link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.18. Bidden om hulp bij uitdagingen

Inhoud:

- Je hebt uitdagingen nodig
- Een onmogelijke taak uitvoeren
- Apostelen bidden om kracht en hulp
- Bidden om wijsheid en inzicht
- Beproevingen
- Bidden voor je vijanden
- Gespreksvragen


Net als ieder ander krijg je met moeilijke dingen te maken: problemen die moeten worden opgelost, opdrachten die te moeilijk of te zwaar voor je zijn en situaties waar je gewoon geen raad mee weet. Je kunt moeilijke dingen in je leven natuurlijk 'problemen' noemen, maar ook 'uitdagingen'. Problemen kunnen deprimerend zijn of je angst aanjagen, maar uitdagingen pak je op. Sterker nog: uitdagingen zijn zelfs inspirerend, juist omdat er iets moeilijks te doen is.

Je hebt uitdagingen nodig

 

Iedere christengelovige heeft uitdagingen nodig om te kunnen groeien in zijn geloof en om daarin zijn grenzen te verleggen. Uitdagingen kunnen naar je toe komen in de vorm van beproevingen (moeilijke levensomstandigheden of gebeurtenissen). Daar zit je meestal niet op te wachten, maar in zijn wijsheid laat God die soms toe om je geloof te testen en om je uit te dagen om toch op Hem te vertrouwen. Andere uitdagingen zijn bijvoorbeeld een nieuwe opleiding of baan, een nieuwe verantwoordelijkheid of een roeping van God om een bepaalde taak uit te voeren.

Al dit soort uitdagingen hebben één ding gemeenschappelijk: ze lijken boven je vermogen te liggen. Maar iedere wedergeboren gelovige heeft een machtige Helper bij zich: de Heilige Geest, die je kan en wil helpen om je uitdagingen tegemoet te treden. Maar pas op: de Heilige Geest gaat het niet voor je doen, maar Hij helpt je zodat JIJ het kunt doen. Dat hoort bij Gods opleidingsprogramma voor zijn kinderen.

Gebed zonder geloof is geen gebed. Bij uitdagingen word je uitgedaagd om te vertrouwen op Gods permanente aanwezigheid en hulp in jouw situatie. De apostel Paulus heeft zich door een enorm aantal uitdagingen heen geworsteld en hij wist als geen ander hoe moeilijk dat soms is. Hij schreef:

"Alles kan ik aan, dankzij hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, GNB1996)

Dit was geen vrome cliché van hem, maar een doorleefde werkelijkheid. Iedere gelovige kan diezelfde werkelijkheid meemaken als hij stappen in het geloof zet. Leg om te beginnen je uitdaging in Gods hand, geef Hem de regie over de manier waarop je met je situatie omgaat. Vervolgens mag je je hemelse Vader vragen om je daadwerkelijk de beloofde hulp en kracht te verstrekken om je uitdaging het hoofd te bieden. En dan: je uitdaging tegemoet gaan.

Een onmogelijke taak uitvoeren

 

In de Bijbel komen we veel geschiedenissen tegen van mensen die een taak moesten uitvoeren die menselijkerwijs gesproken onmogelijk was. Enkele voorbeelden uit het Oude Testament:

 • Noach bouwde een enorme ark om de alles vernietigende zondvloed te kunnen overleven.
 • Mozes leidde het volk Israël tegen de wil van de oppermachtige farao uit Egypte
 • Jozua veroverde het beloofde land Kanaän op volken die talrijker en sterker waren.
 • Gideon moest een belachelijk groot leger verslaan met een belachelijk klein groepje strijders.
 • David versloeg de veel sterkere reus Goliat.

Gods hulp is vooral duidelijk zichtbaar bij uitdagingen die menselijke kracht te boven gaan. Voor sommige uitdagingen duurt het lang voordat het doel bereikt is. Het is dan een zaak van taaie volharding in geloofsvertrouwen.

Toen de oudtestamentische profeet Elia op het punt stond om in de hemel te worden opgenomen stond hij zijn opvolger Elisa toe om een wens uit te spreken, iets wat hij graag van God zou willen ontvangen. Elisa aarzelde geen moment en vroeg om tweemaal zoveel geestelijke kracht als Elia (2 Koningen 2:9-10). God gaf Elisa wat hij van Hem verlangde. Van de profeet Elisa lezen we dan ook veel meer wondertekenen dan van Elia. God houdt ervan als mensen uitdagingen aandurven en daarbij het vaste geloofsvertrouwen hebben dat God hen daarvoor de mogelijkheden geeft.

Soms laat God moeilijke situaties in je leven toe om je te oefenen Hem te vertrouwen voor oplossingen. Enkele voorbeelden uit de Bijbel:

 • Nehemia bad om een goed verloop van een moeilijk gesprek met koning Artaxerxes (Nehemia 1:11). De koning bleek hem in alles ter wille te zijn en maakte het hem mogelijk om naar Jeruzalem te gaan (Nehemia 2).
 • Koning Josafat vroeg God om hulp tegen een groot vijandelijk leger dat het land was binnengevallen. God zorgde ervoor dat er geen vijand overbleef (2 Kronieken 20:1-30)

Uit deze geschiedenissen valt veel te leren.

Apostelen bidden om kracht en hulp

 

In Handelingen 4 lezen we dat enkele apostelen gevangen waren genomen waren op bevel van de Joodse leiders omdat ze het volk te veel over de opstanding van Jezus vertelden. Toen ze vrijgelaten waren gingen ze zich niet beklagen bij God vanwege hun slechte behandeling en bidden om een beetje meer kracht om het allemaal te kunnen verdragen. Ze waren zich bewust van de geestelijke strijd waarin ze verwikkeld waren. Ze kropen niet terug in de verdediging, maar gingen voluit in de aanval. Ze begonnen met het proclameren van Gods almacht en macht over alle gebeurtenissen (Handelingen 4:23-27). Daarna vroegen ze God om hulp en toerusting om hun opdracht met succes uit te kunnen voeren:

"Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar." (Handelingen 4:29-30, NBV2004)

En hoe reageerde God op dit dappere gebed?

"Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:31, NBV2004)

God gaf hen twee duidelijk waarneembaar tekenen van het begin van een gebedsverhoring. Ze wisten dat de hemelse machten pal achter hen stonden en gingen op pad. De apostelen namen de uitdaging aan en God deed grote wonderen onder het volk door de handen van de apostelen:

"De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen." (Handelingen 5:12-14, NBV2004)

Zie je hoe dit bidden om kracht van de apostelen heel iets anders was dan bidden om meer kracht in het vorige onderwerp? Dit was een gebed van geloof en lef!

Bidden om wijsheid en inzicht

 

Dit is een heel belangrijk gebedspunt. Als ik nadenk over alle hulp die ik ooit persoonlijk van de Heilige Geest heb ontvangen, dan weet ik zeker dat Hij mij verreweg het vaakst heeft geholpen door me inzicht te geven. Door me een Bijbelse waarheid in gedachten te geven in plaats van negatieve gedachten. Door me te leren verstandig om te gaan met bepaalde situaties. Door me te helpen bepaalde problemen op te lossen. Enzovoort. Daarmee maakt de Heilige Geest waar wat Jezus heeft beloofd:

"Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn ..." (Johannes 16:13, WV2012)

Koning Salomo voelde zich erg onzeker toen hij op jonge leeftijd koning werd en vroeg aan God:

"schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?" (2 Kronieken 1:10, NBV2004)

Dit was een gebed naar Gods hart, want Salomo vroeg niet iets voor zichzelf, maar om hem te bekwamen om God te kunnen dienen. God verhoorde zijn gebed op een heel bijzondere manier door Salomo een ongeëvenaarde wijsheid te schenken die spreekwoordelijk is geworden.

Door de Bijbel word je aangespoord om je hemelse Vader om wijsheid te vragen wanneer nodig.

"Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." (Jakobus 1:5, NBV2004)

Andere voorbeelden van gebeden om wijsheid en inzicht:

 • Abrahams dienaar bad om inzicht om de juiste vrouw te vinden voor Isaak. God bracht hem in contact met Rebekka (Genesis 24:12-27)
 • David vroeg God of hij de inwoners van Kehila wel konden vertrouwen en of ze hem misschien aan koning Saul zouden uitleveren. God gaf hem een duidelijk antwoord (1 Samuel 23:1-13)

Ook vandaag wil God je helpen als je moeite hebt met je opleiding, je werk, de opvoeding van je kinderen, je computerproblemen, of wat ook. God heeft overal verstand van en kan je uitstekend raad geven of je gedachten verhelderen zodat je er 'zelf' uitkomt. Leg je probleem aan God uit en je zult merken dat Hij je naar de oplossing leidt. Ik weet uit ervaring dat dit werkt.

Zie meer hierover in hoofdstuk ' Gods leiding'.

Beproevingen

 

In de Psalmen komen we veel uitspraken tegen van 'roepen tot God' onder moeilijke omstandigheden, zoals:

 • verdriet, moeite en pijn
 • teleurstelling omdat God niet ingrijpt of antwoordt
 • boosheid

Enkele voorbeelden:

"... HEER, mijn rots, ik roep U aan, wijs mij niet af door uw zwijgen; blijf niet onverschillig voor mij anders word ik als iemand die in zijn graf ligt.." (Psalm 28:1-2, WV2012)

"... U roep ik, HEER, haast u en help mij; luister toch, nu ik luid tot U roep.." (Psalm 141:1, WV2012)

"Met luider stem roep ik tot de HERE, met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend." (Psalm 142:2-3, NBG1951)

Vaak zijn het vooral uitingen van emoties. Bedenk dat er verschillende manieren van roepen zijn:

 1. Ruwe verwijten aan Gods adres, zo van: "God wat heb ik aan U? Ik kan niet op U aan, want ik zit in de narigheid en U doet niks. Ik kan net zo goed stoppen met geloven."
 2. Boosheid of pijn uiten met een ondertoon van vertrouwen en verwachting. God blijven vertrouwen ook al begrijp je Hem niet, ondanks zorg en pijn in het hart.

Ik denk dat de eerste manier niet kan, omdat elk geloofselement eraan ontbreekt. De tweede manier is wel goed, en die komen we dan ook in veel Psalmen tegen. Twijfel nooit aan Gods bereidwilligheid om te luisteren en te helpen, zelfs al lijkt het of God niets voor je doet.

"... Hij heeft zijn gelaat niet afgewend, nee, Hij luisterde toen om Hem werd geroepen." (Psalm 22:25, WV2012)

Vertel je moeite aan God en schuil bij Hem. Als je groot verdriet hebt, vertrouw erop dat God elke traan met je meehuilt, want Vader geeft om je en alles wat je meemaakt gaat Hem ter harte. God wil je troosten, door je zicht te geven op zijn bedoelingen met je leven en hoop te geven voor de toekomst. Je mag zwak zijn bij Hem en Hij kijkt niet verwijtend naar je als je niet geestelijk genoeg bent om 'Halleluja' te roepen terwijl je het ergens moeilijk mee hebt. Laat je dan ook troosten door Zijn aanwezigheid en zorgzaamheid zodat je bij Hem vrede vindt en kracht om er bovenop te komen.

Zie ook hoofdstuk 'Beproevingen'.

Bidden voor je vijanden

 

Als er mensen zijn waar je je aan ergert, mensen waar je ronduit een hekel aan hebt of mensen die je het leven (met of zonder opzet) zuur maken, kan je hart worden verziekt door boosheid en negatieve gedachten. Zulke gedachten van boosheid en haat kunnen je geloofsleven totaal verlammen. Ze gaan ook niet vanzelf weg: ze worden steeds sterker of ze worden diep in je hart weggestopt om er op een bepaald moment weer versterkt uit te komen. Ieder mens maakt dit wel eens mee, ook mensen die dicht bij God leven!

Zulke gevoelens en gedachten ontstaan door een gebrek aan liefde en ze kunnen verdwijnen door Gods liefde in je hart voor zulke mensen toe te laten. Daarom zei Jezus:

"Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen (letterlijk: zonen) van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten." (Lucas 6:35, HSV2010)

Doe in zo'n geval wat Jezus je heeft opgedragen: vergeef mensen die het je moeilijk maken en bid voor hen. Het resultaat is bevrijdend voor je zelf en zegenend voor de ander. Geestelijke volwassenheid ontstaat wanneer gelovigen deze les leren. Daarom zegt Jezus het in dit Bijbelgedeelte ook niet dat je een kind van God wordt door voor je vijanden te bidden (zoals in bijna alle Bijbelvertalingen wordt beweerd en gewoonweg niet waar is) maar een ZOON van God. Dat woord duidt op geestelijke volwassenheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Gespreksvragen

 

 1. Waarvoor zijn uitdagingen nodig voor elke gelovige?
 2. Welke Bijbelse voorbeelden ken je van mensen die iets moesten doen waartoe ze vanuit hun eigen kracht niet in staat waren? En hoe hielp God hen?
 3. Op welke manier heeft God jou ooit geholpen bij uitdagingen die te moeilijk of te zwaar voor je waren?
 4. Op welke manieren kun je in je gebed reageren op beproevingen?
 5. Hoe kun je reageren wanneer andere mensen je iets aandoen? Welk advies gaf Jezus daarover?

Volgend onderwerp:

  6.5.19. Bidden om een wonder 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies