link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.2. Respect en vertrouwelijkheid

Inhoud:

- God is heilig en liefdevol
- Is God ver weg of dichtbij?
- Bidden tot Wie?
- Bidden tot God de Vader
- Voel je thuis bij God
- Samenvatting
- Gespreksvragen


God is heilig en liefdevol

 

Kort gezegd mogen we de volgende innerlijke houding aannemen tegenover God:

 1. God is in de eerste plaats HEILIG en daardoor extreem hoog verheven boven ons. Hij is onze hemelse koning aan wie alle gelovigen onderworpen zijn. Dat vraagt om een houding van diep respect en ontzag.
 2. Daarnaast is God VOL LIEFDE. Daardoor zijn we 'kind aan huis' bij onze hemelse Vader en kunnen we heel vertrouwelijk met Hem spreken.

Het gaat er dus om dat je de juiste balans houdt tussen eerbied en vertrouwelijkheid. Als je teveel nadruk legt op Gods heiligheid, wordt je gebed afstandelijk en formeel. Als je teveel nadruk legt op vertrouwelijkheid, zou je gebed platvloers kunnen worden als een onderonsje, en ben je vooral gericht op jezelf en wat jou een goed gevoel geeft.

Vergeet niet dat echte vertrouwelijkheid pas kan ontstaan als je iemand beter leert kennen. Ik heb persoonlijk nooit met koning Willem Alexander gesproken. Stel dat ik hem plotseling zou ontmoeten en hem zou aanspreken met "Hoi, Willem!" dan zou dit wel erg ongepast zijn. Maar als zijn beste vriend of zijn broer hem op die manier zou begroeten, zou hij het vast wel prettig en vertrouwelijk vinden. Zo vind ik het ongepast wanneer ik jonge gelovigen die maar net de Heer hebben leren kennen hoor bidden met supervertrouwelijke aanspreekvormen alsof ze met God geknikkerd hebben.

En nu de andere kant van het verhaal. Als één van de prinsessen naar koning Willem Alexander toe zou lopen en zeggen: "Majesteit, is het mij vergund om een klein verzoek tot u te richten, als ik u niet ontrief?" Dan denk ik dat de koning wel iets zou zeggen als: "Doe normaal. Ik ben je pa, weet je nog?"

Kortom: Als je iemand ontmoet, dan doe je dat op een manier die past bij je relatie met die persoon. Als het om de ontmoeting met God gaat: spreek vertrouwelijk met God, je Vader, maar blijf daarbij altijd respectvol vanwege zijn heiligheid en grootheid. Dat kan heel goed samen gaan.

Zie ook onderwerp 'Gods heiligheid en liefde' in hoofdstuk 'Gods karakter' voor meer details.

Is God ver weg of dichtbij?

 

God is oneindig ver verheven boven ons mensen. Maar door de Heilige Geest is Hij tegelijk oneindig dichtbij iedere wedergeboren gelovige. Geen mens kan zo dicht bij je zijn als de Heilige Geest die in je hart woont! Daarom is de 'Vader in de hemel' (en evengoed Jezus) altijd heel dicht bij je. En dan hoef je nooit meer te bidden: "Heer, wilt U bij me zijn?" Want Hij IS bij je. Vergeet dat nooit.

Veel te veel christengelovigen bidden tot een God die ver weg is en ver buiten hun gewone leven staat. Doe dat niet en bid steeds tot de levende God die in de persoon van de Heilige Geest dichtbij is gekomen. De Geest van God, de Geest van Jezus woont in je. Jezus zei eens:

"... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen." (Johannes 14:23, NBV2004)

Kerkmensen met een oudtestamentisch godsbeeld bidden voornamelijk tot de Heer, Here of Heere, de heilige God die ver weg is, in de hoge hemel. Nieuwtestamentisch ingestelde gelovigen hebben een meer relationeel godsbeeld en bidden tot de liefhebbende hemelse Vader die door de inwoning van de Heilige Geest heel dichtbij is gekomen.

Zie ook hoofdstuk 'Relatie met God'.

Bidden tot Wie?

 

We kunnen aan verschillende mogelijkheden denken:

 1. Bidden tot God of de Heer, als algemene benaming (zonder één van de Godspersonen te benoemen)
 2. Bidden tot de Vader (omdat Hij de hoogste autoriteit heeft binnen de drie-eenheid van de Godheid)
 3. Bidden tot Jezus (omdat Hij de tussenpersoon is tussen God en de mensen)
 4. Bidden tot de Heilige Geest (omdat Hij in het hart van elke wedergeboren gelovige woont)

Voor al deze manieren van aanspreken is wel iets te zeggen. Je kunt tot Jezus bidden omdat je bij zijn persoon iets meer kunnen voorstellen. Jezus is bovendien aangewezen als tussenpersoon tussen God en mensen. Ook kun je de Heilige Geest aanspreken als dat toepasselijker lijkt, omdat Hij in jou als gelovige woont en dat is nog dichterbij.

Persoonlijk spreek ik God zelden aan met de afstandelijke woorden 'God' of 'Heer', behalve wanneer Gods macht en heerschappij ter sprake komen. Ik spreek God meestal aan als Vader, omdat de Bijbel daar de meeste aanleiding voor geeft en ik me ook thuis voel bij mijn hemelse Vader. Iets minder vaak spreek ik tot Jezus. Soms spreek ik de Heilige Geest aan, vooral wanneer ik met vragen zit, of wanneer ik zijn inzicht en leiding nodig heb.

Uiteindelijk is God één persoonlijkheid en de drie afzonderlijke Godspersonen hebben hetzelfde 'adres', dus laten we er maar geen al te zwaar punt van maken.

Bidden tot God de Vader

 

In alle gebeden van Jezus, die in de Bijbel vermeld zijn, zien we dat Jezus God aansprak als 'Vader'. Bijvoorbeeld:

(Bij het graf van Lazarus:) "... Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord." (Johannes 11:41, NBV2004)

(bij zijn kruisiging:) "... Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen ..." (Lucas 23:34, NBG1951)

Alleen op het dieptepunt van Jezus' lijden, toen de Vader zo ver weg leek te zijn, zei Hij bij wijze van uitzondering:

"... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Marcus 15:34, NBV2004)

Jezus benaderde zijn Vader vanuit zijn relatie met God. Jezus heeft zijn discipelen ook geleerd om God aan te spreken als 'Vader' in het meest bekende gebed uit de Bijbel: het 'Onze Vader'. De evangelist Lucas laat het woord 'onze' weg:

"... Wanneer jullie bidden, zeg dan: 'Vader ..." (Lucas 11:2, NBV2004)

Als wedergeboren gelovige word je dus aangespoord om God ook met die prachtige naam 'Vader' aan te spreken. God is namelijk je Vader in de meest letterlijke zin van het woord. Je aardse vader heeft je het aardse leven doorgegeven dat uiteindelijk van de Schepper komt. Bovendien heb je ook het nieuwe leven van Hem ontvangen. Meer dan een aardse vader is je hemelse Vader letterlijk met je verbonden. Vanuit die dubbele familierelatie mag je God benaderen.

"Door Hem durven wij, dankzij het geloof in Hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God." (Efeziërs 3:12, WV2012)

Zie ook hoofdstuk ' Relatie met God'.

Voel je thuis bij God

 

Het mooie van de omgang met God is dat je je als wedergeboren gelovige thuis kan voelen bij God. Je behoort immers tot het ' huisgezin van God'? Je mag dus gewoon zijn zoals je bent. Je hoeft je niet vromer of beter voor te doen dan je bent, want God kijkt daar wel doorheen. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent.

"HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten ... met al mijn wegen bent u vertrouwd ... Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven." (Psalm 139, 1-6, NBV2004)

God kent je niet alleen, maar Hij accepteert je volledig. Als je dat beseft, dan praat dat een stuk gemakkelijker. Als je met mensen praat, moet je soms erg op je woorden letten, omdat ze je woorden wel eens verkeerd kunnen opvatten. Bij God is dat veel gemakkelijker, want Hij weet al wat je bedoelt voordat je het uitspreekt. God begrijpt dus altijd wat je bedoelt, zelfs als je gedachten of gevoelens niet helemaal goed onder woorden kunt brengen. Heerlijk is dat.

Samenvatting

 

De innerlijke houding die bij gebed past is naar mijn mening een houding van:

 • eerbied vanwege Gods heiligheid
 • dankbaarheid tegenover Jezus die de weg tot God heeft geopend
 • verlangen naar een ontmoeting met God
 • besef van Gods voortdurende nabijheid
 • intimiteit vanwege je verbondenheid met je liefdevolle Vader

Gespreksvragen

 

 1. Welk gebedsaspect weegt voor jou zwaarder: (1) respect voor Gods grootheid en heiligheid of (2) vertrouwelijke omgang met God?
 2. Ervaar je God in je gebed als ver weg of als dichtbij?
 3. Bid je liever tot God de Vader of tot Jezus en waarom?
 4. Vind je bidden tot de Heilige Geest een optie? Licht je antwoord toe.
 5. In hoeverre vind je dat de balans tussen respect en vertrouwelijkheid in jouw manier van bidden wel wat beter kan?

Volgend onderwerp:

  6.5.3. Nederig en zelfbewust 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies