link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.20. Voorbede

Inhoud:

- Priesterlijke taak
- Voorbede als geestelijk werk
- Voorbede voor wie?
- Voorbeelden van voorbeden
-  
- Gespreksvragen


Priesterlijke taak

 

Voorbede is: God vragen iets te doen voor andere mensen. Het Engelse woord voor voorbede is 'intercession', dat betekent letterlijk: tussenbeide komen. Dat betekent: tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen, in navolging van Jezus. Dat is een priesterlijke taak die iedere nieuwtestamentische gelovige heeft gekregen.

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht." (1 Petrus 2:9, NBV2004)

De oudtestamentische priesters hadden ook volmacht om het volk te zegenen. Alle nieuwtestamentische gelovigen hebben ook volmacht om in Jezus' naam een zegen uit te spreken over de mensen voor wie je bidt.

Zie meer hierover in onderwerp 'Zegenen' in hoofdstuk 'Zegenende liefde'

Voorbede als geestelijk werk

 

Gebed biedt iedere gelovige ongekende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de belangrijke ontwikkelingen in Gods koninkrijk. Niet iedereen is in staat om ver weg of dichtbij het evangelie te verspreiden in woord en daad. Maar in het gebed kun je overal komen: in gesloten landen, achter gesloten deuren en op andere plaatsen waar geen mens kan komen. Geen plek is verborgen voor Gods Geest en Gods invloed strekt zich uit over het hele heelal. Vanuit de verbondenheid met Jezus kun je overal zegen verspreiden door het gebed.

Ik heb wel eens gelezen over bekende Godsmannen, die tegen het einde van hun leven gevraagd werden wat ze anders zouden doen als ze een deel van hun leven over mochten doen. Wat me opviel was dat de meesten van hen zeiden: "Dat ik meer tijd had besteed aan gebed, want dan had God veel meer door me heen kunnen doen dan door mijn activiteiten."

Paulus zegt over voorbede in het algemeen:

"Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen ..." (1 Timoteüs 2:1, WV2012)

Dit Bijbelgedeelte geeft aan hoe breed het terrein van de voorbede kan zijn. Natuurlijk kun je niet op een zinvolle manier voor alle mensen van de hele wereld bidden, maar wel voor een aantal mensen en groepen mensen met wie je je betrokken voelt op de één of andere manier.

Voorbede voor wie?

 

Je voorbede is onder meer nodig voor:

 • mensen waarvoor je verantwoordelijkheid draagt
 • je huwelijkspartner, kinderen, andere familieleden
 • mensen aan wie je beloofd hebt voor hen te bidden (beloof het niet als je het niet echt van plan bent, want belofte maakt schuld)
 • mensen die een zware taak hebben, die het moeilijk hebben of die extra hulp of bescherming nodig hebben
 • uitbreiding van Gods koninkrijk (zending, evangelisatie)
 • vervolgde christenen wereldwijd
 • overheid en invloedrijke mensen

Bid vooral zo specifiek mogelijk en zo min mogelijk in algemene termen. Ik denk niet dat het veel zin heeft om te bidden voor alle zieken, alle mensen met moeilijkheden of alle zendelingen tegelijk. Hoe duidelijker je gebed is, hoe beter je kunt nagaan of je gebed is verhoord. Voorbede doen voor iemand is als het ware Gods arm om iemands schouder leggen. Voorbede voor mensen die Gods hulp extra hard nodig hebben is één van de belangrijkste liefdedaden die we kunnen bedenken.

Veel mensen gebruiken een gebedslijst om zichzelf eraan te herinneren voor wie zij regelmatig willen bidden tijdens hun stille tijd. Zoiets brengt orde in je voorbede, want anders ben je geneigd alleen voor een onderwerp te bidden wanneer het je te binnen schiet of wanneer je er zojuist iets nieuws over hebt gehoord. Maar laat een gebedslijst geen ijzeren verplichting worden, want gebed is geen corvee! Veel christelijke organisaties geven periodiek gebedsnieuws uit en dat is een prima hulpmiddel om gericht te kunnen bidden.

Leer bovenal te vertrouwen op de leiding van Gods Geest, ook als je gebedslijsten en gebedsnieuwsbrieven gebruikt. Probeer een gevoeligheid te ontwikkelen voor de mensen of situaties die Hij je in gedachten brengt. Zo kan je een precisie-instrument in Gods hand zijn om op de juiste momenten voor de juiste personen te bidden. Sommige gelovigen hebben meegemaakt dat God hen 's  nachts wakker maakte om voor een bepaald persoon te bidden. Later kwamen ze er dan achter dat die persoon op dat moment een voorbidder nodig had! Maar laat je niet misleiden door je gevoel, waarbij het alleen maar LIJKT of God het je in gedachten geeft. Het is goed om achteraf te controleren of dat gevoel ook werkelijk klopte of niet. Aan de hand daarvan kun je leren hoe daarmee om te gaan. Zo leer je luisteren naar de innerlijke stem van de Heilige Geest.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Voorbeelden van voorbeden

 

Enkele bekende voorbeelden van voorbeden uit de Bijbel:

 • Abraham vroeg God om Sodom en Gomorra niet te verwoesten, terwijl er nog een aantal gelovigen woonden (Genesis 18:20-33).
 • Mozes bad om vergeving voor het volk Israël nadat het gezondigd had bij het gouden kalf (Exodus 32:11-14).
 • David bad om genezing voor zijn zieke zoon (2 Samuel 12:13-23).
 • Salomo bad voor het welzijn van zijn volk bij de officiële inwijding van de tempel (1 Koningen 8:22-53).
 • Jezus bad het 'hogepriesterlijk gebed' voor zijn discipelen en indirect ook voor alle andere christengelovigen (Johannes 17).

Juist door voorbede groeit je liefde voor de mensen voor wie je bidt.

Zie ook onderwerp 'Groepsgebed' in dit hoofdstuk.

 

 

Gespreksvragen

 

 1. Voor welke mensen bid je vooral? Waarschijnlijk het meest voor jezelf, maar ik bedoel natuurlijk: voor welke ándere mensen bid je vooral?
 2. Voor welke mensen roept de Bijbel je op om te bidden?
 3. Hoe breng je dat in praktijk? Je kunt toch niet voor de hele wereld bidden?
 4. Welke disciplines of hulpmiddelen gebruik je om voorbede te doen?

Volgend onderwerp:

  6.5.21. Effectieve voorbede 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies