link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.17. Bidden om dagelijkse hulp

Inhoud:

- Je Helper is altijd bij je
- Is dagelijks bidden om Gods hulp dan nog nodig?
- Gods hulp willen ervaren
- Bidden om bescherming en bewaring
- Bidden om hulp en eigen verantwoordelijkheid
- Conclusie
- Gespreksvragen


Je Helper is altijd bij je

 

In Johannes 14:16-24 belooft Jezus aan de discipelen dat Hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou geven aan zijn volgelingen:

"Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn." (Johannes 14:16-17, GNB1996)

Als gelovige heb je bij je wedergeboorte de Heilige Geest ontvangen om vanaf dat moment altijd bij je te zijn. Hij is net zo dicht bij je als dat Jezus bij zijn twaalf discipelen was toen Hij met hen optrok. Door de inwoning van de Heilige Geest zijn God de Vader en Jezus ook bij je, omdat Vader, Zoon en Geest één geheel vormen. De Heilige Geest is je permanent aanwezige bron van kracht en alle hulp die je nodig hebt in je leven. Twijfel geen moment aan zijn aanwezigheid!

Als helper neemt de Heilige Geest niet de besturing van je leven over, want Hij zal altijd je vrije wil respecteren en nooit de keuzevrijheid van je afnemen. Wel zul je merken dat de adviezen van de Heilige Geest altijd leiden tot zegen en vruchtdragen. Ze zijn veel beter dan wat je zelf kan bedenken. De kracht en de hulp van de Heilige Geest zul je ervaren telkens wanneer je stappen neemt in geloof en ervoor kiest om op zijn hulp te vertrouwen.

Is dagelijks bidden om Gods hulp dan nog nodig?

 

In de praktijk vragen veel gelovigen God vaak om hulp die te maken heeft met de dagelijkse gebeurtenissen, terwijl ik denk dat we in veel gevallen beter God kunnen vertrouwen en bedanken dan Hem erom te vragen, eenvoudigweg omdat Hij deze hulp allang definitief heeft toegezegd. Deze gedachte sluit aan bij de conclusies uit onderwerp 'Vraaggebeden' eerder in dit hoofdstuk.

Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken.

veelgehoorde gebeden terwijl Gods Woord zegt: maar het kan ook zo:
Heer, wilt U vandaag bij mij zijn? "En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn." (Johannes 14:16, WV2012) Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Bij U ben ik elk moment van de dag veilig. Ook vandaag!
Heer, wilt U met mij meegaan en mij bewaren op de weg naar huis. "Zijn zij (engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil (=eeuwig leven) zullen beërven?" (Hebreeën 1:14, NBG1951)
"Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid." (Psalm 125:2, NBV2004)
Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Bij U ben ik elk moment van de dag veilig, ook onderweg! Wilt U me helpen om oplettend te zijn in het verkeer?
Here houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. "In vrede ga ik naar bed, vredig slaap ik in; alleen u, Heer, geeft mij rust en veiligheid." (Psalm 4:9, GNB1996)
"Ik ga liggen, val in slaap en word wakker - de HEER beschermt mij." (Psalm 3:6, NBV2004)
Dank U Vader, dat ik ook vannacht veilig kan slapen, omdat U bij me bent.
Heer, wilt U mij vandaag helpen met mijn werk? "Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou." (Handelingen 2:25, NBG1951)
"Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2, NBV2004)
Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Dat is een geweldige zegen. Daarom vertrouw ik op uw aanwezigheid en hulp vandaag.

Vergeet nooit dat je als gelovige niet verbonden bent met een verre God. God is heel dicht bij alle wedergeboren gelovigen, want voor hen geldt dat de Heilige Geest permanent in hun hart woont. Bid daarom alsjeblieft tot de God die dichtbij IS en dat houdt heel veel in. Het is goed om dat in je gebeden te laten doorklinken.

Gods hulp willen ervaren

 

Veel gebeden om dagelijkse hulp zijn in feite geen gebeden om Gods aanwezigheid, maar gebeden om zijn ondersteunende aanwezigheid te mogen ervaren. Als iemand bijvoorbeeld bidt: "Heer wilt U vandaag bij me zijn" dan kan hij daarmee BEDOELEN: "Heer ik voel me onveilig en ik zou uw aanwezigheid vandaag zo graag willen ervaren ter bemoediging." In dat geval zou ik zeggen: zeg dan ook wat je bedoelt, dat maakt alles veel helderder.

Als je behoefte hebt aan het ervaren van Gods bemoedigende aanwezigheid, zou je ook het volgende kunnen bidden: "Heer, ik weet dat U elk moment van de dag bij me bent. Maar diep in mijn hart zie ik tegen deze dag op. Daarom zou ik het fijn vinden als ik U heel persoonlijk zou ervaren wanneer ik dat moeilijke moet ondergaan. Maar zelfs als ik uw aanwezigheid niet voel, dan toch nog ben ik blij en dankbaar dat U er bent." Kijk, dat is eerlijke taal en bovendien geloofstaal. Op deze manier steun je op Gods beloften en niet op je gevoel. Natuurlijk wil ik het zoeken van geestelijke ervaringen niet ontmoedigen, maar wel in het juiste perspectief zetten. Ervaringen zijn wel nuttig ter bemoediging en ter ondersteuning van je geloof, maar je hebt ze niet altijd nodig. Wat je ECHT nodig hebt is dat je leert vertrouwen op Gods beloften en dat je je niet door gevoelens, zorgen of omstandigheden laat ontmoedigen.

Bidden om bescherming en bewaring

 

In de Psalmen vinden we veel teksten over het feit dat God gelovigen beschermt en bewaart voor onheil. Lees bijvoorbeeld de volgende woorden uit een bekende Psalm:

"hij (=God) zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild ... Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen ... Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen." (Psalm 91, NBV2004)

Hoe moeten we omgaan met zulke beloften van Gods kant. Belooft God aan alle christengelovigen een complete allrisk bescherming tegen elk denkbaar gevaar? We weten maar al te goed dat dit niet zo werkt. Maar hoe werkt het dan wel? Ook bij teksten als deze moeten we rekening houden met het verschil tussen het Oude en Nieuwe Verbond. De beloften vanuit het Oude Verbond zijn voornamelijk fysiek van aard, terwijl die onder het Nieuwe Verbond vooral geestelijk van aard zijn. De bescherming die God aan nieuwtestamentische gelovigen garandeert is bescherming tegen de aanvallen en bedreigingen van de satan, zo lang ze in verbondenheid met God leven. Lees bijvoorbeeld eens Psalm 64:2-7 waarbij je de 'vijanden' kunt vervangen door 'demonische machten'.

Daarnaast mag je God natuurlijk vragen om fysieke bescherming, vooral als je gevaarlijk werk doet of een reis moet maken waarbij je risico's loopt. Er zijn veel voorbeelden van gelovigen die in antwoord op gebed op bijzondere manieren bewaard zijn voor ernstige ongevallen. Ik geloof ik dat Gods engelen ons geregeld tegen bepaalde gevaren beschermen, meestal zonder dat we het in de gaten hebben. Tegelijk mogen we God ook vragen om alertheid zodat we gevaren kunnen onderkennen. En toch kun je getroffen worden door één of ander onheil. Waarom God zulke dingen toelaat is meestal niet duidelijk. Maar als het gebeurt gaat God het laten meewerken om je dichter bij Hem te brengen, zodat je er uiteindelijk profijt uit behaalt.

"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede." (Romeinen 8:28, NBV2004)

Bidden om hulp en eigen verantwoordelijkheid

 

We moeten God nooit vragen om te doen wat Hij ONS heeft opgedragen om te doen, want daarvoor zijn we natuurlijk zelf verantwoordelijk. Toch hoor ik mensen wel eens bidden op de volgende manier: "Heer geef dat ik dit of dat mag/zal doen." Dat klinkt wel vroom, maar als je er goed over nadenkt is het onzin. Kijk eens naar de volgende voorbeelden van zulke gebeden:

gebeden die we wel eens horen: terwijl Gods Woord zegt:
Heer, maak mij dankbaar. "... wees dankbaar" (Kolossenzen 3:15, GNB1996)
Heer, maak mij blij. "Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!" (Filippenzen 4:4, WV2012)
Heer, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. "... Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past." (Romeinen 12:1, WV2012)
Heer, maak dat ik u meer liefheb. "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten." (Marcus 12:30, GNB1996)
(gebed van een predikant voorafgaande aan de preek:) Heer, geef dat wij mogen luisteren naar uw Woord. "Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." (Openbaring 3:6, NBV2004)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als je zulke gebeden uitspreekt, dan BEDOEL je misschien iets anders, bijvoorbeeld: "Help me om U te gehoorzamen want dat vind ik in onder sommige omstandigheden erg moeilijk." Dan zou ik zeggen: zeg dan ook wat je bedoelt, dat maakt alles veel helderder. Natuurlijk wil God je helpen bij het uitvoeren van zijn wil. Daarvoor heeft Hij immers de Heilige Geest gezonden om je Helper te zijn. Maar de keuze om het te WILLEN doen, moet uit jezelf komen. En dan staat de Heilige Geest ogenblikkelijk klaar om je te ondersteunen. Zo werkt dat.

Kortom, in zulke gebeden leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor je eigen gehoorzaamheid bij God neer. Zulke gebeden klinken misschien wel vroom voor jezelf, en geven je misschien een tevreden gevoel van het hebben van vrome verlangens. Maar ze camoufleren je eigen gebrek aan geloof en dat is helemaal fout.

Verder heb je als gelovige natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid om goed met jezelf om te gaan op allerlei praktische manieren. Wat vind je bijvoorbeeld van een kettingroker die vraagt of God hem weer schone longen wil geven ...? Of van iemand die te lui is om te werken en God vraagt om geld om de maandelijkse huur van zijn woning te kunnen betalen ...?

Conclusie

 

Naar mijn mening is dagelijks bidden om Gods hulp en aanwezigheid overbodig, omdat die al is toegezegd. Het is veel beter om God daar dagelijks voor te bedanken en je vertrouwen in zijn hulp en aanwezigheid in geloof uit te spreken. Dit kun je alleen wanneer je een echt, levend geloof hebt. Wanneer je dat vertrouwen niet kunt opbrengen kan het zijn dat je nog geen echt geloof hebt gekomen en het nieuwe leven van God nog niet in je hebt.

Maar als je moeilijkheden of beproevingen ervaart, als je niet weet wat je doen moet in bepaalde situaties of als je voor een uitdaging staat, lees dan vooral verder in het volgende onderwerp: 'Bidden om hulp bij uitdagingen'.

Gespreksvragen

 

  1. Heb je God wel eens gevraagd of Hij je wilde helpen bij dagelijkse dingen? Kun je daar voorbeelden van geven?
  2. Waarom is zo'n gebed in veel gevallen onnodig, of vind je het juist wel een goed gebed?
  3. Op welke manier wordt hulp van God door de Helper (de Heilige Geest) merkbaar in je leven?
  4. Op welke manieren heb je dit zelf ook ervaren?

Volgend onderwerp:

  6.5.18. Bidden om hulp bij uitdagingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.