link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.3. Nederig en zelfbewust

Inhoud:

- Verootmoediging
- Je eigen vermeende grootheid afleggen
- Zonden belijden
- Afstand doen van je rechten
- Je eigen wil onderwerpen aan de wil van God
- Bewust zijn van je positie en identiteit
- Wat betekent dit voor de omgang met God?
- Gespreksvragen


Verootmoediging

 

We gaan nu een stap verder met de innerlijke gebedshouding. Als je met God wil spreken, is het belangrijk dat je de juiste positie inneemt tegenover God. Dat betekent zowel een houding van nederigheid als zelfbewustheid, je eigen kleinheid en tegelijk het besef wie je bent geworden als wedergeboren gelovige.

Verootmoediging is:

 1. je eigen vermeende grootheid afleggen
 2. afstand doen van je rechten
 3. je afhankelijkheid van God erkennen
 4. je eigen wil onderwerpen aan de wil van God

Je eigen vermeende grootheid afleggen

 

Of je het wil weten of niet, als gelovige vind je jezelf heel belangrijk. Ga in gedachten eens naar het kruis waar Jezus al zijn waardigheid heeft afgelegd en zich tot in het uiterste heeft vernederd. Wil je een navolger van Jezus zijn? Dan is het kruis een goed beginpunt, want daar mag je al je vermeende waardigheid afleggen, zoals:

 • zelfgenoegzaamheid (want je vindt jezelf niet zo slecht als de meeste andere mensen)
 • geloof in jezelf (want je knapt liefst alles zelf op en je hebt God alleen nodig als het fout gaat)
 • kritiek (want jij weet en doet bijna alles beter dan andere mensen)
 • lichtgeraaktheid (want je kunt soms van binnen fel reageren als je iets wordt aangedaan)
 • je verlangen om steeds je zin te willen hebben

Spreek deze dingen en andere vormen van trots uit voor God en lever ze als het ware bij Hem in. Nederigheid is een belangrijk element van gehoorzaamheid aan God.

"Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden." (Lucas 14:11, NBV2004)

Zie ook:
- onderwerp 'Trots en nederigheid' in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'
- de gelijkenis van de 'Farizeeër en tollenaar

Besef vooral hoe nietig je bent als klein mensje ten opzichte van de oneindig grote en almachtige God. Het is wel heel bijzonder dat je met Hem mag praten, dat Hij je kent, dat Hij je belangrijk vindt en oneindig veel van je houdt. Spreek dit ook uit tegenover je hemelse Vader en geniet van het feit dat die grote almachtige God aan jouw kant staat in het leven.

"De mens - zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen ..." (Psalm 103:15-17, NBV2004)

"... Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31, NBV2004)

Zonden belijden

 

Je gebed zal ernstig belemmerd worden als je rondloopt met onbeleden zonden.

"Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade." (Spreuken 28:13, HB2008)

Ga niet verder bidden voordat je je zonden beleden hebt.

 "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Afstand doen van je rechten

 

Bij de ontmoeting met God dienen we afstand te doen van onze vermeende rechten. Dat laatste kan best wel eens strijd kosten. Vaak menen we dat we recht hebben op bijvoorbeeld:

 • voorspoed
 • comfortabele levensomstandigheden
 • voldoende inkomsten
 • gezondheid
 • succes
 • een rechtvaardige behandeling
 • aandacht
 • respect

Jezus heeft al zijn rechten opgegeven toen Hij zich overgaf om gekruisigd te worden (Filippenzen 2:2-5).

"U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis." (Filippenzen 2:5-8, GNB1996)

Omdat Jezus afstand had gedaan van al zijn rechten als Godspersoon kon Hij het verdragen dat mensen Hem uitscholden, in zijn gezicht sloegen, Hem geselden en zelfs kruisigden. Daar was kracht voor nodig en die kracht kreeg Jezus doordat Hij zijn rechten had opgegeven. Ook de apostel Paulus had het één en ander geleerd in dit opzicht en hij kon zeggen:

"... Geen enkele situatie is mij vreemd: verzadigd zijn en honger lijden, overvloed hebben en tekortkomen. Alles kan ik aan, dankzij hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13, GNB1996)

Wil je een echte volgeling van Jezus zijn? Geef dan al je vermeende rechten op en kies ervoor om bewust uit Gods hand te leven. Misschien doe je er je hele leven over om die les te leren. Heb de moed om hierover met je hemelse Vader te spreken.

Als je afstand hebt gedaan van je vermeende rechten, hoef je die ook niet krampachtig na te jagen, omdat je geluk er niet vanaf hangt. Je hoeft je rechten niet langer te verdedigen en dat geeft ontspanning. In dat verband zei Jezus eens:

"... leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden." (Matteüs 11:29, NBV2004)

Je eigen wil onderwerpen aan de wil van God

 

Je leert de wil van God beter kennen als je vertrouwd raakt met de Bijbel en open staat voor Gods leiding in je leven.

Het overgeven van je eigen wil aan God kan soms een ware worsteling zijn. Denk eens aan de worsteling die Abraham moet hebben gehad om zijn zoon te offeren toen God dat van hem vroeg (Genesis 22). En let eens op David, hoeveel moeite hij had om afstand te doen van de zoon, die hij door zijn ontucht met Batseba verwekt had (2 Samuel 12:15-23). En denk eens aan Jezus, hoe Hij in de olijfgaard Getsemane met zijn Vader heeft geworsteld om zijn wil over te geven. Toen Hij uiteindelijk kon zeggen "Uw wil geschiede!" was dat geen fatalisme zo van 'vooruit dan maar', maar een bewuste overgave aan God. Het was geen zwakke lijdelijkheid, maar een krachtige overwinning, die beslissend was voor de gebeurtenissen die zouden volgen (Lucas 22:39-44).

Een gebed van overgave heeft iets van een geestelijk offer. Je legt als het ware jezelf op het altaar als een offer van liefdevolle toewijding aan God. Daarbij leg je alles op het altaar wat waarde voor je heeft en wat je graag als je eigendom beschouwt. Dus ook: je relaties, je toekomst, je dromen en plannen, kortom alles. Dat betekent niet dat je al je relaties moet verbreken en geen plannen meer mag maken. Het betekent wel dat je relaties gaat onderhouden die passen binnen Gods plan, dat je dromen en plannen gekoppeld zijn aan Gods wensen voor je leven, enzovoort. Je dient geen tirannieke God die misbruik maakt van je wilsovergave, maar een goede God die juist jouw leven maximaal wil verrijken met dingen die blijvende waarde hebben. Wanneer je iets anders wil dan wat God voor je zou willen, dan doe je jezelf tekort. Want het goede is de vijand van het beste, en het beste komt altijd van God. Geloof je dat?

Zie ook het onderwerp 'Overgave van de wil' in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

Bewust zijn van je positie en identiteit

 

Het is belangrijk om een evenwicht te bereiken tussen een houding van verootmoediging (klein worden voor God) en het besef van wie je bent als wedergeboren gelovige vanwege je verbondenheid met Jezus.

 1. Als je je alleen maar verootmoedigt zonder het besef van de geweldige positie die je hebt ontvangen, blijf je een krachteloze christen die geen gebruik maakt van de mogelijkheden die God je heeft gegeven.
 2. Als je alleen uitgaat van de geweldige positie die je hebt ontvangen zonder het besef van je eigen onvermogen en afhankelijkheid van God, word je gemakkelijk een ZELFverzekerde gelovige zonder besef van de eigen zwakheden en kwetsbaarheden. Dan maak je grote fouten.

Wanneer je het evenwicht weet te bewaren tussen nederigheid en geestelijke zelfbewustheid, kan de Heilige Geest het meeste in en door je heen doen.

Als je bent wedergeboren, heb je de volgende verandering meegemaakt in je positie ten opzichte van God:

voor je wedergeboorte
was je
na je wedergeboorte
ben je
een zondaar een rechtvaardige
een vijand van God een geliefd kind van God
een gevangene van de satan een burger van Gods koninkrijk
een geestelijk dood persoon iemand waarin Gods Geest woont

Identiteit van de wedergeboren gelovige

Zie ook onderwerp 'Je identiteit als christen' in hoofdstuk 'Anders denken'.

Wat betekent dit voor de omgang met God?

 

Onder meer het volgende:

 • Je bent een rechtvaardige - Kijk naar jezelf als een rechtvaardige. Maar blijf niet rondlopen met onbeleden zonden, maar belijd ze aan God zodat ze vergeven kunnen worden (1 Johannes 1:9). Dan houd je een rein geweten en dat is belangrijk.
 • Je bent een geliefd kind van God - Daardoor ben je dag en nacht welkom bij God die enorm geniet van jouw gebedsomgang met Hem. Je hemelse Vader wil je alles geven en alles voor je doen wat Hij nodig vindt voor je welzijn. God is een volmaakte Vader die niet alleen voor je wil zorgen, maar die je ook raad en persoonlijke leiding wil geven, die je wil uitdagen om stappen in het geloof te zetten.
 • Je bent een burger van Gods koninkrijk - Als hemelburger ben je een vertegenwoordiger van Jezus en mag je tegenover elke invloed van de satan optreden met de autoriteit van Jezus, bijvoorbeeld door te strijden in gebed, Ook mag je andere mensen zegenen in de naam van Jezus, en dat kan ook als een onderdeel van je voorbede.
 • Gods Geest woont in je - Daardoor sta je in open verbinding met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom hoef je nooit te vragen of God bij je wil zijn, want, Hij is al bij je en twijfel daar nooit aan. Het is een feit en laat dat zwaarder wegen dan je gevoelservaring! Je hoeft ook niet te bidden om kracht, want de onbeperkte krachtbron is in je. Die kracht komt in werking zodra je de dingen doet die God van je vraagt. De Heilige Geest wil je leren bidden binnen de wil van God en wil je te binnen brengen waarvoor en voor wie je mag bidden. Dat is een leerproces.

Gespreksvragen

 

 1. Hoe belangrijk vind je verootmoediging als een 'vast' onderdeel van je gebed?
 2. Hoe geef je daar inhoud aan?
 3. Welke vormen van geestelijke trots kom je tegen bij jezelf? Hoe wil je daarmee omgaan?
 4. Welke vormen van hulp en voorspoed verwacht je van God te ontvangen?
 5. Hoe moeilijk vind je het om je eigen beslissingen te nemen zonder ze aan God voor te leggen?
 6. Welke keuzen of beslissingen heb je genomen uit zelfzuchtige motieven, zonder rekening te houden met Gods belangen?
 7. Vanuit welke positie bid je tot God? Als dienaar, zondaar, gerechtvaardigde, gelovige, enz.?
 8. Welke voorrechten heb je als kind van God in je omgang met God?

Volgend onderwerp:

  6.5.4. Uiterlijke gebedshouding 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies