gebeurt er iets wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is echte kracht. Die kracht leer je alleen kennen in verbondenheid met de Heilige Geest en afhankelijkheid van God. Echt, afhankelijkheid leer je het beste als je eigen mogelijkheden beperkt worden zodat je noodgedwongen afhankelijk van God wordt. In beproevingen dus.

Zie ook de hoofdstukken 'Zwakheid en kracht' en 'Vruchtdragen'.

 

3. Om te leren bidden

"Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen ... Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God." (Handelingen 12:1,5, NBV2004)

Gelovigen die God gehoorzamen en het evangelie uitdragen krijgen last van mensen die vijandig staan tegenover God. Daar kregen de apostelen kort na de eerste Pinksterdag al gauw mee te maken. De beste manier om gelovigen wakker te schudden en hen te bewegen om tot God te bidden om hulp is ook weer ... een beproeving, zoals we lazen in het aangehaalde Bijbelgedeelte. Nood leert bidden en dat geldt vooral voor de voorbede.

 

4. Om tot inkeer te komen

In Jozua 7 lezen we dat het volk Israël onder leiding van Jozua een nederlaag had geleden toen ze Ai, een kleine stad, probeerden te veroveren. Door deze nederlaag was het volk erg van slag, want ze hadden erop gerekend dat God hen steeds zou helpen. Het bleek dat er een vloek op het volk rustte doordat een zekere Achan iets had buitgemaakt dat voor God bestemd was.

"Jozua en de oudsten van Israël scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de HEER ter aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen." (Jozua 7:6, NBV2004)

God legde aan Jozua uit wat er aan de hand was en gaf aanwijzingen hoe de vloek over het volk kon worden tenietgedaan. De schrijver C.S. Lewis heeft eens gezegd dat beproevingen vaak Gods megafoon zijn om ons bepaalde dingen duidelijk te maken. Zo kan ook in jouw en mijn leven een beproeving ertoe leiden dat we ons hart gaan onderzoeken om te zien of we hebben gezondigd tegen Gods leefregels of zijn ingegaan tegen Gods leiding of verkeerde beslissingen hebben genomen, waardoor we van Gods weg zijn afgedwaald. God wil ons dan weer op de goede weg terugbrengen.

Zie ook hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

 

5. Om nederigheid te leren

In Daniël 4 lezen we over koning Nebukadnessar die uitvoerig ging opscheppen over wat hij allemaal tot stand had gebracht. Hij kreeg een vorm van waanzinnigheid gedurende zeven jaren, zodat hij na die tijd de eer zou geven aan God.

De apostel Petrus meende dat hij meer van Jezus hield dan de andere discipelen en schepte op over zijn loyaliteit. Als iedereen Jezus in de steek zou laten, Petrus zou dat nooit doen. We kennen het vervolg: nog geen dag later verloochende hij Jezus door te zeggen dat hij Hem niet kende.

Zo kunnen wij ook wel eens tegenslagen meemaken waardoor we in onze eer worden gekrenkt en lichtgeraakt gaan reageren. Dat iets niets anders dan gekrenkte trots. De beproeving kan ons dan helpen om onze trotse houding af te leggen en nederiger te worden.

Zie ook onderwerp 'Trots en nederigheid' in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

 

6. Om een wending in je leven tot stand brengen

In Handelingen 27-28 lezen we hoe Paulus, toen hij als gevangene naar Rome werd vervoerd, onderweg een schipbreuk meemaakte, zodat de reisplannen in de war gestuurd werden. Alle opvarenden moesten op het eiland Malta overwinteren en daardoor kreeg Paulus de gelegenheid om daar van God te getuigen.

Veel verstoringen van je eigen plannen kunnen interessante wendingen veroorzaken in je levensloop. Als God die verstoringen toelaat ontstaan er vaak nieuwe mogelijkheden om Hem te dienen of om gaven te ontwikkelen, die je daarvoor niet voor mogelijk hield.

Zie ook hoofdstuk 'Gods leiding'.

 

7. Om je karakter te vormen

In Genesis 37-41 lezen we dat Jozef, de zoon van aartsvader Jakob, eigenlijk een verwend schaap was. Hij verhief zich boven zijn broers en die zetten het hem betaald door hem als slaaf te verkopen. Hij maakte in Egypte een moeilijke tijd door, vooral in de gevangenis. Zijn eigenwaan was voorgoed gebroken. Maar daardoor werd hij juist klaargemaakt voor de functie van onderkoning van Egypte die hij later zou bekleden. Vanuit die positie zou hij later ook zijn hele familie voor de hongerdood bewaren! (Genesis 50:20).

Onder moeilijke omstandigheden leer je jezelf pas goed kennen. Dan moet je goede keuzen maken en als het goed is word je daardoor meer volwassen en bruikbaar voor de dienst aan God.

Zie ook hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

 

8. Om je op te voeden tot geestelijke volwassenheid

In de Bijbel wordt wel gesproken over Gods tuchtiging tegenover gelovigen als opvoedkundige maatregel. In onze samenleving waarin de 'pedagogische tik' wordt beschouwd als een vorm van mishandeling zijn we ver afgedwaald van het Bijbelse standpunt over normale opvoeding van kinderen (Spreuken 13:24). God weet als geen ander dat terechtwijzen of rechtvaardige straffen van kinderen (zelfs met billenkoek) een heilzame uitwerking heeft. Zeg dat maar eens hardop in onze verwencultuur en iedereen valt over je heen! Wie het beter weet dan God mag het zeggen.

God laat soms een beproeving toe als een opvoedkundige maatregel (in sommige Bijbelvertalingen: 'tuchtiging') om je daardoor op te voeden tot volwassenheid:

"Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon." (Spreuken 3:11-12, NBV2004)

De schrijver van de Hebreeënbrief haalt deze woorden aan in Hebreeën 12 en legt daarbij uit dat God 'tuchtigingen' inbouwt in onze levensloop:

"... opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid." (Hebreeën 12:10, NBG1951)

In het onderwerp 'Israëls woestijnervaring' wordt deze gedachte verder uitgewerkt.

 

9. Om je te zegenen

Een belangrijke vraag bij beproevingen is dan ook: Heer, wat wilt u mij door dit alles leren? Waartoe dient deze beproeving? De diepste lessen en de meeste geloofsgroei maken gelovigen mee tijdens de verwerking van beproevingen. Het kruis van Jezus spreekt van het meest afschuwelijke lijden dat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. En toch is dat zelfde kruis de oorzaak geworden van alle mogelijke zegeningen die Gods kinderen ontvangen. Zo werkt lijden altijd iets goeds uit bij gelovigen, als ze het maar willen accepteren uit Gods hand. Het leven komt voort uit de dood en de graankorrel brengt pas een nieuwe plant voort als de korrel zelf 'gestorven' is. Het zijn allemaal beelden van hetzelfde principe dat je overal in de Bijbel tegenkomt.

"Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen." (Romeinen 8:28, HB2008)

Zulke beloften kunnen nog niet worden vastgepakt door gelovigen die zojuist iets moeilijks in hun leven hebben meegemaakt. Meestal putten zij er pas kracht uit als ze wat verderop in het verwerkingsproces zitten.

Ik vroeg God om kracht en ik kreeg moeilijkheden.
Ik vroeg God om wijsheid en ik kreeg problemen.
Ik vroeg God om liefde en ik kreeg mensen op mijn pad.
Ik kreeg niets van wat ik wilde.

Ik vroeg God om kracht en ik kreeg moeilijkheden,
   moeilijkheden om te overwinnen.
Ik vroeg God om wijsheid en ik kreeg problemen,
   problemen om inzicht over te krijgen.
Ik vroeg God om liefde en ik kreeg mensen op mijn pad,
   mensen om lief te hebben.

Ik kreeg niets van wat ik wilde,
   maar alles wat ik nodig had.
(van een onbekende auteur)

Zie ook hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

 Volgend onderwerp: 6.3.18. Effect van beproevingen 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.