link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.9. Lofprijzing

Inhoud:

- Wat is lofprijzing?
- God zegenen
- Hemelse oorsprong
- Aspecten van lofprijzing
- Wanneer lofprijzing?
- Vooral lofprijzen als je er geen zin in hebt
- Gespreksvragen


Er zijn verschillende manieren om God groot te maken:

 1. dankzegging - God bedanken voor wat Hij jou heeft GEGEVEN
 2. lofprijzing - God eren om wat Hij heeft GEDAAN
 3. aanbidding - God bewonderen om wie Hij IS

Dankzegging, lofprijzing en aanbidding liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend.

Wat is lofprijzing?

 

Bij lofprijzing gaat het dus niet om wat je persoonlijk van God hebt gekregen, maar om je blijdschap over wat God in het algemeen heeft GEDAAN voor jou of voor anderen.

"Om uw daden, HEER, ben ik zo verheugd, ik juich van blijdschap om het werk van uw handen." (Psalm 92:5, WV2012)

"Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag" (Psalm 66:5, NBV2004)
"... als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren." (Jakobus 5:13, BGT2014)

Je kunt God prijzen door blije woorden als een gebed uit te spreken of door te zingen.

Lofprijzing is de weg naar Gods aanwezigheid.

Lofprijzing wil zeggen dat je iets goeds over God uitspreekt. Losse kreten als 'Halleluja' of clichés als 'Heer wij komen voor uw aangezicht om U te loven en te prijzen' zijn op zichzelf geen lofprijzingen zolang er niet bij gezegd wordt WAARVOOR je God prijst. Zo kun je God bijvoorbeeld prijzen:

 • omdat Hij je heeft bevrijd uit de macht van de satan
 • omdat Hij zijn Zoon heeft gegeven om jou met God te verzoenen
 • omdat Hij je rechtvaardig heeft verklaard
 • omdat Hij je nieuw leven heeft gegeven
 • om wat je de laatste tijd van Hem geleerd hebt
 • omdat Hij je antwoorden heeft doen vinden op je vragen
 • omdat Hij daadwerkelijk heeft geholpen toen je dat nodig had
 • enzovoort.

Je prijst God niet alleen voor wat Hij in het verleden gedaan heeft, maar ook voor wat Hij vandaag of later zal doen als uiting van geloofsvertrouwen. Lofprijzing is ook een geestelijk offer, waar je God veel vreugde mee geeft:

"En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen." (Hebreeën 13:15, WV2012)

Ook David wist dat zulke offers uit het hart meer waarde voor God hebben dan de offers die een onderdeel waren van de oudtestamentische eredienst:

"De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven." (Psalm 69:31-32, NBV2004).

Lees bijvoorbeeld Psalm 103 en Psalm 145 voor veel voorbeelden van lofprijzing.

God zegenen

 

In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het 'zegenen van God'. We kunnen dan denken aan Bijbelteksten zoals:

"Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER." (Psalm 118:26, NBV2004)

"Gezegend zij de God en Vader ..." (Efeziërs 1:3, NBG1951)

Het oudtestamentische bronwoord voor 'zegenen' in verband met God betekent vooral: 'grootmaken'. Het nieuwtestamentische bronwoord voor 'zegenen' kan ook betekenen: 'iets goeds over of tot iemand zeggen'. Daarom is het oorspronkelijke woord voor 'zegenen' met betrekking tot God in de meeste Nederlandse Bijbelvertalingen vertaald met 'prijzen' of 'dankzeggen'. Een voorbeeld:

"... Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name." (Psalm 103:1, KJV1611)

"... Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam." (Psalm 103:1, HSV2010)

"... Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam." (Psalm 103:1, NBV2004)

"... Ik dank de Heer, ik dank de heilige Heer vanuit het diepst van mijn hart." (Psalm 103:1, BGT2012)

Hemelse oorsprong

 

Lofprijzing begint in de hemel rondom Gods troon (door engelen en gelovige mensen in de hemel) en werkt door tot in de ziel van de gelovigen op aarde:

"De troon van de HERE staat in de hemel; Hij is Koning over alles.
Laten alle engelen de HERE loven en prijzen. Zij zijn sterke helden, die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
Laten alle hemelse legers de HERE prijzen. Zij zijn de dienaren, die zijn wil uitvoeren.
Laat alles wat de HERE heeft gemaakt Hem prijzen, overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen." (Psalm 103:19-22, HB2008)

Lofprijzing heeft een zuiverende uitwerking op de ziel van de gelovige. Bezorgdheid en deprimerende gedachten smelten weg als het hart gaat lofprijzen. Lofprijzing is immers een geloofsdaad en levend geloof brengt altijd iets goeds voort. Daardoor brengt God je hart vanuit de benauwdheid in de ruimte (Psalm 4:2; Psalm 118:5).

Aspecten van lofprijzing

 

In de brontekst van het Oude Testament worden verschillende woorden gebruikt om diverse aspecten van lofprijzing weer te geven:

 1. barach - God zegenen, Hem grootmaken, bewust van je eigen kleinheid
 2. jadah - als een kind je handen verlangend uitstrekken naar God
 3. tehillah - lofprijzing gericht aan God op de troon
 4. halal - enthousiaste proclamatie van Gods goedheid, uitbundig, vol emoties en stralend van vreugde (van dit woord komt het bekende woord "Halleluja")
 5. zamar - tot God zingen onder muzikale begeleiding
 6. shabach - luid roepend God verhogen, zijn grootheid verklaren, ondersteund met handgeklap

Deze woorden geven met elkaar een duidelijk beeld van het hart van ware lofprijzing.

Wanneer lofprijzing?

 

 

 • de hele dag:
  "U brengen wij onze hulde, de hele dag; u bewijzen wij eer, zonder ophouden." (Psalm 44:9, GNB1996)
 • 's nachts:
  " 's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven." (Psalm 42:9, HSV2010)
 • elke dag:
  "Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil." (Psalm 68:20, NBG1951)
 • levenslang:
  "Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben." (Psalm 104:33, NBG1951)

Vooral lofprijzen als je er geen zin in hebt

 

Je prijst God niet alleen als de zon schijnt en je heerlijk uitgerust lekker kunt genieten van een vrije dag. Echte lofprijzing ontstaat juist in omstandigheden die je neerdrukken. De eerste woorden van de bekende Psalm 103 luiden:

"Loof de HERE, mijn ziel ..." (Psalm 103:1, NBG1951)

Waarom zou David, de psalmdichter, met zo'n rare zin beginnen? Wie zegt er nu iets tegen zijn eigen ziel? Ik denk dat David dat zei, omdat hij op dat moment totaal niet in de stemming was om God te prijzen. Daarom zei hij tegen zijn ziel (zijn bewuste innerlijk): wees nu toch BEWUST van God en wat Hij allemaal gedaan heeft en tel je zegeningen, dan kun je weer lofprijzen.

Deze merkwaardige uitspraak van David was een uiting van geloof. Daarbij negeerde hij zijn gevoel en richtte hij zijn aandacht (verstand) op de waarheid over God. In het vervolg van Psalm 103 lezen we dat Davids gevoel meeging met de dankbaarheid van het verstand, waardoor hij zijn Heer met zijn hele hart en zijn hele ziel kon prijzen. Laten we zijn voorbeeld volgen.

Zie ook onderwerp 'Lofprijzing bij beproevingen' in hoofdstuk 'Beproevingen'.

Gespreksvragen

 

 1. Is lofprijzing net zoiets als iemand een compliment geven? Of toch iets anders?
 2. Om welke daden van God zou je Hem zoal willen eren?
 3. Hoe zou je God kunnen verheerlijken door je manier van leven?
 4. Kunnen mensen God zegenen? Zo ja, hoe kun je dat dan doen?
 5. Wat kunnen we als christenen leren van de verschillende woorden voor 'lofprijzing' in het Oude Testament?
 6. Onder welke omstandigheden heb je geleerd God te prijzen?

Volgend onderwerp:

  6.5.10. Aanbidding 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies