link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.5.29. Onverhoord gebed

Inhoud:

- God verhoort niet alle gebeden
- Gebeden die niet passen in Gods plan
- Onverstandige gebeden
- Het kan aan jezelf liggen
- Er kunnen ook weerstanden van de satan zijn
- Soms kom je er niet uit
- Gespreksvragen


God verhoort niet alle gebeden

 

Je zou kunnen denken dat je God alles kunt vragen wat je wilt en wat in je hoofd opkomt. Maar je begrijpt dat er verstandige en onverstandige gebedsverzoeken zijn. Kleine kinderen kunnen soms de gekste dingen aan hun ouders vragen, maar verstandige ouders geven hen niet zomaar alles waar ze om vragen.

 • Sommige dingen geven ze wel, omdat het redelijke verzoeken zijn.
 • Andere dingen geven ze beslist niet, om allerlei redenen.
 • Soms geven ze iets anders dan waar hun kinderen om vragen omdat dat beter voor hen is.
 • Soms vragen kinderen iets waar ze nog niet aan toe zijn en dan kunnen ouders besluiten om het hen later te geven.

Zo ongeveer kan het ook gaan met onze gebedsverzoeken. Niet alle gebeden worden verhoord en dat is maar goed ook. Als God alle gebeden van alle bidders zou verhoren, zouden de bidders de wereld regeren en niet God. Bovendien zou er dan een geweldige chaos ontstaan omdat de verhoring van het ene gebed een ramp zou kunnen betekenen voor een ander. Nee, de soevereine God zelf bepaalt of een gebed wordt verhoord of niet, en dat is voor iedereen het beste, geloof dat maar!

Gebeden die niet passen in Gods plan

 

Soms bid je om iets dat op zichzelf genomen wel goed is, maar dat niet past in Gods volmaakte plan. Dan beantwoordt God je gebed niet helemaal (of helemaal niet) zoals jij het gevraagd hebt. In dat geval wil Hij iets beters geven.

Ook Paulus maakte zoiets mee en hij worstelde enorm met een bepaald lichamelijk gebrek (aangeduid als een doorn in het vlees) waardoor hij werd gekweld.

"... Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende ..." (2 Korintiërs 12:7-10, NBV2004)

God beantwoordde zijn verzoek dus met "Nee, Paulus, het is beter dat Ik je niet genees." Maar Paulus begreep het geheim van onverhoorde gebeden: Gods kracht zou in zijn zwakheid beter uit de verf komen dan als hij van zijn probleem zou worden verlost. Hij beschouwde Gods antwoord niet als een flauwe troostprijs, waar je niks aan hebt, maar hij accepteerde Gods antwoord volledig en zo kon hij triomfantelijk opmerken:

"... In mijn zwakheid ben ik sterk." (2 Korintiërs 12:10, NBV2004)

Dat is geloofstaal! Paulus vertrouwde erop dat zijn liefdevolle hemelse Vader hem het beste had gegeven volgens zijn goddelijke wijsheid en voorzienigheid. En daar kon hij prima mee verder. Hij kwam er niet meer op terug bij God en hij leefde in de overwinning.

Onverstandige gebeden

 

In de vorige onderwerpen zijn we enkele voorbeelden tegengekomen van gebeden die ongegrond zijn, zoals:

En als je om iets vraagt dat niet goed voor je is, dan geeft God het natuurlijk ook niet. God is wel een royale, maar ook een verstandige Vader. Daarom bid ik aan het einde van mijn gebed wel eens iets als: "Ik vertrouw dat u de gebeden, die niet passen in uw plan, zal ombuigen zodat uw wil zal worden uitgevoerd." En als God op ZIJN manier omgaat met je gebeden komt het allemaal goed.

Hoe beter we God leren kennen, hoe minder onzinnige verzoeken we tot Hem zullen richten en hoe meer we 'in de geest van Jezus' zullen bidden.

Het kan aan jezelf liggen

 

Redenen voor onverhoorde gebeden kunnen ook bij de bidder liggen. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan:

 • verkeerde gebeden, niet gericht op Gods koninkrijk, maar op eigen belang
  "En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen." (Jakobus 4:3, NBV2004)
 • barrières of gebondenheden, waardoor het gebed wordt geblokkeerd
  "Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen ... dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden." (1 Petrus 3:7, WV2012)
 • onbeleden zonden, waardoor het gebed niet wordt verhoord
  "Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord." (Psalm 66:18, WV2012)
 • ongehoorzaamheid
  "Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel. (Spreuken 28:9, NBV2004)
 • twijfel aan de verhoring
  "Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen." (Jakobus 1:6-7, WV2012)
 • omhaal van woorden alsof God zich door menselijke retoriek laat manipuleren
  "Bid niet met veel omhaal van woorden zoals de heidenen. Zij denken immers dat ze verhoord zullen worden omdat ze zoveel woorden gebruiken." (Matteüs 6:7, GNB1996)
 • ophouden te bidden, niet meer geloven in gebedsverhoring omdat het zo lang duurt voordat God iets doet
  " Bid zonder ophouden." (1 Tessalonicenzen 5:17, HSV2010)

Er kunnen ook weerstanden van de satan zijn

 

Soms worden gebedsverhoringen gehinderd door weerstanden uit de wereld van de satan en zijn demonen. Het duidelijkste voorbeeld uit de Bijbel vinden we bij de profeet Daniël. Hij had gebeden om inzicht in de toekomst voor zijn volk en een engel sprak hem daar over aan:

"... Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor God te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden tot Michaël, één van de voornaamste vorsten, mij te hulp kwam. Toen was ik daar, bij de koningen van Perzië, niet meer nodig en kon ik naar u toe komen om u mee te delen wat er met uw volk in de verre toekomst zal gebeuren ..." (Daniël 10:12-14, WV2012)

De weerstanden kwamen in dit geval dus van een demonische machthebber die geestelijke invloed uitoefende in Perzië. Deze was te sterk voor de engel en dus moest Michaël, een machtige aartsengel van God, er aan te pas komen om hem vrije doorgang te geven. We hebben er geen idee van wat er zich allemaal afspeelt in de geestelijke wereld. Maar dit is wel een stuk realiteit die zich ook kan voordoen bij jouw en mijn gebeden.

Daniël bleef volhouden met zijn gebeden en God heeft ze royaal verhoord. En dat is het recept wanneer er weerstanden van de satan zijn.

Soms kom je er niet uit

 

Iedere gelovige heeft of krijgt wel eens te maken met onverhoorde gebeden die hem voor een raadsel plaatsen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik 100% zeker meende te weten dat mijn gebed verhoord zou worden. Mijn vrouw had borstkanker en zou de volgende dag een laatste onderzoek moeten ondergaan voordat de operatie begon. We hadden God dringend gevraagd om genezing, deze ziekte leek toch sterk op een poging van de satan om ons geplande werk in de zending tegen te houden. Die nacht werd ik om 2 uur plotseling wakker met een Bijbelvers in mijn gedachten:

"... Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?" (Johannes 11:40, NBV2004)

Zoiets had ik nog nooit eerder zo meegemaakt. Uit dit Bijbelvers concludeerde ik dat God mijn vrouw daadwerkelijk zou genezen en ik nam het in geloof van God aan. De volgende dag ging ik naar het ziekenhuis en nam haar jas mee, want ik zou haar natuurlijk zo mee naar huis mogen nemen. Maar de arts zei na het onderzoek dat de tumor er nog steeds was en verwijderd moest worden. En dat gebeurde ook.

En wat doe je dan? Ik was erg teleurgesteld in God. Dat Bijbelvers hield toch een belofte in? En ik had kennelijk valse hoop gekoesterd. Na verloop van enige tijd kon Ik er vrede mee hebben en kon ik het in mijn hart accepteren. Ik geloof niet dat ik later God zal kunnen verwijten dat Hij verkeerd gehandeld heeft in dit geval. Ik geloof dat onze Vader 100% betrouwbaar is. Als er iets niet lijkt te kloppen is dat niet aan Gods kant, dus dan moet dat aan mijn kant zijn. Ons geloof mag nooit rusten op gevoel en ervaringen, maar op het Woord van God. Daarin staat overtuigend dat God het beste voor ons zoekt (Romeinen 8:32). Overigens is mijn vrouw goed door de operatie heen gekomen, we konden toch naar het buitenland vertrekken. De tumor is ook niet meer teruggekeerd. God is toch best heel goed voor ons geweest, alleen anders dan we hadden gehoopt.

Onverhoorde gebeden roepen veel vragen op die niet te beantwoorden zijn, want daarbij komen we bij de kern van het leven met God. De precieze rollen en werkgebieden van God, de satan en de mens zijn niet zo scherp afgebakend. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan voldoende inzicht om altijd te weten hoe het werkt. Wel is het zeker dat God volkomen betrouwbaar is als verhoorder van gebeden. Laten we dus maar op God blijven vertrouwen, ook als we Hem niet begrijpen.

Gespreksvragen

 

 1. Noem eens voorbeelden van gebeden waarvan iedereen kan begrijpen dat ze niet verhoord worden?
 2. Welk geheim van onverhoorde gebeden ontdekte Paulus toen hij bad of God die 'doorn in het vlees' wilde wegnemen?
 3. Geef eens voorbeelden van onverstandige gebeden die je vaak hoort, maar die eigenlijk nergens op slaan? Waarom vind je die onverstandig?
 4. Wat kunnen zoal barrières zijn voor de verhoring van je gebeden?
 5. Zijn er onverhoorde gebeden waar je mee worstelt? Vertel die aan elkaar; misschien kan een ander je verder helpen.

Volgend onderwerp:

  6.5.30. Amen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies