banner image

 

6.5.27. Gebeden die verhoord worden

In de vorige onderwerpen zijn we verschillende gebeden tegengekomen die je evengoed niet kunt bidden omdat ze elke grond missen. Dit onderwerp gaat over effectief bidden, dus over gebedsverzoeken aan God waarvan je redelijkerwijs kan verwachten dat ze ook echt verhoord worden.

Wees wel bewust van het verschil tussen gebeden waarvoor God de verhoring beloofd heeft en gebeden die je persoonlijke wensen en verlangens weergeven. Dat helpt je om realistische verwachtingen op gebedsverhoring te hebben.

Dit onderwerp heeft betrekking op zowel gebeden voor jezelf als op voorbeden voor andere mensen of situaties.

Bidden naar Gods wil en in het belang van Gods koninkrijk

Bidden is één van de weinige aspecten die je in alle godsdiensten tegenkomt. Bij de meeste andere godsdiensten wordt er voornamelijk gebeden om godheden of demonen ertoe over te halen te geven of te doen wat de bidder wil. Bij het bidden tot de levende God ligt het anders. Daarbij is bidden eerder een zoeken naar de wil van God en ernaar verlangen dat God vooral zal geven of doen wat HIJ wil, op ZIJN manier en op ZIJN tijd. Jezus leerde ons bidden:

"... Uw wil geschiede ..." (Matteüs 6:10, HSV2010)

Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemd gebed. God is toch almachtig, dus er kan toch niets gebeuren buiten zijn wil om? Maar dit is toch echt iets ingewikkelder. De uitdrukking 'Gods wil' heeft lang niet altijd betrekking op Gods raadsplan waarvan de uitvoering bij voorbaat vaststaat. Meestal heeft het betrekking op wat God verlangt of wenst.

"Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil." (Efeziërs 5:17, NBV2004)

Elke bidder moet zich goed realiseren wat wel en wat niet zou kunnen passen binnen de dingen die God wil. Hoe zekerder je er van bent dat je gebed naar Gods wil is, hoe zekerder je kunt zijn van verhoring.

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil." (1 Johannes 5:14, NBV2004)

Als je zeker weet dat je gebeden passen binnen de wil van Jezus, en dus ook binnen de belangen van Gods koninkrijk, dan mag je woorden als deze in geloof uitspreken. Want een gebed dat naar Jezus' wil is, kan God niet weigeren. In de Bijbel lees je veel over de dingen waar God wel en niet naar verlangt, naar de dingen die God wel en niet goedkeurt. Hoe dichter je bij Hem leeft, hoe meer je leert bidden vanuit de wil van God, in navolging van Jezus:

"... Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt." (Matteüs 26:39, NBV2004)

God bekrachtigt gebed van een rechtvaardige

De volgende Bijbeltekst kan je helpen te vertrouwen op een krachtig ingrijpen van God:

"... Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." (Jakobus 5:16, NBG1951)

Van alle Nederlandse Bijbelvertalingen vind ik deze de mooiste, omdat hierin tot uitdrukking wordt gebracht dat de kracht van een gebed niet de vurigheid van de bidder is, maar doordat God ZIJN kracht inzet om met zwakke gebeden van zwakke gelovigen grote dingen te doen. Eenmaal zullen we verbaasd staan van de uitwerkingen van 'onze' gebeden.

Maar let wel op het woord 'rechtvaardige'. Daarmee wordt in de eerste plaats bedoeld: alle mensen die bij hun wedergeboorte zijn gerechtvaardigd en vanaf dat moment als 'rechtvaardigen' zijn geregistreerd in de hemel. Maar het betekent ook dat gebeden alleen door God bekrachtigd worden als de bidder niet rondloopt met zonden die nog niet beleden zijn. Daarmee zal hij zo nodig eerst in het reine moeten komen.

Alvast God bedanken?

Wanneer we behoorlijk zeker zijn dat we God iets vragen past in zijn bedoelingen mee je leven, kun je je geloof in verhoring ook uiten door God er van tevoren al voor te bedanken. Jezus zei eens:

"Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen." (Marcus 11:24, NBV2004)

De apostel Johannes schreef hier het volgende over:

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil. We weten dat hij ons hoort als we hem om iets vragen; dan weten we ook, dat we al hebben wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd." (1 Johannes 5:14-15, GNB1996)

Toen ik met mijn gezin in Papoea Nieuw Guinea werkte met de Wycliffe Bijbelvertalers, bleek dat het erg moeilijk was voor ons thuisfront-team om een verlofhuis te vinden. Toen de verloftijd dichterbij kwam, maakten we ons daar zorgen over, want we zouden natuurlijk een huis nodig hebben. Op een avond stelde ik iets ongebruikelijks voor aan het gezin: "Laten we God maar eens niet bidden, maar alvast bedanken voor ons verlofhuis, want Hij wil ons dat VAST WEL geven." Dat deden we met het hele gezin en daarna gingen de kinderen naar bed.

Een half uur later werd er gebeld uit Nederland: "Hallo Maarten, met Wim. Heb je papier bij de hand, dan kun je het adres van jullie verlofhuis opschrijven ..." Na het telefoontje maakten we meteen de oudere kinderen wakker om het ze te vertellen. Ze hebben het hun leven lang niet vergeten!

"Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd." (Psalm 66:19-20, NBV2004)

In hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus' vind je de volgende gelijkenissen over vertrouwen in gebedsverhoring:
- 'Vriend in nood'
- 'Onrechtvaardige rechter'

Gespreksvragen

  1. Wat is het verschil tussen het bidden zoals de Bijbel ons leert en de manier waarop in andere religies meestal vraaggebeden worden opgezonden?
  2. Hoe weet je precies welke gebeden binnen het raamwerk van Gods wil passen?
  3. Wat als je het gewoonweg niet weet?
  4. Gebruik je de gebedsuitdrukking 'om Jezus wil' vaak gedachteloos omdat dat zo lijkt te horen?
  5. Hoe zou je dat met andere woorden kunnen zeggen, zonder dat het een cliché wordt?
  6. Kan God de Vader een gebed afwijzen dat beslist past binnen Jezus' wil?
  7. Waar komt de kracht van een gebed vandaan?
  8. Mag je van tevoren God bedanken voor de verhoring van een gebed? Heb je dat wel eens gedaan?