link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.18. Effect van beproevingen

Inhoud:

- Daniël
- Bekijk beproevingen met een geestelijke bril
- Reden tot vreugde?
- Winst voor nu
- Winst voor de eeuwigheid
- De satan zal NOOIT zegevieren
- Stenen en edelstenen


Daniël

 

In het leven van Daniël kunnen we lezen wat een goed doorstane beproeving allemaal kan uitwerken. God heeft toegelaten dat zijn trouwe dienaar Daniël in een leeuwenkuil werd gegooid, terwijl hij niets verkeerds had gedaan (Daniël 6). God wist dat deze beproeving allerlei positieve uitwerkingen zou hebben:

  1. Daniël zou er innerlijk sterker door worden.
  2. De vijanden van Daniël zouden worden vernietigd.
  3. Het koninkrijk van koning Darius zou niet langer door slechte bestuurders worden geregeerd, dus dat was goed voor het volk.
  4. De positie van Daniël aan het hof zou worden versterkt.
  5. De koning zou de God van Israël eer bewijzen.
  6. Later zouden miljoenen Bijbellezers iets uit deze geschiedenis kunnen leren.

Al die uitkomsten waren verborgen voor Daniël toen hij in de leeuwenkuil zat. Later zag hij de resultaten pas. En het gaat precies zo met de beproevingen die God toelaat in jouw en mijn leven, misschien iets minder spectaculair, maar de resultaten zullen niet minder echt zijn! Er zijn talloze voorbeelden van gelovigen, evengoed in onze tijd die in de moeilijkste perioden van hun leven de meeste zegen van God hebben ervaren.

Bekijk beproevingen met een geestelijke bril

 

Laten we voorop stellen dat beproevingen op zich geen zegen zijn. We hoeven God niet dankbaar te zijn voor beproevingen. Positieve effecten van beproevingen zijn zegeningen die God geeft NAAST beproevingen, zegeningen die uitstijgen BOVEN de beproevingen. Tegelijk is het volledig toegestaan om God om uitredding te bidden. Laten we dus wel met de beide benen op de grond blijven staan!

We beginnen de positieve uitwerking van beproevingen te zien zodra we ze met een geestelijke bril gaan bekijken, vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Ik ben jaren geleden op een EO jongerendag geweest en daar sprak Joni Erickson, die in haar jeugd verlamd is geraakt voor het grootste deel van haar lichaam. Ik zie haar nog zo zitten in haar rolstoel bij de microfoon. Ze deed een uitspraak die ik nooit zal vergeten:

"Als je verlamd bent, kun je nog steeds wandelen met de Heer.
Als je blind bent, kun je op Jezus blijven zien.
Als je doof bent, kun je de stem van de Goede Herder horen."

Kijk eens naar het volgende overzicht met nog een paar veel voorkomende fysieke beproevingen en de geestelijke beloften waaruit je mag leven:

fysieke beproeving geestelijke realiteit
levensgevaar je bent veilig in Jezus' armen, in leven en sterven
oorlog of oorlogsdreiging vrede van God
haat van mensen geliefd zijn bij God
eenzaamheid God is voortdurend bij je
lichamelijke beperkingen geen geestelijke beperkingen, vaak zelfs betere kansen
gevangen zijn vrij zijn van de slavernij van zonde en wanhoop
verzwakt zijn vitaal zijn in je geest

Beproevingen en geestelijke realiteit

Door zo in geloof met beproevingen om te gaan, krijgen beproevingen zin en kun je ze een plek geven in je leven. God geeft betekenis aan het lijden. Zoals het afschuwelijke, gruwelijke lijden van Jezus heeft geleid tot leven voor wie geloven, zo komt er ook leven voort uit jouw lijden. Geloof het, neem het aan en vertrouw God voor de positieve uitwerking in je leven van vandaag en in het hiernamaals!

Reden tot vreugde?

 

"Gelukkig te prijzen is de man die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben." (Jakobus 1:12, GNB1996)

Bij sommige beproevingen zie je de winst al tijdens je aardse leven. Toch kennen we allemaal voorbeelden van mensen die erge dingen hebben meegemaakt en tijdens hun leven er nooit iets goeds voor hebben terug gezien. Daarover lezen we ook in Hebreeën 11, dat hoofdstuk over al die geloofsgetuigen die niet wisten waarom ze zoveel beproevingen meemaakten, maar die wel uitzagen naar wat God hen later zou geven. Ook dat komt dus voor. De apostel Petrus, die ook heel wat heeft meegemaakt, schrijft het volgende:

"Vrienden, sta niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Wat u overkomt, is niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer verheugd moet u zijn. Want u zult van vreugde juichen op de dag dat hij zijn glorie openbaart." (1 Petrus 4:12-13, GNB1996)

Deze vreugde is een geloofsreactie op grond van Gods Woord, waarmee je in de overwinning kunt staan onder beproevingen. Daarbij speelt hoop op het eeuwige leven in Gods koninkrijk ook een belangrijke rol.

Winst voor nu

 

Het effect van goed doorstane beproevingen is dat je er gelouterd uit tevoorschijn komt, zoals goud in het vuur wordt gelouterd om de onzuivere stoffen eruit te verwijderen. Een louteringsproces zorgt voor kwaliteitsverbetering. Beproevingen laten je zien wat er werkelijk in je zit. Schijnvroomheid wordt ontmaskerd, omdat je daar geen kracht uit kunt putten. Een verstandelijk geloof laat je in de steek, en met een gevoelsgeloof geef je het nog eerder op. Maar alleen met een echt geloof, dat is gebaseerd op bekering en wedergeboorte, kom je er wel doorheen, hoewel niet zonder strijd. Je winst is dus: echtheid.

Winst voor de eeuwigheid

 

Door het geloof mag je weten dat beproevingen een hoog rendement kunnen opleveren voor de eeuwigheid:

"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard." (Romeinen 8:18, NBV2004)

De satan zal NOOIT zegevieren

 

En ook als de satan het ons moeilijk maakt door bepaalde beproevingen en denkt dat hij gescoord heeft, levert het uiteindelijk winst op voor God en voor beproefde gelovigen. Maarten Luther heeft dit verwoord in zijn bekende lied 'een vaste burcht'. Daarin komen de volgende regels voor, waarin de satan wordt aangezegd dat hij aan het kortste eind zal trekken, zelfs als de dood eraan te pas komt:

"Delf vrouw en kinderen 't graf;
neem goed en bloed hen af.
Het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken."

Luther heeft zelf zijn twee dochtertjes op jonge leeftijd naar het graf moeten dragen. Hij wist waar hij het over had toen hij dit lied schreef, maar hij was in staat om verder te kijken dan het graf.

Stenen en edelstenen

 

Het boek 'Op het randje van de eeuwigheid' van Randy Alcorn is een allegorische vertelling, die je kunt beschouwen als een moderne versie van de aloude 'Christenreis' van John Bunyan. Daarin beschrijft Randy hoe gelovigen kort na hun wedergeboorte zoveel mogelijk stenen moesten oppakken en als bagage meenemen. Sommigen vonden dat maar onnodige ballast en namen weinig of niets mee. Anderen vertrouwden de koning op zijn woord en raapten er zoveel op als ze konden dragen. Het vreemde was dat hoe meer stenen ze droegen, hoe sterker hun ruggen werden.

Aan het einde van de reis, toen ze op hun eindbestemming aankwamen, veranderden de stenen in ... edelstenen en bleken ze belangrijke schatten op te leveren, die ze voor de voeten van de koning mochten leggen om Hem daarmee te eren. Je begrijpt natuurlijk dat die stenen beproevingen voorstelden.


Volgend onderwerp:

 6.3.19. Beproefde mensen helpen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies