Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

6.3.22. Jobs beproeving

 

- Samenvatting
- Jobs beproevingen en zijn eerste reacties
- Enige tijd later

 

De oudtestamentische Bijbelfiguur die het zwaarst beproefd werd was ongetwijfeld Job. De Bijbel stelt hem aan ons voor met de volgende woorden:

"In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten." (Job 1:1-3, NBV2004)

Dit onderwerp en de twee volgende onderwerpen geven je een kort overzicht hoe Job met zijn beproevingen omging en wat hij ervan geleerd heeft. Het zijn waardevolle lessen voor beproefde gelovigen van nu.

 

Samenvatting

Het zal je maar gebeuren dat je praktisch alles wat waarde voor je heeft in één klap verliest. Dan stort je wereld in elkaar. Dat overkwam Job enkele duizenden jaren geleden. Iedere beproefde gelovige vraagt zich af waarom God het lijden in zijn leven heeft toegelaten. We leven in een wereld, waarin het voorkomt dat goede mensen lijden en slechte mensen in voorspoed leven. Dat geeft ook veel moeite bij verwerking van het lijden.

De samenhang tussen Gods beleid en de rol van de satan bij beproevingen is vaak een mysterie. In de geschiedenis van Job wordt een tipje van de sluier opgelicht en zien we dat de satan Job zoveel ellende wilde bezorgen dat hij God vaarwel zou zeggen (Job 1-2). Vreemd genoeg liet God het toe en moest Job zich door een bijna bovenmenselijk lijden heen worstelen. Liet God zich verleiden tot een ordinaire weddenschap ten koste van één van zijn trouwste volgelingen? Of had God verborgen redenen waarom Hij het toch toeliet?

Het Bijbelboek Job kan ons veel inzicht geven over het omgaan met beproevingen. Het is één van de zogenaamde 'wijsheidboeken' uit de Bijbel. De centrale vraag van Job was: waarom moet ik zo lijden en wat is Gods plaats in dit alles? Het lijkt erop dat Jobs worsteling met deze vraag een dieper probleem was dan het lijden zelf. Die waaromvraag is heel herkenbaar voor gelovigen die ook met beproevingen worstelen.

Job raakte vertwijfeld en verloor het juiste zicht op God. Ook zijn vrienden konden hem niet helpen. En wat zien we op de laatste bladzijden van de geschiedenis? Dat Job door dit alles God veel beter heeft leren kennen (Job 42:5) en meer zegeningen ontving dan ooit tevoren (Job 42:10-17). Talloze gelovigen, die hevige beproevingen hebben meegemaakt, hebben troost en bemoediging geput uit dit Bijbelboek.

Voor alle duidelijkheid: dit Bijbelboek is geen fictie. Job was een bestaand persoon. Tegenover de profeet Ezechiël sprak God duidelijk over Job als over een werkelijke persoon, evenals Noach en Daniël (zie Ezechiël 14:20). Hij leefde waarschijnlijk enige tijd vóór de aartsvader Abraham.

 

Jobs beproevingen en zijn eerste reacties

De satan is er altijd op uit om godvrezende mensen zover te krijgen dat ze bij God vandaan gaan. In het geval van Job vroeg hij God om toestemming om Job uit te testen met het uiteindelijke doel om hem te vernietigen:

"... Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan' ..." (Job 1:9-12, NBV2004)

God stemde daarin toe:

"... Goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven ..." (Job 1:12, WV2012)

De satan ging zo ver als hij maar kon gaan en daardoor raakte Job eigenlijk alles kwijt was hij bezat (Job 1:13-19):

  1. Al zijn vee werd geroofd.
  2. Al zijn personeel werd gedood.
  3. Al zijn kinderen kwamen om het leven door een ongeluk.

Weinig mensen hebben zoveel op één dag te verwerken gekregen en zoveel verloren. Maar Jobs geloofsvertrouwen hield stand. Hij reageerde als volgt:

"Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: '... de HEER geeft, de HEER neemt. Gezegend is de naam van de HEER.' " (Job 1:20-21, WV2012)

In tweede instantie liet God het toe dat de satan een stap verder ging door zijn gezondheid aan te tasten. God zei:

"... Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven." (Job 2:6, NBV2004)

Weer ging de satan zover als hij kon gaan. Van top tot teen kwam Job onder gemene zweren te zitten. Hij zag er niet uit, was totaal ontluisterd en de pijn en de jeuk waren niet om uit te houden. Wat overbleef was zijn vrouw, die hem toebeet: "Zeg God vaarwel en sterf!" Daar had hij dus ook niets aan. Hij was alleen overgebleven met zijn ongekend grote verlies. Hoe zou hij deze tweede beproeving doorstaan? Job deed enkele opmerkelijke geloofsuitspraken, waardoor we respect krijgen voor Jobs geloofskracht:

"... zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? ..." (Job 2:10, NBG1951)

 

Enige tijd later

Enige tijd later, toen de realiteit van zijn ellende meer tot Job was doorgedrongen, sprak hij heel andere taal:

"Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag." (Job 3:1, NBG1951)

"Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven ...dan zou ik rust hebben." (Job 3:11,13, NBG1951)

"Ik vind geen vrede, vind geen kalmte, mijn rust is weg - onrust bevangt mij." (Job 3:26, NBV2004)

"Och, of mijn bede in vervulling ging ... dat Hij zijn hand uitstrekte en mij afsneed! Dat zou nog vertroosting voor mij zijn ..." (Job 6:8-10, NBG1951)

Ik heb de eerdere geloofsuitspraken van Job ("De HEER geeft, de HEER neemt. Gezegend is de naam van de HEER.") horen uitspreken door mensen, kort nadat ze het sterven van een geliefde hadden meegemaakt. Enige weken later zeiden ze heel andere dingen. Was dat verkeerd? Was dat een teken van ongeloof? Ik denk het niet. Het betekende alleen dat de verwerking was begonnen, niets meer en niets minder. Bij zijn eerste reactie op zijn lijden was Job zich nog maar gedeeltelijk bewust van wat hij verloren had. Hij was als het ware half versuft van de klap. Later begon de realiteit langzamerhand tot hem door te dringen. Mensen die zelf ooit een jobstijding in hun leven hebben ontvangen weten hierover mee te praten.

 Volgend onderwerp: 6.3.23. Jobs vrienden 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.