link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.3.22. Jobs beproeving

Inhoud:

- Wie is Job?
- De satan wil Job te gronde richten
- Gods toelating
- Op één dag alles kwijt
- De vijfde ramp
- Job komt aan het einde van zijn krachten
- Samenvatting


Het Bijbelboek Job kan ons veel inzicht geven over het omgaan met beproevingen. Het is één van de zogenaamde 'wijsheidboeken' uit de Bijbel. De centrale vraag van Job was: waarom moet ik zo lijden en wat is Gods plaats in dit alles? Die waaromvraag is heel herkenbaar voor gelovigen die ook met beproevingen worstelen.

Iedere beproefde gelovige vraagt zich af waarom God het lijden in zijn leven toelaat. We leven ook in een wereld, waarin het voorkomt dat goede mensen lijden en slechte mensen in voorspoed leven. Ook dat geeft veel moeite bij de verwerking van het lijden.

De oudtestamentische Bijbelfiguur die het meest bekend is vanwege de beproevingen is Job. Wat kunnen we leren uit zijn aangrijpende geschiedenis?

  • dat de satan onheil wil brengen in de levens van gelovigen
  • dat God de plannen van de satan op zijn minst gedeeltelijk verhindert en hen wil helpen
  • dat je samen met God door beproevingen innerlijk rijker van wordt

Het zijn waardevolle lessen voor beproefde gelovigen van nu.

Wie is Job?

 

De Bijbel stelt Job aan ons voor met de volgende woorden:

"In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten." (Job 1:1-3, NBV2004)

Job leefde dus dicht bij God. Daarom had God hem erg gezegend en voorspoedig gemaakt.

Voor alle duidelijkheid: het Bijbelboek Job is geen fictie. Job was een bestaand persoon. Tegenover de profeet Ezechiël sprak God duidelijk over Job als over een werkelijke persoon, evenals Noach en Daniël (zie Ezechiël 14:20). Hij leefde waarschijnlijk enige tijd vóór de aartsvader Abraham.

De satan wil Job te gronde richten

 

Het Bijbelboek laat ons iets zien wat er zoal in de geestelijke wereld kan gebeuren.

"Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God (=engelen) kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad." (Job 1:6-8, HSV2010)

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat God het initiatief neemt om de satan uit te dagen tot een wedstrijd, met Job als inzet. Zo heb ik het zelf ook altijd gelezen, terwijl ik het eigenlijk wel vreemd vond dat God zoiets deed.

Totdat iemand me erop attent maakte dat de woorden 'hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job?' geen correcte vertaling is, maar dat er in werkelijkheid staat 'heeft u uw hart gezet op mijn dienaar Job?' (zie de voetnoot in de Herziene Statenvertaling). Dan lezen we iets totaal anders, namelijk dit: De satan zag dat Job God oprecht diende en hoe God hem gezegend had vanwege zijn geloofsvertrouwen. De satan nam zich voor Job totaal te gronde te richten, zodat hij God de rug toe zou keren. Om dezelfde reden maken veel christengelovigen van nu beproevingen mee die uit de koker van de satan komen, om hen bij God vandaan te trekken.

God wist dus van het misdadige plan van de satan en besloot dat plan om te buigen waardoor Job Hem beter zou leren kennen en extra veel zegeningen zou ontvangen.

Gods toelating

 

De satan had zijn weerwoord snel klaar:

"... Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' " (Job 1:9-11, NBV2004)

De satan is er altijd op uit om godvrezende mensen zover te krijgen dat ze bij God vandaan gaan. In het geval van Job vroeg hij God om toestemming om Job uit te testen met het uiteindelijke doel om hem te vernietigen:

God gaf de satan beslist geen toestemming om zijn plan uit te voeren, maar gaf hem wel de ruimte om het gedeeltelijk te doen:

"... Goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven..." (Job 1:12, WV2012)

De satan ging zo ver als hij maar mocht gaan en zorgde ervoor dat Job alles kwijtraakte was hij bezat.

Op één dag alles kwijt

 

Maar toen vonden er vier verschrikkelijke rampen plaats waardoor Jobs leven een totaal andere wending kreeg:

"Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei: 'De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen, maar plotseling werden we overvallen door de Sabeeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.

Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: 'Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: 'De Chaldeeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen, en ze doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.'

Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: 'Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.' " (Job 1:13-19, NBV2004)

Weinig mensen hebben zoveel op één dag te verwerken gekregen en zoveel verloren. Maar Jobs geloofsvertrouwen hield stand. Hij reageerde als volgt:

"Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: '... de HEER geeft, de HEER neemt. Gezegend is de naam van de HEER.' " (Job 1:20-21, WV2012)

De vijfde ramp

 

Toen de satan bemerkt had dat Job zijn vertrouwen op God niet had opgegeven ondanks die vier rampen, had hij weer een ontmoeting met God. Hij wilde Job nog een keer te pakken nemen zodat hij God vaarwel zou zeggen.

"De HEER vroeg aan Satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.' Hierop zei Satan: 'Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.' " (Job 2:3-6, NBV2004)

De satan ging zover als hij kon gaan. Van top tot teen kwam Job onder gemene zweren te zitten. Hij zag er niet uit, hij was totaal ontluisterd. De pijn en de jeuk waren niet om uit te houden. Wat overbleef was zijn vrouw, die hem toebeet: "Zeg God vaarwel en sterf!" Daar had hij dus ook niets aan. Hij was alleen overgebleven met zijn ongekend grote verlies. Hoe zou hij deze tweede beproeving doorstaan? Job deed enkele opmerkelijke geloofsuitspraken, waardoor we respect krijgen voor Jobs geloofskracht:

"... zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? ..." (Job 2:10, NBG1951)

Job komt aan het einde van zijn krachten

 

Maar toen de realiteit van zijn ellende tot Job was doorgedrongen, sprak hij heel andere taal:

"Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag." (Job 3:1, NBG1951)

"Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven ...dan zou ik rust hebben." (Job 3:11,13, NBG1951)

"Ik vind geen vrede, vind geen kalmte, mijn rust is weg - onrust bevangt mij." (Job 3:26, NBV2004)

"Och, of mijn bede in vervulling ging ... dat Hij zijn hand uitstrekte en mij afsneed! Dat zou nog vertroosting voor mij zijn ..." (Job 6:8-10, NBG1951)

Ik heb de eerdere geloofsuitspraak van Job ("De HEER geeft, de HEER neemt. Gezegend is de naam van de HEER.") horen uitspreken door mensen, kort nadat ze het sterven van een geliefde hadden meegemaakt. Enige weken later zeiden ze heel andere dingen. Was dat verkeerd? Was dat een teken van ongeloof? Ik denk het niet. Het betekende alleen dat de verwerking was begonnen, niets meer en niets minder. Bij zijn eerste reactie op zijn lijden was Job zich nog maar gedeeltelijk bewust van wat hij verloren had. Hij was als het ware half versuft van de klap. Later begon de realiteit langzamerhand tot hem door te dringen.

Samenvatting

 

Job raakte vertwijfeld en verloor het juiste zicht op God. Ook zijn vrienden konden hem niet helpen. En wat zien we op de laatste bladzijden van de geschiedenis? Dat Job door dit alles God veel beter heeft leren kennen (Job 42:5) en meer zegeningen ontving dan ooit tevoren (Job 42:10-17). Talloze gelovigen, die hevige beproevingen hebben meegemaakt, hebben troost en bemoediging geput uit dit Bijbelboek.

In het Nieuwe Testament lezen we de volgende samenvatting van Jobs beproeving:

"Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig." (Jakobus 5:11, NBV2004)

Dat is nieuwtestamentisch denken: niet focussen op lijden en ellende, maar (1) op wat God doet en wie Hij is en (2) dat Hij standvastigheid in het lijden beloont!


Volgend onderwerp:

 6.3.23. Jobs vrienden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies