link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.10. Aanbidding

Inhoud:

- Wat is aanbidding?
- Aanbidding is vooral een levenshouding
- Vier aspecten van aanbidding
- Reukwerk als beeld van aanbidding
- Gespreksvragen


Er zijn verschillende manieren om God groot te maken:

 1. dankzegging - God bedanken voor wat Hij jou heeft GEGEVEN
 2. lofprijzing - God eren om wat Hij heeft GEDAAN
 3. aanbidding - God bewonderen om wie Hij IS

Dankzegging, lofprijzing en aanbidding liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend. liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend.

Wat is aanbidding?

 

Dankzegging en lofprijzing komt vooral voort uit je ziel, terwijl aanbidding voortkomt uit je hart, uit je diepste innerlijk. Vanuit je ziel (vooral je verstand en gevoel) ben je meer gericht op uiterlijkheden en omstandigheden. Vanuit je hart gaat het vooral om je persoonlijke relatie met God.

Als je God dankt voor zijn zegeningen en prijst voor wat Hij voor je gedaan heeft, ben in je in zekere zin toch nog met jezelf en je eigen wereldje bezig. Bij aanbidding ben je zelf helemaal buiten beeld en richt je al je aandacht alleen op God. Aanbidding betekent: God eren om wie Hij is, vol zijn van zijn aanwezigheid en verwonderd zijn over zijn adembenemende eigenschappen (Openbaring 15:2-4). In de Psalmen komen we veel voorbeelden van aanbidding tegen en ook in het Bijbelboek Openbaring (bijvoorbeeld in Openbaring 4:8-11; Openbaring 5:9-14).

Ik kan niet genoeg benadrukken dat het bij aanbidding alleen om God gaat. Het gaat niet om het ervaren van zijn tegenwoordigheid, niet om wat Hij voor je gedaan heeft, maar om wie Hij is, om zijn persoonlijkheid. Voor veel gelovigen is dat moeilijk op te pakken. Ook als er tijdens een bidstond een tijd van aanbidding wordt aangekondigd, dan zijn er altijd mensen die dat niet begrijpen, ook al wordt het nog zo duidelijk uitgelegd. Zij gaan dan iets over zichzelf zeggen, God bedanken voor iets of van alles vragen. Niet dat zoiets verkeerd is, maar het is geen aanbidding.

In sommige kerkelijke gemeenten heeft lofprijzing en aanbidding een aparte plaats gekregen in de zondagse samenkomst. Dat is meer dan liederen zingen, het is een ontmoeting met God. Daarbij helpen de woorden van liederen en de muzikale begeleiding de gelovigen om hun hart geheel op God te richten en ook om open te staan voor wat Hij hen wil zeggen door de liederen en door zijn Woord. Maar het is wel oppassen dat God het doel van de aanbidding blijft en niet het najagen van geestelijk genot. Want anders zou de mens met zijn gevoelens en behoeften toch weer in het middelpunt komen.

Zie meer hierover in het volgende onderwerp 'Zingen'.

Aanbidding is vooral een levenshouding

 

Aanbidding is meer dan een onderdeel van een gebedsontmoeting met God: het is bovenal een levenshouding, waarin je God de eerste plaats geeft. Het omgekeerde is ook waar. Als die liefdevolle toewijding geen deel uitmaakt van je totale levenshouding, klinken woorden van aanbidding onecht. Een levenshouding van aanbidding is het resultaat van wat God heeft gedaan in een mensenhart en de liefdevolle toewijding die daaruit opbloeit. Dit wordt prachtig uitgedrukt in de woorden van een lied:

"... Ik breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij ..." (Opwekkingslied 192)

Deze woorden doen me denken aan een persoon in het Nieuwe Testament die echt wist wat aanbidding was. Vlak voor het lijden en sterven kwam Maria bij Jezus binnen en zalfde Hem met een heerlijk ruikende parfum (Matteüs 26:6-13). Het had haar een kapitaal gekost, het was een echt offer. De omstanders wisten er geen raad mee. Ze vonden het een onzinnige geldverspilling, maar Jezus zag de waarde van dit aanbiddingsoffer: het was een uiting van Maria's liefdevolle toewijding. Enkele dagen later, toen Jezus aan het kruis zijn doodsstrijd streed, had Hij deze geur waarschijnlijk nog bij zich. Echte aanbidding maakt een langdurige indruk bij God.

Meer hierover in onderwerp 'Zalving van Jezus' in hoofdstuk 'Lijden van Jezus'.

Aanbidding is een levenshouding die het beste te vergelijken is met verliefdheid. Als je verliefd wordt, draait de hele wereld ineens om die ander. Bij aanbidding gaat je hart op dezelfde manier naar God uit, niet op vastgezette tijden, maar doorlopend:

zielsaspect aspecten van aanbidding
verstand Je wilt vooral aan Hem denken.
gevoel Je wilt vooral dicht bij Hem zijn.
wil Je wilt al je eigen plannen op Hem afstemmen en voor Hem leven.
gedrag Je wilt vooral doen wat Hem vreugde geeft.

Aanbidding

Aanbidding is dus niet hetzelfde als liedjes zingen waarin tienmaal de woorden 'ik houd van U' voorkomen. Een huwelijk is meer dan romantiek en zeggen dat je van elkaar houdt, ook al hoort dat er natuurlijk wel bij. In een huwelijk trek je vooral samen op in de praktijk van het dagelijks leven. Uit liefde doe je natuurlijk graag waar je de ander blij mee maakt. Je maakt God blij door van harte te doen wat zijn Woord zegt. Dat is de belangrijkste betekenis van 'houden van God'.

Lang niet alle gelovigen zijn echte aanbidders. De meeste gelovigen zijn namelijk veel voller van zichzelf dan van Jezus, ook al geven ze dat niet graag toe. Daarom zei Jezus dat de Vader echte aanbidders ZOEKT (Johannes 4:23). Heeft Hij in jou een echte aanbidder gevonden?

Vier aspecten van aanbidding

 

Neem eens de tijd om God te aanbidden om zijn eigenschappen, zoals beschreven in hoofdstuk 'Gods karakter'`

Oefen jezelf daarbij om eenzijdigheden in je aanbidding af te leren. Bijna iedere gelovige is geneigd om steeds eenzijdig de nadruk te leggen op bepaalde aspecten van God en andere te verwaarlozen, omdat die wat minder aanspreken. Het volgende overzicht van Gods karaktereigenschappen kan je daarbij helpen. Als je dat doet, zul je merken dat je een dieper ontzag en een nieuwe bewondering zal krijgen voor de veelzijdigheid en volmaaktheid van je Schepper en Herschepper.

Je zou God kunnen aanbidden aan de hand van het volgende overzicht van Gods karakteraspecten:

Gods karaktereigenschappen omschrijving
wijs verstandig God weet en doorziet alles - God is intelligent en diepzinnig - God onderwijst
rechtvaardig God spreekt de waarheid - God bepaalt wat goed en slecht is - God doet wat goed is
creatief God is schepper en herschepper - God is origineel en verrassend - God heeft hoge idealen
vriendelijk bewogen God is spontaan - God kan blij en verdrietig zijn - God kan toornig zijn over het kwade
relatiegericht God wil relaties met mensen - God wil communiceren - God wil bij mensen wonen
ruimhartig God is genadig en vergevingsgezind - God is vrijgevig - God is barmhartig
krachtig eigenmachtig God is onafhankelijk - God is soeverein - God is initiatiefrijk
gezagvol God beslist wat er gebeurt - Gods bestuur is volmaakt - God geeft leiding
daadkrachtig God treedt krachtig op - God beschermt,  geeft kracht en vergeldt het kwade
zorgzaam trouw God is beheerst en geduldig - God geeft vrede en veiligheid - God komt zijn beloften na
dienstbaar God is bescheiden en nederig - God is offerbereid - God voorziet in alles wat nodig is
werkzaam God onderhoudt de schepping - God zorgt voor structuur - God helpt en ondersteunt

Gods karaktereigenschappen

Meer details over Gods bijzondere eigenschappen in hoofdstuk 'Gods karakter'.

Reukwerk als beeld van aanbidding

 

In de oudtestamentische priesterdienst werd reukwerk geofferd op het reukofferaltaar. Dat reukoffer is te vergelijken met aanbidding. Het reukwerk moest uit vier verschillende ingrediënten worden samengesteld, waarbij van elk ingrediënt een gelijke hoeveelheid moest worden gebruikt (zie Exodus 30:34-35):

 1. druipende hars (werd ook als een soort balsem voor medicinale doeleinden gebruikt)
 2. onyx (waarschijnlijk een stof die gemaakt is van zeeslakken uit de Rode Zee; als die stof alleen verbrand wordt geeft het een scherpe, onprettige geur, maar samen met andere bestanddelen zorgt het voor een versterking van de geuren)
 3. galbanum (een soort melksap uit de wortels van verschillende soorten planten; op zich zelf is de geur bij verbranding niet aangenaam, maar de stof helpt de verbranding van het reukwerkmengsel te bevorderen)
 4. reine wierook (een soort hars uit de bast van bepaalde struiken; wierook was duurder naarmate ze helderder was, dus hier gaat het om het kostbaarste soort. Op het vuur gelegd brandt het gemakkelijk door het hoge oliegehalte en verspreidt het een aangename geur die zich als parfumgeur aan kleren hecht)

Misschien bestaat er wel een verband tussen deze vier bestanddelen van het reukwerk en de vier persoonlijkheidsaspecten van God. Ik heb die zelf niet kunnen ontdekken. In ieder geval kunnen we er dit uit leren: onze aanbidding moet gebalanceerd zijn, gebaseerd op een zuiver beeld van wie God is. Het is interessant om te weten dat verschillende bestanddelen uit het reukwerk op zichzelf ronduit stinken. Alleen in de juiste combinatie leveren ze het gewenste resultaat op. Laten we ernst maken met de les die we hieruit kunnen leren en zoeken naar meer balans en God aanbidden om zijn TOTALE persoonlijkheid.

Gespreksvragen

 

 1. Wat is aanbidding volgens jou, vergeleken met lofprijzing?
 2. Waarvoor zou jij God willen aanbidden?
 3. Op welke manieren kunnen we God aanbidden in ons gebed? Op welke manieren doe je het zelf?
 4. Op welke manieren kunnen we God onze aanbidding tonen in onze manier van leven?

Volgend onderwerp:

  6.5.11. Zingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies