link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.14. Bidden om zegeningen

Inhoud:

- Alle zegeningen komen van God
- God zegent gelovigen die met Hem wandelen
- Materiële of geestelijke zegeningen
- Gespreksvragen


Alle zegeningen komen van God

 

Het woord zegen heeft een brede betekenis: alle goede dingen die God voor mensen doet of aan hen geeft, rechtstreeks of via andere mensen. We kunnen dan denken aan alle mogelijke geestelijke zegeningen (zoals Gods kracht, aanwezigheid, inzicht), maar ook aan aardse, materiële zegeningen (zoals voorspoed, hulp, gezondheid). Als gelovigen weten we dat alle goede dingen van God afkomstig zijn:

"Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader ..." (Jakobus 1:17, NBG1951)

Zegen is wat God het beste voor je vindt en wat Hij je wil geven. Sommige dingen, die je zelf een zegening zou noemen, zijn misschien niet goed voor je, zoals te veel rijkdom en voortdurend succes. Tegenslagen en moeiten kan God juist gebruiken om je dichter bij Hem te krijgen. Die tegenslagen en moeiten op zich zijn geen zegeningen, maar DAARNAAST wil God vaak zegeningen geven die de narigheid van moeilijke levensomstandigheden ruimschoots compenseren.

De Bijbel spoort ons nauwelijks aan om God om een zegen voor jezelf te vragen. Het komt maar een enkele maal in het Oude Testament voor en in het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal niet. Dat zal velen van ons verbazen, want bidden om een zegen van God te ontvangen wordt heel, heel veel gedaan door christenen.

God zegent gelovigen die met Hem wandelen

 

God zegent wie Hem gehoorzamen, niet zozeer wie erom bidden.

Door ongehoorzaamheid ontstaat een verwijdering tussen God en de gelovige en daardoor wordt Gods zegen afgeremd. Andersom ook: als de gelovige leeft zoals God het wil, wordt hij overvloedig gezegend.

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, NBV2004)

Als je op weg bent met God en wandelt in zijn wil, dan zegent Hij je. En dan heb je eigenlijk niet zo veel meer om te vragen voor jezelf. Want God geeft je alles wat je nodig hebt:

"Mijn God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus Jezus." (Filippenzen 4:19, GNB1996)

Verder is het belangrijk dat je leeft in de vrijheid van Jezus en dat er ook geen andere blokkades zijn. Dat zijn vooral onbeleden zonden, gebondenheden aan negatieve denkpatronen, gebondenheden in je gevoelsleven en allerlei verslaafdheden. Al zulke dingen verstoren je communicatie met God en verhinderen of verminderen de doorstroming van God liefde, kracht EN van allerlei zegeningen.

Kortom: de mate waarin God je zegent hangt niet zozeer af van je gebeden om zegeningen, maar van hoe dicht je bij Jezus leeft en doet wat Hij heeft gezegd!

Zie ook onderwerp 'Gehoorzaamheid en zegen' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Materiële of geestelijke zegeningen

 

"... als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen." (Jakobus 4:3, NBV2004)

Dit is een terechtwijzing aan mensen die wereldgezind leven en God vragen om hen van alles te geven, vooral materiële zegeningen, zoals gezondheid en dagelijkse behoeften. Als je gebrek hebt aan iets mag je God natuurlijk altijd vragen om je te geven wat je denkt nodig te hebben. Maar laat God uitmaken wat je ECHT nodig hebt op dat moment. En bedenk ook: Gods kinderen hebben geen RECHT op voortdurende materiële voorspoed.

"... laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6, HSV2010)

En nu hoop je natuurlijk dat hij in het volgende Bijbelvers gaat zeggen: "en je zult alles krijgen wat je vraagt." Maar de Bijbel zegt iets heel anders:

"en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." (Filippenzen 4:7, HSV2010)

Dat lijkt op het eerste gezicht een dooddoener, een doekje voor het bloeden, een miezerig troostprijsje. Het kan voorkomen dat je God om materiële zegeningen vraagt, maar dat Hij je in plaats daarvan een geestelijke zegen geeft, namelijk Gods bovennatuurlijke vrede en kracht om verder te leven. Iemand die de wandel met God niet kent, begrijpt dit niet. Hij heeft liever iets concreets en wordt boos als je met zo'n 'flauwe' Bijbeltekst aankomt. Maar wie wel dicht bij God leeft weet dat die vrede van God een rijk bezit is waardoor je alles aankan, zoals de apostel Paulus geleerd heeft:

"Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13, NBV2004)

Een gerijpte christengelovige weet dat geestelijke zegeningen veel meer waarde hebben dan materiële zegeningen. In de volgende woorden van Jezus worden zowel materiële als geestelijke zegeningen genoemd:

"Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen." (Lucas 11:11-13, NBV2004)

Het voorbeeld dat Jezus geeft, een kind dat zijn vader om eten vraagt, gaat over materiële dingen. Ook hier schakelt Jezus over van materiële naar geestelijke dingen, want dat zijn bij uitstek de zegeningen waar het hart van een christengelovige vooral naar uitgaat. De vervulling en uitwerking van de Heilige Geest in het hart van gelovigen is DE geestelijke zegen bij uitstek.

Zie ook:
- onderwerp 'Gods zegeningen' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'
- onderwerp 'Gebed van Jabes' in dit hoofdstuk

Gespreksvragen

 

  1. Welke soort zegeningen zijn voor jou het meest waardevol? Denk dan aan (1) materiële zegeningen en (2) geestelijke zegeningen.
  2. Wat is de belangrijkste voorwaarde om zegeningen te ontvangen? Er om bidden of iets anders?
  3. Welke barrières kun je bedenken die het ontvangen van zegeningen kunnen blokkeren?
  4. Welke nieuwe dingen heb je in dit onderwerp geleerd?

Volgend onderwerp:

  6.5.15. Bidden voor het eten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies