link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.16. Bidden om meer kracht

Inhoud:

- Wees sterk
- Kracht van de Heilige Geest
- De werking van Gods kracht
- Bidden om een sterker geloof
- Gespreksvragen


Dit onderwerp gaat niet over het bidden om kracht als je iets moeilijks meemaakt of in paniek dreigt te raken. Zie daarvoor onderwerp ' Gebed om hulp bij uitdagingen' verderop in dit hoofdstuk.

Nu gaat het over gelovigen die zich in geestelijk opzicht niet zo sterk voelen en God willen vragen of Hij hen meer innerlijke kracht en een sterker geloof wil geven.

Wees sterk

 

Wat zegt de Bijbel over het ontvangen van kracht? Er zijn talloze voorbeelden in de Bijbel (in het Oude en Nieuwe Testament) waarin God mensen niet aanspoort te bidden om kracht, maar juist OPDRAAGT om krachtig te zijn. Voorbeelden:

"... wees sterk en moedig... want de HERE, uw God is met u, overal waar gij gaat." (Jozua 1:9, NBG1951)

"Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER." (Psalm 27:14, NBV2004)

"Voorts, weest krachtig in de HERE en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan..." (Efeziërs 6:10-11, NBG1951)

Voor de woorden 'weest krachtig' in de laatste Bijbeltekst staat in de Griekse brontekst een woord-vorm die letterlijk betekent: 'wees bekrachtigd wordend'. Dat maakt alles een stuk duidelijker. Als gelovige heb je dus de opdracht en de aansporing om krachtig te zijn, en dat wijst op je eigen verantwoordelijkheid om initiatieven te nemen en stappen in geloof te nemen. Tegelijk kijk je als het ware op naar de Heer omdat die kracht van Hem komt. Door in geloofsvertrouwen naar Hem op te zien wordt die kracht ook geactiveerd door de Heilige Geest die in je woont en dan BEN je ook krachtig. En dat staat allemaal in één Grieks woord. Echt, het Woord van God is soms te rijk om goed te kunnen vertalen!

Kracht van de Heilige Geest

 

We gaan deze belangrijke gedachte nog iets verder uitwerken. Terwijl gelovigen onder het Oude Verbond werden aangespoord om hun vertrouwen te stellen op Gods kracht die van buiten af aan hen werd gegeven, zien we onder het Nieuwe Verbond een ander concept:

"... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal..." (Handelingen 1:8, HSV2010)

Om te beginnen is het van belang dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Als je nog niet eerder zo'n vervulling hebt meegemaakt, dan mag je God daarom bidden. Want je hebt niet alleen nodig dat de Heilige Geest in je is komen wonen, zoals iedere ware gelovige heeft meegemaakt bij zijn wedergeboorte, maar ook dat de Heilige Geest de ruimte krijgt in je leven om zich te manifesteren.

Zie hiervoor de onderwerpen over vervulling met de Heilige Geest in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Geen enkele wedergeboren gelovige hoeft om Gods kracht (in geestelijke zin dus) te bidden. De Heilige Geest, die in hem woont, is zijn permanent aanwezige krachtbron.

De werking van Gods kracht

 

Door in het geloof te doen wat God zegt komt die kracht vrij om te worden ingezet tot Gods eer. Je gaat niet eerst bidden om kracht, vervolgens zitten wachten tot je een power-up van boven voelt komen om daarna pas in actie te komen. Zo werkt het niet. De kracht ontvang je op het moment dat je Gods wil gaat uitvoeren.

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timoteüs 1:7, NBV2004)

"Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, HSV2010)

We hebben het hier over dat wonderlijke samenwerkingsverband tussen God en mens: de almachtige God die in en door een zwak mens werkt en dat is de winnende combinatie.

Elke auto heeft op zijn minst twee motoren: een startmotor en een hoofdmotor. De startmotor dient alleen maar om de hoofdmotor op gang te brengen. Zo zijn we als gelovigen verantwoordelijk om de startmotor van het geloof te bedienen. God zorgt dan voor een krachtige werking van de hoofdmotor, die wordt geactiveerd door het geloof van de gelovige. Daarom bad Paulus vaak het volgende gebed voor gelovigen:

"Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien ... hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven." (Efeziërs 1:18-19, NBV2004)

Zie ook hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

Bidden om een sterker geloof

 

De twaalf discipelen van Jezus meenden dat je pas een sterker geloof kreeg door een aanraking van God. Vandaar het volgende:

"En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof." (Lucas 17:5, HSV2010)

Jezus legde hen daarna niet de handen op om hun geloof sterker te maken. Hij beloofde hen ook niet dat God een gebed om een sterker geloof zou verhoren. Zo werkt het namelijk niet. Let goed op de reactie van Jezus:

"... Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een boom zegt: 'Trek je wortels uit de grond en ga in de zee staan,' dan doet hij dat." (Lucas 17:6, BGT2012)

Geloof wordt pas sterker wanneer je je geloof gebruikt en in daden omzet. Het groeit door alle kleine en grotere geloofskeuzen die je maakt, door alle beslissingen die je neemt vanuit je vertrouwen op God. Ook mensen met een beginnend geloof zijn in staat om opzienbarende dingen te doen, als ze eenvoudigweg vertrouwen op de grote God en zijn oneindig grote macht.

Zie ook onderwerp 'Mosterdzaad' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Gespreksvragen

 

  1. Heb je God wel eens gevraagd of Hij je meer kracht wil geven?
  2. Waarom is zo'n gebed onnodig, of vind je het juist wel een goed gebed?
  3. Ken je Bijbelse voorbeelden van mensen die kracht van God hebben gekregen om vol te houden onder moeilijke omstandigheden?
  4. Op welke manieren heb je dit zelf ook ervaren?
  5. Ken je Bijbelse voorbeelden van mensen die kracht van God hebben gekregen om een moeilijke (of zelfs onmogelijke) taak uit te voeren?
  6. Op welke manieren heb je dit zelf ook ervaren?

Volgend onderwerp:

  6.5.17. Bidden om dagelijkse hulp 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies