banner image

 

6.5.25. Pleitend bidden

Dit onderwerp heeft betrekking op zowel gebeden voor jezelf als op voorbeden voor andere mensen of situaties.

Pleiten

Het woord 'pleiten' gaat verder dan alleen 'vragen'. Het woord doet denken aan wat een advocaat doet om bij een rechter de belangen van zijn cliënt te verdedigen met rechtsgeldige argumenten. In de Bijbel komen we diverse voorbeelden tegen van gelovigen die gebedsverzoeken tot God richtten en daarbij gingen pleiten met allerlei argumenten. Daarbij lezen we steeds dat God gevoelig blijkt te zijn voor geldige argumenten en zulke gebeden ruimhartig heeft verhoord. God is immers volkomen rechtvaardig.

Als christengelovige kun je in het Woord van God ruim voldoende pleitgrond vinden waar je mee voor de dag kunt komen bij je hemelse Vader. Die pleitgrond is in één woord: Jezus. Maar we kunnen het ook met meer woorden beschrijven:

Pleiten op basis van Gods beloften

Hier volgen enkele Bijbelse beloften waar je je op kunt baseren bij je vraaggebeden. Wanneer je bijvoorbeeld niet weet wat je moet doen in een moeilijke situatie, kun je God om raad vragen op grond van de volgende beloften:

"Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u." (Psalm 32:8, HSV2010)

"Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel ..." (Jakobus 1:5-6, NBV2004)

Wanneer je bidt voor iemand die in een hulpeloze situatie verkeert, kun je God herinneren aan het feit dat de Bijbel Hem beschrijft als een helper is van hulpeloze mensen.

"Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning." (Psalm 68:6, NBG1951)

"... HEER, wie is aan u gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters." (Psalm 35:10, NBV2004)

Een ander Bijbels voorbeeld vinden we bij Nehemia die hoorde dat er Israëlieten uit de ballingschap in Babylonië waren teruggekeerd naar Jeruzalem, maar dat ze onder erbarmelijke omstandigheden leefden. In Nehemia 1 lezen hoe hij bij God op de bres ging staan voor zijn volk en Hem daarbij dringend herinnerde aan een concrete belofte die Hij ooit had gedaan:

"Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden: 'Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien, maar als jullie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.' " (Nehemia 1:8-9, NBV2004)

Nehemia vroeg God of Hij hem wilde helpen als hij een verzoek ging indienen bij de koning om naar Jeruzalem te mogen gaan om ze te helpen bij de herbouw van Jeruzalem. God verhoorde zijn gebed en ... Nehemia mocht gaan en kreeg zelfs een gewapende escorte mee voor bescherming van zijn reisgezelschap tijdens de reis!

De Bijbel staat boordevol beloften voor allerlei situaties. Maak er dankbaar gebruik van in je gebeden!

"Bidden is de volle buidel van Gods beloften leegschudden." (Maarten Luther, kerkhervormer)

Succesvol onderhandelen met God

Een bekend Bijbelse voorbeeld van een voorbidder die succesvol met God onderhandelde lezen we in Genesis 18:16-33. God had Abraham verteld dat Hij van plan was Sodom en enkele andere steden te verwoesten vanwege hun zondige praktijken. Maar Lot, de neef van Abraham, woonde in Sodom en die liep dus gevaar. Abraham bepleitte bij God dat Hij die niet zou verwoesten als er minstens tien rechtvaardige mensen in woonden. Let op de manier waarop Abraham God aansprak:

"Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?" (Genesis 16:24-25, NBV2004)

Kort na de uittocht van het volk Israël uit Egypte ging Mozes een paar weken het Sinaï gebergte in om besprekingen met God te houden. Voordat hij terugging naar het volk vertelde God hem dat het volk op een heidense manier aan het feestvieren was rondom een gouden kalf, alsof dat hun god was. God zei tegen Mozes dat Hij het volk wilde vernietigen en hem, Mozes, tot de stamvader van een nieuw volk wilde maken. Mozes was het hier totaal niet mee eens en hij ging voor het volk pleiten:

"... Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen'? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: 'Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.' " (Exodus 32:11-13, NBV2004)

Mozes gebruikte twee overtuigende argumenten:

  1. Hij sprak God aan op zijn eer en reputatie. Als God het volk zou vernietigen zou Hij niet zijn macht, maar zijn onmacht demonstreren. Zoiets kan een almachtige God toch niet doen?
  2. Hij sprak God aan op de belofte aan de aartsvaders. Een rechtvaardige God kan zijn beloften toch niet breken?

God kwam op zijn woorden terug. Mozes had het pleit gewonnen. En zonder twijfel was God erg blij met de vrijmoedigheid van Mozes om voor het volk te pleiten en dat hij niet aan zijn eigenbelang dacht.

Wat kunnen we van deze voorbeelden leren? Ik denk dat God wel eens moeilijke omstandigheden toelaat om zijn dierbare kinderen uit hun tent te lokken om met Hem te argumenteren in gebed, pleitend op zijn beloften en vurig verlangend naar meer verheerlijking van God. Wil jij zo'n bidder zijn?

Pleiten op Gods genadigheid

Als je er niet zo zeker van bent dat je verzoek naar de wil van God is, kun je het niet op grond van beloften aan God vragen. Je kunt dan altijd een beroep doen op Gods genade, die de basis is voor elke gebedsverhoring. Daarvoor kennen we de uitdrukking 'uit genade' die je ook wel hoort als afsluiting van een gebed. Dat kan ook weer zo'n cliché worden die je gedachteloos uitspreekt. Daarom kun je beter iets over Gods genadigheid in je eigen woorden zeggen, bijvoorbeeld: "Ik heb er geen recht op, maar ik doe een beroep op uw ongekende genadigheid." Het gaat natuurlijk niet om de woorden die je uitspreekt, maar om de bewuste gedachten die je erbij hebt.

Een deal sluiten met God?

In het Oude Testament komen we gebeden tegen waarbij de bidder als het ware een deal sluit met God. Het gaat om gebeden in de vorm van: "Als U dit voor mij doet, zal ik dat doen." Dat zijn plechtige beloften aan God, die in de Bijbel ook wel 'geloften' worden genoemd.

"Je zult vurig tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren; en je zult je geloften nakomen." (Job 22:27, HSV2010)

Uiteraard verwacht God dat mensen hun beloften aan God waarmaken.

"Wanneer een man de HERE een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden; geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen." (Numeri 30:2, NBG1951)

Een voorbeeld van hoe het niet moet is de deal van Jefta. Hij was aangesteld als legerleider van het volk Israël om te strijden tegen een grote overmacht en hij zocht Gods hulp:

"Hij beloofde de HEER: 'Als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn; dat zal ik als brandoffer aan u opdragen.' " (Rechters 11:30-31, NBV2004)

God gaf hem de overwinning, maar toen hij thuiskwam, liep zijn dochter hem vanuit het huis tegemoet. Het was zijn enige kind. Op dat moment had hij spijt als haren op zijn hoofd, maar een plechtige belofte aan God durfde hij niet te breken. Hij offerde zijn dochter.

Er is ook een Bijbels voorbeeld van een heel andere deal met God: Hanna, een onvruchtbare vrouw die God smeekte om een zoon en deed een plechtige belofte:

"... HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren." (1 Samuel 1:11, NBV2004)

God verhoorde haar gebed, waarin ze duidelijk haar grote toewijding tegenover haar Schepper uitte en werd ze de moeder van de grote profeet en rechter Samuel!

Er zijn ook in onze tijd wel gelovigen in deze tijd die in grote nood zijn en God smeken om uitredding en daarbij een plechtige belofte doen. De Bijbel leert ons dat God ons zegenen wil op basis van genade en niet op basis van onze (tegen)prestaties. Maar op grond van de Bijbel is er wel ruimte voor, zolang we in de eerste plaats Gods eer zoeken en niet ons eigen voordeel.

Er zijn goede voorbeelden bekend van mensen die met succes hebben gebeden met een plechtige belofte. Ik denk dan aan Dawson Trotman, die niet in God geloofde omdat hij niets van Hem merkte en vermoedde dat het christelijke geloof alleen maar bestond uit mooie woorden en verzonnen verhalen. Hij bad zo ongeveer de volgende woorden: "God, als U bestaat, openbaar uzelf dan aan mij. Dan zal ik mijn hele leven aan U wijden." Zijn gebed werd kort daarna op een overduidelijke manier verhoord. Deze man hield zich aan zijn belofte en ging zich voor 100% inzetten voor Gods koninkrijk. Hij werd de oprichter van de internationale evangelisatiebeweging 'de Navigators'.

Gespreksvragen

  1. Wat is het verschil tussen pleitend bidden en 'gewone' gebedsverzoeken tot God richten?
  2. Op grond van welke beloften kunnen we als gelovigen zoal bidden?
  3. Welke voorbeelden komen we in de Bijbel tegen van pleiten op Gods beloften en op grond van wat Hij eerder gedaan heeft in vergelijkbare situaties? Doe je dat ook wel eens in je gebedsverzoeken aan God?
  4. Wat vind je van 'onderhandelen met God' zoals we dat in de Bijbel lezen over Abraham en Mozes? Is dat oneerbiedig, drammerig of juist goed?
  5. Ken je voorbeelden uit de Bijbel van mensen die een deal sloten met God in de trant van: als U dit voor mij doet, zal ik dat ervoor terugdoen? Wat was de uitkomst van die deals?
  6. Heb je zelf wel eens een deal gesloten met God of ken je mensen die dat gedaan hebben? Heeft God daar positief op gereageerd? Zou je het anderen aanraden?