link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.19. Bidden om een wonder

Inhoud:

- Wat zijn wonderen?
- Voorbeelden van wonderen
- Geen wonderen zonder geloof
- Wel wonderen door geloof
- En als het wonder niet gebeurt ...
- Gespreksvragen


Wat zijn wonderen?

 

We gaan het nu hebben over wonderen, die uiterlijk zichtbare tekenen zijn van Gods ingrijpen. Wij aardbewoners noemen het bovennatuurlijke verschijnselen, maar in de geestelijke wereld zijn al die dingen zo natuurlijk als maar kan. Daarom moeten we ons niet langer verbazen over wonderen van God: ze horen eenvoudigweg bij het normale leven met God.

Voorbeelden van wonderen

 

De Bijbel is één aaneenschakeling van wonderen van God. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we over talrijke wonderen. In de meeste van deze gevallen waren mensen Gods instrumenten om deze wonderen tot stand te brengen. Enkele bekende voorbeelden:

  Oude Testament Nieuwe Testament
voorzien in materiële behoeften  - een waterbron voor Hagar en Ismaël (Genesis 21:14-19)
- manna in de woestijn voor het volk Israël (Exodus 16)
- vermenigvuldiging van voedsel (2 Koningen 4:42-44)
- vermeerdering van olie voor een weduwe (2 Koningen 4:1-7)
- drijvende bijl (2 Koningen 6:1-7)
- wonderbaarlijke visvangst (Lucas 5:1-11)
- vermenigvuldiging van voedsel (Marcus 6:35-44)
- water in wijn veranderd tijdens een bruiloft (Johannes 2:1-11)
andere natuurwonderen - staf van Mozes die in een slang veranderde (Exodus 7:10)
- stilstand van zon en maan bij Jozua's strijd bij Gibeon (Jozua 10:13-14)
- vuur voor het offer van Elia op de berg Karmel (1 Koningen 18)
- lopen over het water (Johannes 6:16-21)
- storm kalmeren (Marcus 4:35-41)
- aardbeving toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 16:24-34)
uitredding - het volk Israël uit Egypte (Exodus 12-14)
- David uit de macht van Saul (1 Samuel 23:14-28
- vrienden van Daniël uit een brandende oven (Daniël 3)
- Daniël uit een leeuwenkuil (Daniël 6)
- bevrijding van de apostelen uit de gevangenis (Handelingen 5:17-25)
- Petrus' bevrijding uit de gevangenis (Handelingen 12:6-11)
overwinning - Gideon overwon de Midjanieten (Rechters 7)
- David overwon Goliath (1 Samuel 17)
- koning Josafat overwon een groot leger (2 Kronieken 20)
uitdrijven van demonen:
- een bezeten man in het land van de Gerasenen (Marcus 5:1-20)
- een vrouw met een waarzeggende geest (Handelingen 16:16-18)
genezing - Naäman de Syriër (2 Koningen 5)
- koning Hizkia (Jesaja 37:14-20)
- blind geboren man (Johannes 9)
- verlamden (Handelingen 3; Handelingen 9:32-35)
opwekking van doden - zoon van de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:17-24) - Lazarus (Johannes 11:41-44)
- JEZUS (Lucas 24)
- Dorkas (Handelingen 9:36-42)

Wonderen in Oude en Nieuwe Testament

Als we een aantal wonderen uit het Oude en Nieuwe Testament naast elkaar zetten, valt het op dat er opvallend veel overeenkomsten zijn. In beide gevallen doet God fysieke wonderen, dus niet alleen in het Oude Testament. De nieuwtestamentische wonderen zijn verricht door Jezus en later door gelovigen in de naam van Jezus.

"De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:17-18, WV2012)

Zie meer over wonderen in:
- hoofdstuk ' Wonderen van Jezus'
- onderwerp 'Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'
- onderwerp 'Wonderen verrichten' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'

Geen wonderen zonder geloof

 

Er zijn heel wat kerkmensen, die wel geloven in de wonderen uit de Bijbel, maar geen wonderen in het hier en nu verwachten. Vreemd dat ze zo Bijbelgetrouw zijn dat ze de wonderverhalen in de Bijbel vurig verdedigen tegenover Bijbelcritici en de wonderen van vandaag aanvallen, vooral als het gaat om goddelijke genezing! Wat een miskenning van Gods bedoelingen! God is de levende God, niet de God van een oud, stoffig boek over wonderen uit het grijze verleden, zo van: "er was eens ...". Geen wonder dat onkerkelijke mensen denken dat Bijbelverhalen sprookjes zijn. Christenen hebben het er zelf naar gemaakt. Sommige theologen hanteren hun ongeloof zelfs als dogma door te verklaren dat de wonderen uit de Bijbel uitsluitend voor de tijd van de Bijbel bedoeld waren. Wat een onzin!

Gedurende de eerste eeuwen na Christus kwamen relatief veel wonderen voor onder christenen. Na de vierde eeuw, toen de kerk een instituut werd in plaats van een beweging, werden wonderen steeds schaarser. In de tijd van de Reformatie ontstond de opvatting dat wij nu geen bovennatuurlijke wonderen meer nodig hebben nu wij de Bijbel hebben. Zo is door de eeuwen heen de theologie aangepast aan de geloofsarmoede van christenen.

In de Bijbel lezen we dat er bij Jezus veel wonderen gebeurden waar Hij veel geloof aantrof. Andersom ook. Toen Jezus een keer voorging in de synagoge van Nazaret, ontmoette Hij daar weerstanden tegenover Hem. Daar gebeurden dan ook weinig wonderen:

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." (Matteüs 13:58, NBV2004)

In de meeste kerken van vandaag vinden zulke wonderen helemaal niet plaats. Wat zegt dit over HUN geloof?

Wel wonderen door geloof

 

In de afgelopen eeuwen hebben veel opwekkingen plaatsgevonden, op alle werelddelen. Daarbij werden 'slapende' gelovigen wakker geschud die zich vervolgens uitstrekten naar het nieuwe leven. Ook veel buitenkerkelijke mensen kwamen spontaan tot een levend geloof. Bij die gelegenheden kwamen vaak de meest wonderlijke wonderen van God voor.

En gelukkig zijn er vandaag de dag steeds meer christengelovigen die God vertrouwen om wonderen te doen. Alle soorten wonderen, die Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde was, vinden ook in deze tijd plaats. God is niet veranderd en zijn vermogen en verlangen om wonderen op aarde te doen is niet verminderd.

"Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!" (Hebreeën 13:8, NBV2004)

In de tijd dat ik in Papoea Nieuw Guinea heb gewoond zijn er bij opwekkingen mensen genezen en uit de dood opgewekt. Ik heb ooggetuigenverslagen gehoord over drie verschillende voorvallen van opwekking uit de dood. In de Sepik provincie hebben gelovigen over een kolkende rivier gelopen om naar hun samenkomst te gaan. Ook zijn er verslagen van voedselvermenigvuldiging in Indonesië toen er opwekkingen plaatsvonden.

En als het wonder niet gebeurt ...

 

Er zijn mensen die wel geloven in bijvoorbeeld goddelijke genezing, maar het wonder waarom ze bidden, gebeurt niet. Aan de ene kant moeten we er voor openstaan, maar aan de andere kant kunnen wij God niet dwingen om te doen wat wij zo graag willen. God is soeverein en Hij bepaalt in zijn oneindige wijsheid wanneer Hij wat doet. Ook doet God vaak een ander wonder dan wat we van Hem vragen. Zo kunnen we bidden om genezing van ons lichaam en geneest God ons innerlijk. We bidden of God een bedreigende omstandigheid van ons wegneemt, en Hij geeft ons zo'n bovennatuurlijke vrede, dat de omstandigheden ons niet deren. God zet ons vaak voor verrassingen. Maar laten we wonderen van God verwachten, zowel grote als kleine, zowel wonderen in ons innerlijk als in onze omstandigheden. En als bepaalde wonderen uitblijven ondanks gelovig gebed ... dan vindt de volmaakt wijze God waarschijnlijk dat er een betere manier is om tot zijn doel te komen. Geloof je dat?

Binnen het koninkrijk van de hemel is zeker plaats voor fysieke wonderen, maar toch neemt het geestelijke aspect de eerste plaats in. Daarom mogen we ons niet blind staren op fysieke wonderen, maar ons veel meer uitstrekken naar geestelijke wonderen. Voorbeelden van zulke wonderen zijn:

 • Mensen worden wedergeboren en ontvangen een nieuw leven van God (het grootste en meest ingrijpende wonder in een mensenleven).
 • Gelovigen maken momenten van geestelijke vernieuwing mee en worden vervuld met Gods Geest.
 • Opstandige of afgedwaalde mensen vinden de weg tot God (terug) en geven zich in geloof aan Hem over.
 • Verbitterde mensen weten de weg tot elkaar weer te vinden en hun geschonden relatie wordt hersteld.
 • Een dreigende huwelijkscrisis blijkt een springplank blijkt te zijn voor een beter huwelijk dan ooit tevoren.
 • Gelovigen leren omgaan met hun verborgen pijn en hebben die geaccepteerd als de achtergrond waartegen God hen wil zegenen.
 • Gelovigen verdragen het lijden van zware geloofsvervolging en houden het toch vol tot het einde.

De waarde van geestelijke wonderen is veel hoger dan die van fysieke wonderen, omdat de effecten eeuwig zichtbaar zullen blijven. Als je verlangt naar een fysiek wonder, pin je daar niet op vast. Laat God kiezen of Hij een fysiek wonder wil doen of een geestelijk wonder of allebei. Dat geeft de innerlijke rust die je op dat moment nodig hebt. Het bevrijdt je van de gespannen, krampachtige houding die je bij gelovigen tegenkomt die alleen gefixeerd zijn op fysieke wonderen. Laten we goed letten op de les die de apostel Paulus persoonlijk heeft geleerd van een hinderlijke lichamelijke handicap die God in zijn leven toeliet:

"... Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’ ..." (2 Korintiërs 12:7-10, WV2012)

Paulus bleef niet stilstaan bij zijn probleem. Hij leerde niet alleen om zijn handicap te accepteren, maar het ook te zien als een poort naar geestelijke verrijking. Als God een fysiek wonder had gedaan door hem ervan af te helpen, zou hij dankbaar zijn geweest voor het wonder. Maar nu had Paulus het grote geheim van Gods kracht ontdekt die het beste werkt bij menselijke zwakheid.

God wordt zowel door zijn fysieke wonderen geëerd als door zijn geestelijke wonderen. We moeten die beide niet tegenover elkaar zetten, maar naast elkaar. God wil beide doen. Laten we ons als gelovigen maar uitstrekken naar Gods wonderen. Hij wil er meer doen dan dat wij denken. Ook voor Gods wonderen geldt:

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen." (Efeziërs 3:20-21, NBG1951)

Zie ook onderwerp 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Gespreksvragen

 

 1. Als mensen wel geloven in Bijbelse wonderen maar niet in wonderen voor vandaag en in hun eigen leven, wat zegt dit dan over hun geloof?
 2. Waarom verricht God in veel gevallen geen wonder, ook al wordt er om gebeden?
 3. Welk effect kan een wonder van God hebben voor de mensen die erbij betrokken zijn?
 4. Welk geestelijke wonderen komen we tegen bij mensen voor wie God geen zichtbaar wonder heeft gedaan?
 5. Welke van deze twee soorten wonderen hebben het meest positieve effect voor de mensen die erbij betrokken zijn?
 6. Hoe beïnvloedt dit besef je kijk op 'bidden om een wonder'?

Volgend onderwerp:

  6.5.20. Voorbede 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies