link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.1. Wat is bidden?

Inhoud:

- Bidden is meer dan je denkt
- Tijd om te bidden?
- Verborgen schat
- Intieme gebedsrelatie met God
- Gespreksvragen


Bidden is meer dan je denkt

 

Bidden is één van de weinige dingen die alle godsdiensten en religies gemeenschappelijk hebben. Tot wie er gebeden wordt hangt af van de religie of godsdienst. Het doel van al dat bidden is in verreweg de meeste gevallen: iets ontvangen wat mensen graag willen hebben, zoals bescherming, hulp, voorspoed, kracht, inzicht, vergeving van zonden, opdrachten, wondertekens, enzovoort. De manier waarop wordt gebeden hangt sterk af van de religie of godsdienst en van de plaatselijke cultuur.

Bidden tot de God van de Bijbel is in een aantal opzichten uniek vergeleken met het bidden bij alle andere godsdiensten en religies:

 1. Gebed tot God is niet in de eerste plaats vragen aan God, maar een ontmoeting hebben met God. Vragen mag ook.
 2. Gebed tot God is geen godsdienstig ritueel, maar een gesprek.
 3. Gebed tot God is geen verplichting, maar een voorrecht.
 4. Gebed tot God is geen plechtig, afstandelijk gebeuren, maar persoonlijke omgang met God met de intimiteit van een Vader-kindrelatie.
 5. Gebed tot God is niet bedoeld om God zover te krijgen dat Hij doet wat jij wil, maar om jouw wil te voegen naar de wil van God.

Het woord 'bidden' betekent eigenlijk: smekend vragen. Maar in dit uitgebreide hoofdstuk vind je een groot aantal gebedsaspecten, waarvan het vragen er maar één is. Veel lezers zullen zich erover verbazen dat bidden zoveel meer kan zijn dan ze gedacht hadden. Samenvattend kunnen we zeggen dat een gebed ongeveer het volgende kan inhouden:

 • een ontmoetingsgesprek met God, van hart tot hart
 • je hart afstemmen op God
 • ontdekken wat God je wil zeggen of duidelijk maken
 • God vragen om iets goeds te doen voor jezelf en anderen

Gebed is dus zowel spreken als luisteren. Met een open hart naar God luisteren is moeilijker dan tot Hem spreken, maar dat is in de omgang met mensen ook zo. Ik heb geleerd dat je met allerlei vragen bij God kunt komen en in veel gevallen heb ik onmiddellijk een antwoord teruggekregen waar ik iets mee kon. Veel gelovigen kunnen daar ook over meepraten.

Tijd om te bidden?

 

Er zijn mensen die zich wel christen noemen, maar geen tijd nemen om te bidden. Nu is bidden geen verplichting in het christelijke geloof. Maar toch, een christen die niet of nauwelijks bidt kan zich vergelijken met een getrouwd persoon die nooit of bijna nooit praat met zijn huwelijkspartner. Waar nauwelijks communicatie is tussen de partners is de relatie op sterven na dood, of er is nooit een echte relatie geweest. Een ware gelovige die geen tijd neemt om te bidden, zoiets is echt ondenkbaar. De hoeveelheid tijd die je dagelijks neemt om persoonlijk met God te spreken in gebed zegt veel over je geloofsleven.

Gebeden kunnen variëren tussen heel kort en heel lang. Maar elk gebed vraagt onverdeelde aandacht. Zo nu en dan hoor je wel eens iemand zeggen, bijvoorbeeld bij een tafelgebed: "Stil allemaal, we moeten nog even bidden." Vreselijk zo'n opmerking, 'even bidden'. Alsof het een verplichting is die we zo snel mogelijk moeten afwerken om verder te kunnen gaan met wat we veel belangrijker vinden. In zo'n geval kun je beter helemaal niet bidden, want God ergert zich alleen maar aan een 'gebed' dat niet meer is dan het uitvoeren van een verplicht ritueel.

Gebed kan gepland zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een dagelijkse, persoonlijke gebedstijd of een wekelijkse bidstond van een groep gelovigen. Gebed kan ook spontaan ontstaan, wanneer je ineens behoefte hebt om iets tegen God te zeggen. Het kortste gebed dat ik ooit heb uitgesproken was toen mijn vrouw en ik in een tropisch land in een auto zaten die van de weg afraakte vanwege het slechte wegdek. Toen we van de berm afdoken en niet wisten waar en hoe we terecht zouden komen riep ik alleen maar als een soort reflex: "Jezus, help!" Gelukkig bleven we ongedeerd en als uit het niets verschenen mensen die de auto weer de weg op duwden. Natuurlijk zagen we er Gods hand in.

Verborgen schat

 

In de omgang met God zijn we bezig met het zoeken van God 'die in het verborgene is' (Matteüs 6:6). God laat zich vinden door wie Hem ernstig zoeken, ook onder moeilijke omstandigheden.

"Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots." (Psalm 27:5, NBG1951)

En daar, in die verborgenheid met God, daar vind je zijn kracht, troost, vrede, vreugde, warmte, liefde. Daar ben je THUIS.

Jezus vertelde eens een gelijkenis over een schat in de akker.

"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen." (Matteüs 13:44, NBV2004)

Die schat is niets minder dan ... Jezus zelf.

"Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabijheid!' Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken" (Psalm 27:8, NBV2004)

"God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel ..." (Psalm 63:2, NBV2004)

Intieme gebedsrelatie met God

 

God verlangt naar je, naar die goede momenten van je onverdeelde aandacht voor Hem. Die zijn zo oneindig kostbaar voor je liefdevolle schepper en Vader. Echt, God geniet veel meer van een ontmoeting met jou dan je denkt. Je denkt al gauw te afstandelijk over Hem. Zeker, God is in de eerste plaats volmaakt heilig, en dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Maar zijn liefde is net zo oneindig groot en je mag er best naar verlangen die ook persoonlijk te ervaren. Hij is de levende God, die oneindig dicht bij je is als wedergeboren gelovige, door de inwoning van de Heilige Geest. Hij is met je verweven, je bent een deel van Hem geworden. En dat is een vorm van intimiteit die de mooiste vorm van intimiteit tussen mensen overstijgt.

Zie ook hoofdstuk 'Relatie met God'.

Gespreksvragen

 

 1. Wat maakt bidden voor jou tot iets moois?
 2. Hoe waardeer je jouw persoonlijke gebedsleven?
 3. Welke aspecten van gebed kun je benoemen van je eigen manier van bidden?
 4. Hoe belangrijk vind je bidden?
 5. Hoeveel tijd besteed je per dag aan bidden?
 6. In hoeverre ervaar je bidden als een verplichting die je hebt als christen?
 7. In hoeverre ervaar je bidden als iets wat op een natuurlijke manier voortvloeit uit je relatie met God?

Volgend onderwerp:

  6.5.2. Respect en vertrouwelijkheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies