link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.5. Hoe praat je met God?

Inhoud:

- Stemgebruik
- Taalgebruik
- Wees vooral echt
- Gespreksvragen


Stemgebruik

 

Sommige gelovigen gaan bij het bidden op een heel andere toon spreken. Anderen gaan opgelegd opgewonden spreken, alsof ze altijd blij en enthousiast zijn. Weer anderen gaan juist extra langzaam of zuchtend spreken om daarmee hun eerbied, zondebesef en afhankelijkheid van God uit te drukken. Vooral onder predikanten zijn er die een speciale manier van spreken hebben ontwikkeld tijdens het voorgaan in gebed. Ook 'gewone gelovigen' nemen die predikantenstijl van bidden soms over, mogelijk omdat zij dat extra eerbiedig vinden klinken. Laten we alsjeblieft ophouden met poppenkast spelen en vooral gewoon doen als we bidden.

Bij het hardop bidden zijn de meesten eraan gewend om een bescheiden stemgeluid te produceren. Luid spreken lijkt minder eerbiedig. Bij een groepsgebed hoor je nogal eens dat mensen binnensmonds spreken en vaak op een saaie of klagerige toon. De Bijbel spoort ons nergens aan om zacht, mompelend of half fluisterend tot Hem te spreken. Nee, er zijn talloze voorbeelden in Gods Woord waardoor we worden aangespoord om onze stem juist goed te gebruiken:

"Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp ..." (Psalm 28:2, NBG1951)

"Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God - dat hij mij hoort." (Psalm 77:2, NBV2004)

"... En toen Samuel voor Israël tot de HERE riep, antwoordde de HERE hem. (1 Samuel 7:9, NBG1951)

"Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord ..." (Psalm 138:3, HSV2010)

"... Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang." (Psalm 100:1-2, NBV2004)

En kijk eens naar het volgende voorbeeld. Dat is nog eens een opgewekte manier om naar bed te gaan!

"Laten Zijn gunstelingen ... opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen" (Psalm 149:5, HSV2010)

Al deze voorbeelden laten zien dat luid stemgebruik aangeraden wordt en gepast is bij smeekbeden, lofprijzing en eerbetoon aan God.

Toch horen stilte en rust ook bij de ontmoeting met God. Tijdens een gesprek met vrienden kun je het ene moment heel rustig praten en dan weer luider spreken of heel hard lachen met elkaar als daar aanleiding voor is. Zo kun je tijdens een ontmoeting met God ook verschillende stemmingen meemaken met verschillende uitingsvormen. Zo is het echt niet raar als je huilt tijdens je gebed. Ook niet als je gaat lachen van ontspannen blijdschap of als je iets grappigs te binnen schiet. Het kan er allemaal bij horen. Zolang het maar echt is en geen aanstellerij.

Taalgebruik

 

Er zijn gelovigen die bij het bidden een andere taal gaan spreken. Ik hoorde eens een voorganger die in dit verband het volgende voorbeeld gaf van een zoon van 18 jaar en die zijn vader om iets wilde vragen: "O vader, u die mij kleding verschaft om mijn lichaamsdelen mee te bedekken, die mij voedsel geeft opdat ik in leven blijf, die mij een dak boven mijn hoofd geeft en een plek waar ik mijn moede hoofd kan nederleggen. Ik vraag u, wees zo goed om mij morgen uw auto te lenen. Ja, schenk mij de mogelijkheid om met dit voertuig naar de stad te gaan met mijn vrienden." Elke normale vader zou hier niet goed van worden. Denk je echt dat de hemelse Vader op zulke fratsen zit te wachten? Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Praat alsjeblieft gewoon tegen God.

Persoonlijk houd ik van alledaagse en hedendaagse termen als ik met God praat en wel om de volgende redenen:

  1. Gewone woorden en uitdrukkingen staan dichter bij je hart en je eigen belevingswereld. Plechtige termen scheppen een kloof tussen de beleefde werkelijkheid en de dingen van God. Dat is niet bevorderlijk voor de echtheid van het gebed.
  2. Vooral als het gaat om de relatie met God vind ik afstandelijke, plechtige termen erg ongepast omdat God zich nadrukkelijk je Vader heeft genoemd bij wie je kind aan huis bent.
  3. Verouderde termen wekken onbewust de indruk dat God de God uit het verleden is en niet de God van vandaag. Ze zijn niet eerbiediger dan alledaagse, gangbare woorden.

Nergens in de Bijbel vind ik aanwijzingen die ons aansporen plechtige, afstandelijke woorden te gebruiken als je met God spreekt, alsof dat eerbiediger is dan gewone woorden. In de oorspronkelijke talen van de Bijbelboeken wordt dat onderscheid eenvoudigweg niet gemaakt. Kortom: ik geloof dat God het liefst eenvoudige, oprechte gebeden hoort in onze dagelijkse taal, waarbij we respectvol en eerlijk tegen God zeggen wat in ons is, en niet wat in ons zou moeten zijn. God wil een gesprek van hart tot hart. Hij wil een ontmoeting met jezelf, niet met iemand die een rol speelt!

En als je je gemakkelijker uitspreekt in een streektaal of plaatselijk dialect, ga dan niet je best doen om tegenover God zo goed mogelijk Nederlands te spreken. Dan ben je meer bezig met het taalgebruik dan met de inhoud van je gebed. Bidden in je eigen dialect is niet oneerbiedig of onbeleefd. Maak er dan zelf ook maar geen probleem van!

Wees vooral echt

 

Bidden is praten met je hemelse Vader, van hart tot hart. Ik geloof niet dat God erg onder de indruk raakt van mooi klinkende woorden. Je hoort mensen wel eens zeggen: "Wat kan die persoon mooi bidden." Wat doet het ertoe? Als het maar echt is. Jezus waarschuwt vooral tegen ellenlange gebeden. Alsof God dan eerder geneigd zou zijn om te doen wat de bidder verlangt:

"Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk ..." (Matteüs 6:7, HSV2010)

Gespreksvragen

 

  1. In hoeverre praat je met God anders dan met mensen?
  2. Gebruik je in je gebed veel typische gebedsuitdrukkingen of praat je in gewoon modern Nederlands? Vind je dat beter dan dat je je eigen woorden gebruikt?
  3. Praat je met God in je plaatselijke dialect? Waarom wel of niet?
  4. Heb je wel eens geschreeuwd naar God? Kun je daar iets over zeggen?
  5. Hoe hoor je te praten tegen God?

Volgend onderwerp:

  6.5.6. Afgestemd zijn op God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies