link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.21. Effectieve voorbede

Inhoud:

- Het belangrijkste advies van Paulus
- Tips voor effectieve voorbede
- Gods wil en de wil van de bidder
- Voorbede van boven naar beneden
- Voorbeeld: bidden voor zieken
- Voorbeeld: bidden voor onbekeerden
- Volhouden
- Gespreksvragen


Het belangrijkste advies van Paulus

 

Let eens op hoe de apostel Paulus bad voor de gemeenten, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde:

"Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank hem voor de goedheid van God die u gegeven is in Christus Jezus ... En God zal u staande houden tot het einde toe ..." (1 Korintiërs 1:4,8, GNB1996)

"Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen ..." (Efeziërs 1:16-18, WV2012)

Paulus begon de meeste van zijn brieven met het schrijven over de manier waarop hij voor de gemeenten bad. Hij hechtte meer waarde aan de uitwerking van zijn gebed dan aan zijn brieven. Hij begon NIET met het noemen van alles wat nog moest verbeteren, maar WEL met God te bedanken voor wat Hij al in die gemeenten tot stand had gebracht.

Paulus bad bijvoorbeeld NIET om de verbetering van hun levensomstandigheden, maar WEL dat God hun ogen zou gaan openen voor wie Hij is en hoeveel goeds ze door hun verbondenheid met Jezus ontvangen hebben:

"Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt." (Kolossenzen 1:9, NBV2004)

Paulus benadrukt in zijn brieven steeds dat een krachtig geloofsleven begint bij een gezond gedachteleven dat op God gericht is. Het gaat dan om positief denken, inzicht in Gods waarheid, hartsverbondenheid met Gods levenswet omdat die goed is. De ervaring van Paulus is dat gelovigen alle levensomstandigheden aankunnen als hun gedachteleven op God gericht is. Dit is het belangrijkste advies vanuit de Bijbel voor effectieve voorbede. Leer nog meer van de manier waarop Paulus bad voor verschillende plaatselijke gemeenten die hij had gesticht in Kolossenzen 1:9-12, Filippenzen 1:3-11; 1 Tessalonicenzen 1:2-3.

Tips voor effectieve voorbede

 

Als je voor anderen bidt, zou je aan het volgende kunnen denken:

 • Bedank God voor wat Hij al heeft kunnen doen in hun leven.
 • Vraag of God hen iets van zichzelf laat zien door zijn Woord en door de Heilige Geest zodat ze beter zicht krijgen op zijn grootheid en liefde.
 • Vraag of God hen bemoedigt om in de bestaande omstandigheden onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen.
 • Vraag of God hen vult met zijn liefde, vreugde en vrede.
 • Vraag God of Hij hen wil helpen geestelijk vrucht te dragen.
 • Vertrouw God ervoor dat Hij zal afmaken wat Hij begonnen is te doen in hun levens en spreek dat ook uit.
 • Vraag of God hun levensomstandigheden verandert, voor zover dat passend is binnen de grenzen van Gods wijze beleid.

Hudson Taylor, de bekende zendeling in China uit de negentiende eeuw, was een man van gebed. Hij deed eens de volgende uitspraak, gebaseerd op zijn persoonlijke ervaring:

"Mensen worden alleen na gebed door God in beweging gezet."

Gods wil en de wil van de bidder

 

Als je voor andere mensen wil bidden heb je een probleem: je weet gewoon niet wat het beste voor de ander is. Je bent gauw geneigd God allerlei suggesties aan te reiken over wat Hij voor hen zou moeten doen. Maar als je even nadenkt besef je dat God waarschijnlijk veel betere ideeën heeft. De grote uitdaging voor elke bidder is om Gods wil te leren kennen en om binnen het kader van Gods wil te bidden, want alleen die gebeden worden verhoord. Vraag God of Hij je wil leren te denken over die ander zoals Hij over hem denkt, en te bidden vanuit Gods perspectief. Denk daarbij ook aan de volgende woorden van Paulus:

"Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt ..." (Efeziërs 6:18, NBV2004)

Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het een langzaam leerproces en er is veel oefening voor nodig.

Voorbede van boven naar beneden

 

Vaak bidden gelovigen van beneden naar boven als het gaat om voorbede. Vanaf de aarde smeken ze als het ware naar boven of God hulp wil bieden. Het is bidden vanuit de probleemsituatie op aarde tot God in de hemel. Dat zou ik een oudtestamentische manier van bidden willen noemen. Het is bidden vanuit de positie van een onderdaan tegenover zijn koning. Een nieuwtestamentisch gelovige heeft in Jezus een plaats gekregen in de geestelijke wereld.

"Hij heeft ons samen met hem (=Jezus) uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus." (Efeziërs 2:6, NBV2004)

Gelovig gebed speelt zich dan ook af in de geestelijke wereld, want de bidder verkeert in Gods tegenwoordigheid. Als je dat beseft, bid je dus vanuit de tegenwoordigheid van God en probeer je de aardse probleemsituatie vanuit de hemel te bekijken. Hoe kijkt God ernaar? Welke bedoelingen zou God ermee kunnen hebben? Je gaat dan met geestelijke ogen naar de probleemsituatie kijken en komt losser van de emoties die het probleem bij je oproept. Voorbede doen voor iemand wordt dan bidden vanuit je verbondenheid met Jezus en in de autoriteit van Jezus. Dat komt in grote lijnen neer op het volgende:

 • bidden dat Gods bedoelingen met die persoon worden uitgevoerd ("Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel")
 • bidden dat die persoon beter zicht op God krijgt en dat zijn aansluiting op de hemelse krachtbron goed functioneert

Zulke gebeden zijn zonder twijfel in overeenstemming met Gods wil en zullen dus zeker worden verhoord.

Voorbeeld: bidden voor zieken

 

Hoe vaak hebben we tijdens een bidstond geen gebeden gehoord in de volgende trant: "O Heer, wij willen U bidden voor zuster Poot, die zo'n vreselijke pijn in haar been heeft. Help haar toch, want ze heeft het zo moeilijk. Zegen de dokter die haar behandelt en geef dat ze weer gauw beter mag zijn. Amen."

Dat is een voorbeeld van een gebed van beneden naar boven. Het is beter te vragen of God zijn licht wil laten doordringen in het hart van zuster Poot, zodat haar zicht op God helder is en ze ondanks haar zere been toch goed met Hem leert wandelen. Juist door pijn en bezorgdheid over de gezondheid kan iemands zicht op God immers zo gemakkelijk vertroebeld worden. Door een ziekte of ongeval kan iemands leven totaal overhoop gehaald worden en het is geen geringe uitdaging om daar goed mee om te gaan. Dan is het belangrijk dat zieken daarin door gebeden van medegelovigen worden ondersteund om hun omstandigheden te accepteren en om het juiste zicht op God te herkrijgen.

We kunnen bovenal bidden dat Gods bedoelingen met de zieke worden uitgewerkt, dwars door de ziekte heen. Tijdens een periode van ziekte hebben mensen vaak tijd om goed na te denken over hun leven en hun relatie met God. Dan kunnen er ook heel bijzondere dingen gebeuren in een mensenhart. Ben je zelf ziek op dit moment? Natuurlijk is dat erg moeilijk, maar het kan tegelijk een gouden kans zijn om innerlijk te genezen en in geestelijk opzicht sterker te worden. Laat je die kans dan niet ontnemen!

Als iemand zijn ziekte kan accepteren en ondanks zijn ziekte Gods vrede en vreugde in zijn hart heeft ervaren, dan levert dit alleen maar geestelijke rijkdom op en geloofsgroei. Bovendien kan dat een positief effect hebben op het herstel van het lichaam. Elke arts zal dat beamen.

"Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. ‘Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.’ " (Psalm 41:4, NBV2004)

Zie ook de onderwerpen:
- 'Jezus genas zieken' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.
- 'Zieken genezen' in hoofdstuk ' Geestelijke gaven'.

Voorbeeld: bidden voor onbekeerden

 

Ik hoor vaak dat mensen God vragen of Hij mensen tot bekering wil brengen of bidden dat ze één of andere keuze maken. Bedenk dat God niemand tot een keuze forceert, ook niet als jij Hem er nadrukkelijk om vraagt. God heeft ieder mens een eigen verantwoordelijkheid gegeven om te kiezen en respecteert ieders vrije wil. Zelfs bij de meest krachtdadige bekeringen laat God altijd de beslissende keuze aan de mens zelf over. Wel zien we dat God (vaak in antwoord op voorbede) iemands levensomstandigheden zo beïnvloedt, dat hij beter zicht krijgt op God en zijn bedoelingen. God geeft mensen de nodige tijd om rijp en ontvankelijk te worden om het evangelie in hun hart te kunnen ontvangen.

Enkele suggesties voor gebed:

 • Vraag God om hun ogen te openen voor de leegte van een leven zonder Hem.
 • Vraag God om hen te helpen een juist beeld van Hem te krijgen.
 • Vraag God om de barrières weg te nemen die hen tegenhouden om voor Hem te kiezen. Dat kan van alles zijn: verkeerde relaties, levensomstandigheden, verkeerde inzichten, enzovoort.
 • Vraag God om jezelf te helpen bij het onderhouden van een goede, gepaste relatie met de personen waarvoor je bidt. Bij sommige mensen is het nodig afstand te houden, met anderen zou je misschien wat meer over God kunnen spreken.

"... God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen." (1 Timoteüs 2:3-4, NBV2004)

Dit betekent niet dat het Gods raadsbesluit is dat alle mensen eenmaal tot bekering zullen komen, maar wel dat het zijn diepe verlangen is. Dus Gods verlangen gaat er ook naar uit dat de mensen tot geloof komen waar jij voor bidt. Als je de gelijkenissen in Lucas 15 leest dan weet je dat God onbekeerden en van God afgedwaalde mensen zoekt. Zulke Bijbelgedeelten motiveren je om voor hen te blijven bidden.

Volhouden

 

Soms beantwoordt God ons gebed voordat we Hem aanroepen:

" Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken." (Jesaja 65:24, NBV2004)

Een andere keer laat de verhoring op zich wachten. Met het oog daarop schreef de apostel Paulus:

"Bid zonder ophouden." (1 Tessalonicenzen 5:17, WV2012)

Paulus bedoelde natuurlijk: het gebed niet opgeven. De bekende Godsman George Müller, die in de negentiende eeuw onder meer een weeshuis heeft gesticht in Engeland, was één van de grootste bidders van alle tijden. Hij moest bijna 64 jaar bidden voor de bekering van een vriend. "Het belangrijkste is dat we het nooit opgeven tot de verhoring komt," zei hij kort voordat hij stierf: "Hij is nog niet gered, maar het zal gebeuren! Ik heb de onveranderlijke belofte van Jehova en daar steun ik op." George was nog maar net gestorven of zijn vriend kwam tot Jezus, nog VOOR zijn begrafenis.

Lees Lucas 18:1-8 eens, waarin Jezus ons de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter aanspoort om het bidden niet op te geven. Soms is gebedsverhoring afhankelijk van het feit of we doorgaan of het na korte tijd laten afweten. Vergeet ook niet dat de satan en zijn demonen alles in het werk stellen om jouw gebeden tegen te houden omdat hij als geen ander weet hoe krachtig gebeden van gelovigen zijn.

"Satan trembles when he sees
the weakest christian on his knees"
(De satan beeft al wanneer de zwakste christen op zijn knieën gaat)

Zie ook de volgende onderwerpen in dit hoofdstuk:
- 'Effectief bidden'
- 'Groepsgebed'
- 'Strijdend bidden'

Gespreksvragen

 

 1. Om welke materiële en lichamelijke zegeningen bad Paulus in zijn brieven aan plaatselijke gemeenten?
 2. Wat kunnen we van Paulus leren over de belangrijkste focus bij voorbede?
 3. Welke tips voor effectieve voorbede zijn nieuw voor je? In hoeverre denk je dat je daar zelf ook iets mee kunt doen?
 4. Hoe gemakkelijk of lastig is het om je eigen wensen bij voorbede af te stemmen op die van God?
 5. Hoe kun je 'van boven naar beneden' in praktijk brengen bij voorbede?
 6. Hoe ben jij gewend te bidden voor zieken? Heeft dit onderwerp je geholpen om het anders te willen doen?
 7. Het is heel moeilijk om bij voorbede NIET aan God te vragen of Hij ervoor wil zorgen dat mensen bepaalde keuzen maken. Hoe kun je dan wel voor hen bidden, bijvoorbeeld voor mensen die nog niet bekeerd zijn?
 8. Zijn er mensen waarvoor je al heel lang bidt, zonder dat je een verandering ziet in hun leven? Hoe ga je daarmee om?

Volgend onderwerp:

  6.5.22. Stille tijd 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies