link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.12. Uitnodiging om te vragen

Inhoud:

- Bidden betekent: vragen, smeken
- God is ruimhartig
- Besef van afhankelijkheid
- Belofte om te ontvangen
- Niet afwachten, maar vol geloofsvertrouwen vragen
- Gespreksvragen


Bidden betekent: vragen, smeken

 

Het Nederlandse woord 'bidden' betekent oorspronkelijk: iemand een dringend of smekend verzoek doen. Binnen Herschepping bedoelen we met 'bidden' en 'gebed' een veel breder begrip: communiceren met God, omgang met Hem hebben. Dit is een inleidend onderwerp over verzoeken die je tot God kunt richten.

Jezus nodigt gelovigen uit om onze gebedsverzoeken tot God te richten. Je mag dit 'bidden' of gewoon 'vragen' noemen.

"Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt,
en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan." (Matteüs 7:7-8, NBV2004)

God is ruimhartig

 

Met die woorden bedoelde Jezus te zeggen dat God buitengewoon ruimhartig is in het beantwoorden van gebeden. Het aangehaalde Bijbelgedeelte klinkt uitnodigend en warm en ook heel relatiegericht. God verhoort gebeden op een liefdevolle, bedachtzame en vaderlijke manier.

Er zijn heel wat Bijbelgedeelten te vinden waarin God ons uitnodigt Hem te vragen om wat we nodig hebben, om, hulp, wijsheid, enzovoort. Enkele voorbeelden:

"... laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6, HSV2010)

"... U roep ik, HEER, haast u en help mij; luister toch, nu ik luid tot U roep ..." (Psalm 141:1, WV2012)

Je mag God vragen om kleine dingen, grote dingen en alles er tussenin. Geen gebedsverzoek is te klein voor Gods aandacht, een geen gebedsverzoek is te groot. In de praktijk zijn onze gebedsverzoeken altijd te klein. Er zijn geen grenzen aan wat God wil doen in antwoord op gelovig gebed. Kijk eens naar Efeziërs 3:20-21 dat we steeds iets completer gaan weergeven:

"(God is) bij machte te doen wat wij vragen ..."

"(God is) bij machte te doen wat wij vragen of denken ..."

"(God is) bij machte meer te doen dan wij vragen of denken ..."

"(God is) bij machte veel meer te doen dan wij vragen of denken ..."

"(God is) bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken ..."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen." (Efeziërs 3:20-21, NBV2004)

Is dat duidelijk genoeg?

Besef van afhankelijkheid

 

De uitnodiging om vraaggebeden tot God te richten heeft als doel: om je aan te sporen te leven uit geloof en om erbij stil te staan dat je in elk opzicht afhankelijk bent van Hem. Mensen zonder God doen hun uiterste best om zo onafhankelijk mogelijk door het leven te gaan. Kinderen van God leven anders. Ze weten zich klein en onbeduidend vergeleken met de machtige God die de hele schepping omvat, maar weten zich sterk door hun verbondenheid met God. Een nederige, zich afhankelijk wetende gelovige die in verbinding staat met de allerhoogste God. Vanuit die verbondenheid kunnen de mooiste dingen ontstaan.

Belofte om te ontvangen

 

Jezus heeft nadrukkelijk de verhoring van gebeden beloofd en dat is één van de meest kostbare beloften die we zwart op wit in de Bijbel kunnen vinden in niet mis te verstane bewoordingen:

"Vraag en er zal je gegeven worden ... Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen." (Matteüs 7:7,11, NBV2004)

De bedoeling is overduidelijk: God wil je van harte het allerbeste geven in antwoord op je gebeden, tenzij Hij goede redenen heeft om het niet te doen.

God wil ons vaak meer geven dan waar we om vragen. We bidden soms zoals de bedelaar die de apostelen Petrus en Johannes tegenkwamen in de poort van de Joodse tempel in Jeruzalem (Handelingen 3:1-10). Deze man was verlamd vanaf zijn geboorte en vroeg de langskomende apostelen om een paar centen. Door de kracht van de Heilige Geest gaven zij hem niet het geld waar hij om vroeg, maar veel meer: genezing van zijn verlamming. Zo goed is God! Even later sprong de man dol van blijdschap en dankbaarheid door de tempel om God luidkeels te prijzen.

Zie over Gods bereidheid om te geven in onderwerp 'Vriend in nood' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Niet afwachten, maar vol geloofsvertrouwen vragen

 

Let eens op het volgende voorbeeld uit de Bijbel. Er kwam eens een blinde man naar Jezus toe. Als hij was blijven zitten was hij nooit genezen. Maar ondanks dat de omstanders hem irritant vonden en hem tegen wilden houden, wilde hij maar één ding: naar Jezus toe. Want Jezus was de enige waarvan hij vertrouwde dat die hem zou kunnen helpen.

" 'Wat kan ik voor u doen?' vroeg Jezus. 'Wat wilt u?' 'Weer zien, rabbi!' antwoordde hij." (Marcus 10:51, GNB1996)

Stelde Jezus de man een overbodige vraag? Jezus wist toch maar al te goed waarvoor de blinde man bij Hem kwam? Maar Jezus wilde de vraag uit zijn eigen mond horen en proeven of hij al of niet geloofde dat Jezus hem ook daadwerkelijk zou genezen. Jezus voelt haarfijn de hartsgesteldheid van mensen aan wanneer ze tot Hem spreken. Jezus proefde in dit geval dat de blinde man oprecht geloofde dat Hij hem KON genezen en dat Hij hem ook WILDE genezen.

" 'Ga maar,' zei Jezus, 'uw geloof heeft u gered.' Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Jezus op zijn weg." (Marcus 10:52, GNB1996)

Met 'gered' is hier natuurlijk bedoeld: 'genezen'. Dit voorval maakt duidelijk waarom Jezus ook jou uitnodigt om je behoeften aan God bekend te maken. Op het moment dat je een vraaggebed uitspreekt proeft God of het woorden MET of ZONDER geloof zijn. Vraaggebeden MET geloof verhoort God maar al te graag. Vraaggebeden zonder geloof zijn zinloos.

Zie meer hierover in onderwerp 'Bartimeüs' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Gespreksvragen

 

  1. Waar mogen we God om vragen?
  2. Wat laat je van jezelf zien in de dingen die je van God vraagt?
  3. Wat zijn de grenzen voor vraaggebeden?
  4. Ben je gewend om alleen kleine dingen van God te vragen, of ook wel eens grote dingen?

Volgend onderwerp:

  6.5.13. Vraaggebeden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies