link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.7. Therapeutisch gesprek met God

Inhoud:

- God als therapeut?
- God de heelmeester
- Genezing van je hart
- Je ziel en je hart voor God uitstorten
- God is ook je opvoeder
- Therapeutische waarde
- Gespreksvragen


God als therapeut?

 

Ik kan me voorstellen dat sommige lezers moeite hebben met het idee dat God onze therapeut zou zijn. Maar God is het wel en als je met Hem praat kan het een therapeutisch gesprek zijn waar je flink van opknapt. Is dat dan het doel van de persoonlijk omgang met God? Ja, heel vaak wel. Als het nodig is.

God de heelmeester

 

Het woord 'therapeut' betekent gewoon 'genezer' en het feit dat God geneest is een bekende Bijbelse waarheid.

"... Ik, de HERE, ben uw Heelmeester." (Exodus 15:26, NBG1951)

"... Ik ben de Heer. Ik zorg ervoor dat jullie gezond blijven." (Exodus 15:26, BGT2012)

Naar mijn mening geeft de BGT2012 de meest correcte vertaling weer. God wil in de eerste plaats dat we gezond blijven. Leven volgens Gods levenswet is de beste bescherming tegen allerlei ziekten en kwalen. Maar Jezus heeft duidelijk laten zien dat het genezen van ziekten evengoed valt onder zijn hoedanigheid van heelmeester. Dit is een geweldige belofte van God waar we als gelovigen veel te weinig van doordrongen zijn. God wil ons heel maken, herstellen wat in ons is stukgegaan. Hij weet hoe kwetsbaar we zijn in ons hart, in onze ziel en in ons lichaam, als mensen die deel uitmaken van een ontluisterde schepping. Daarom houd ik van dit ouderwetse woord 'heelmeester' in plaats van 'geneesheer' of 'iemand die geneest' in de modernere vertalingen, omdat dit woord zo'n breed betekenisgebied heeft. God wil ons niet alleen genezen van lichamelijke en innerlijke kwalen en gebreken, maar ons ook helpen gezond te blijven, zowel lichamelijk als innerlijk.

We weten dat God wonderen van genezing doet, niet alleen in Bijbelse tijden, maar ook nu. Heel wat mensen kunnen ervan getuigen. Maar het gaat God in de eerste plaats om de heelwording van ons innerlijk. En daarbij denken we aan mogelijke wonden in onze ziel en ons hart. Zulke wonden kunnen ook medeoorzaken zijn van veel ziekten.

Genezing van je hart

 

Dit is HET specialisme van God als heelmeester.

"Hij heelt hun hart, dat gebroken is, Hij verbindt hun wonden." (Psalm 147:3, WV2012)

God is graag bereid je hart te genezen van alles wat je verhindert om de overvloed van Gods zegeningen te ervaren. Voorwaarde is wel dat je ervoor kiest ermee naar God te gaan, de meest verstandige, de meest ervaren, de meest gemotiveerde, de meest liefdevolle, de meest krachtige therapeut die je maar kunt bedenken. Dat betekent niet dat je geen menselijke therapeuten mag raadplegen om je op het goede spoor te zetten. In veel gevallen is dat zelfs aan te raden, zolang ze je niets laten doen of bedenken wat tegen Gods Woord ingaat. Maar de enige ECHTE genezer van je hart is degene die je ontworpen en gemaakt heeft. Je Maker is de enige die je ook kan repareren.

Je ziel en je hart voor God uitstorten

 

Maak van je hart geen moordkuil. (Nederlands spreekwoord)

In je ziel bevinden zich je bewuste gedachten (verstand) en je emoties (gevoel) die vooral betrekking hebben op wat je bezighoudt of wat je meemaakt. In je hart bevinden zich onder meer je diepere gedachten en overleggingen (geweten) en je diepere gevoelens en verlangens (gemoed). Je bent maar gedeeltelijk bewust van wat zich daar allemaal afspeelt. Je hebt ook geen toegang tot al die gedachten, gevoelens en ervaringen uit het verleden die diep verborgen zitten in je hartsgeheugen. Maar God weet alles wat in je hart schuilt. Hij weet wat je zelf niet weet van jezelf. Daarom is God de ideale gesprekspartner. Er is niemand met wie je beter kan praten over wat je hart beroert.

In de Psalmen vind je veel gebeden waarin allerlei gedachten en gevoelens worden uitgesproken naar God toe.

"Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de HEER." (Psalm 102:1, NBV2004)

Veel mensen lopen rond met onverwerkte problemen uit het verleden en met beschadigde emoties. Anderen zijn nog niet klaar met de verwerking van verlies of teleurstelling. Weer anderen worden gekweld door angst, bezorgdheid of andere vormen van negatief denken.

Herken je dat bij jezelf? Praat er met God over. Vertel Hem je verhalen als je verleden je dwars zit. Maak Hem deelgenoot van die gedachten die steeds maar weer door je hoofd malen, van die vernederende, kwetsende of rampzalige gebeurtenissen die je levensvreugde lijken weg te nemen. Loop bij wijze van spreken met God, je heelmeester, door al die gebeurtenissen heen, zonder één detail over te slaan. Hij was erbij toen het gebeurde en Hij wil met jou die reis door het verleden maken en je verzekeren van zijn liefdevolle zorg en hulp.

God heeft alle tijd voor jou, heel eenvoudig omdat Hij boven de tijd staat. Hij kan met volle aandacht urenlang naar jouw verhalen luisteren zonder ongeduldig te worden en te zeggen: "Houd nu maar op, want Ik heb nog meer te doen." God heeft veel meer tijd en aandacht voor wat in je hart zit dan alle mensen bij elkaar.

"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7, HSV2010)

God nodigt je uit om je lasten bij Hem te brengen en bij Hem te laten. God kan er namelijk veel beter mee omgaan dan jij. Let eens op de woorden van een oud lied, de oorspronkelijke Engelstalige versie van "Welk een vriend is onze Jezus":

"Oh what needless pain we bear
just because we do not carry
everything to God in prayer"

Het is niet nodig om met je zorgen te blijven rondlopen. Vergeet dat nooit!

God is ook je opvoeder

 

Zo nodig wil God je ook weer op het rechte pad helpen als je verkeerde keuzes in je leven hebt gemaakt, door zonde of onwetendheid. Enkele voorbeelden:

 • Je kunt zicht krijgen op zonden die je gedaan hebt en die je niet eerder als zodanig had ontdekt. Je kunt zicht krijgen op zondige motieven achter je daden die aan de buitenkant misschien heel goed lijken. Die kun je vervolgens belijden zodat je geweten weer gezuiverd wordt. Ook dat is een vorm van genezing.
 • Je kunt onuitgesproken boosheid of bitterheid bij jezelf ontdekken en wat is het heilzaam om die dan toch bij God te uiten. Dat kan je helpen om mensen te gaan vergeven die je iets hebben aangedaan.
 • Je kunt nieuwe inzichten van God ontvangen over je levenssituatie, waardoor je die beter kunt aanvaarden.

Therapeutische waarde

 

Ja een ontmoeting met God kan veel therapeutische waarde hebben. God geeft:

 • troost als je bij Hem schuilt.
 • vrede door zijn aanwezigheid en doordat Hij de stormen in je hart tot bedaren brengt
 • kracht om met je leven om te gaan
 • goed zicht op de realiteit, zodat je je niet meer zo door je emoties laat leiden
 • uitdagingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en goede keuzen te maken

Zie ook hoofdstuk 'Beproevingen' over het omgaan met probleemsituaties vanuit de verbondenheid met God.

Gespreksvragen

 

 1. Maak je vaak gebruik van de mogelijkheid om je hart te luchten bij God en je zorgen met Hem te delen?
 2. Heb je ervaren dat het doorpraten van moeiten met God genezend werkt?
 3. Heb je wel eens vrede en troost gevonden bij God wanneer je een ernstig probleem had? Kun je daarover iets delen?

Volgend onderwerp:

  6.5.8. Dankzegging 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies